Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Uvoz/izvoz robe

Uvoz/izvoz robe

Spoljnotrgovinsko poslovanje u Republici Srbiji uređeno je:

 1. Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju
 2. Carinskim zakonom  
 3. Zakonom o deviznom poslovanju

Spoljna trgovina robom i uslugama je promet robe i usluga, koji se obavlja između domaćih i stranih lica, na osnovu ugovora koji su zaključeni u skladu sa domaćim propisima, ali i u skladu sa međunarodnim ugovorima, u smislu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

 

U smislu ovog zakona domaćim licem se smatra pravno lice, ogranak domaćeg i stranog pravnog lica i preduzetnik koji imaju sedište, odnosno koji su registrovani u Republici Srbiji, kao i fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji, osim fizičkog lica koje ima prebivalište, odnosno boravište van Republike Srbije duže od godinu dana, dok se stranim licem smatra svako lice koje nije u zakonu navedeno kao domaće.   

 

Principi spoljnotrgovinskog poslovanja

 

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju propisani su sledeći principi:

 • sloboda spoljnotrgovinskog prometa robom;

 • tretman najpovlašćenije nacije;

 • nacionalni tretman;

 • zabrana kvantitativnih ograničenja;

 • javnost i

 • poverljivost informacija.  

Ovim zakonom su, takođe, propisani i izuzeci od principa spoljnotrgovinskog poslovanja. To podrazumeva uvođenje ili primenu mera koje utiču na spoljnotrgovinski promet robom u cilju zaštite javnog morala, života i zdravlja ljudi i životne sredine, umetničkog, istorijskog ili arheološkog blaga, neobnovljivih prirodnih bogatstava, bezbednosti, kao i primenu mera ograničenja uvoza i izvoza zlata i srebra, izvoza sirovina proizvedenih u Republici Srbiji, u slučaju nestašice proizvoda ili kada se primenjuju mere neophodne da obezbede usaglašenost sa međunarodnim propisima.

 

Spoljnotrgovinski promet robom – uvoz i izvoz robe

 

Izvoz robe je iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije.

 

Uvoz robe je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije.

 

Spoljnotrgovinski promet robom je slobodan, u skladu sa propisanim principima spoljnotrgovinskog poslovanja i izuzetno se može ograničiti u skladu sa pomenutim zakonskim izuzecima.

 

Spoljnotrgovinski promet pojedinom vrstom robe i usluge može se posebno urediti u skladu sa pravilima STO i propisima EU. 

 

Spoljna trgovina naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene uređuje se posebnim zakonima (videti sekcije NVO odnosno RDN).

 

Uvoz i izvoz robe na osnovu dozvole

 

Zakonom o spolјnotrgovinskom poslovanju je propisano da Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva za poslove spoljne trgovine ili drugog nadležnog organa, propisuje mere koje utiču na spolјnotrgovinsko poslovanje. Ako se merom propisuje pribavlјanje isprave, koja je uslov za uvoz, izvoz ili tranzit robe, spisak takve robe se objavlјuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Dozvole, u smislu ovog zakona, su definisane kao isprave koje se izdaju za uvoz, izvoz i tranzit robe, po prethodno podnetom zahtevu, a u skladu sa STO Sporazumom o procedurama izdavanja uvoznih dozvola.  

 

U Odluci o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavlјanje određenih isprava, dat je pregled svih akata koji predstavlјaju uslov za uvoz, izvoz odnosno tranzit robe i dati su spiskovi roba čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit podleže obavezi pribavlјanja tih akata (dozvola, odobrenje, isprava, saglasnost, potvrda, sertifikat i sl.) i navedeni su organi nadležni za njihovo izdavanje.

 

Prilogu 1 pomenute odluke dat je spisak robe čiji se uvoz, odnosno izvoz vrši na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine. U nadležnosti ovog ministarstva je izdavanje dozvole za uvoz/izvoz sportskog i lovačkog oružja, delova i municije za to oružje i reprodukcionog materijala za njihovu proizvodnju, eksplozivnog materijala i pirotehničkih sredstava, kao i plemenitih metala (zlato i srebro).
Kvantitativno ograničenje - kvote

  

Spoljnotrgovinski promet pojedine robe može biti kvantitativno ograničen, pod uslovima propisanim Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju. Vlada Republike Srbije može da uvede kvantitativno ograničenje uvoza radi zaštite od prekomernog uvoza i zaštite platnog bilansa zemlje, kao i u slučaju propisanih izuzetaka od principa spoljnotrgovinskog poslovanja. Izvoz se može privremeno kvantitativno ograničiti u cilju sprečavanja kritične nestašice osnovnih proizvoda ili radi ublažavanja posledica takve nestašice u Republici Srbiji. Kvantitativno ograničenje podrazumeva najveći ukupan obim pojedine robe određen po vrednosti ili po količini, koji može da se izveze ili uveze u propisanom roku i raspodeljuje se na kvote. Kvote se raspodeljuju izdavanjem dozvola na neautomatski način za uvoz odnosno izvoz dodeljene kvote ili otpisivanjem od strane nadležnog carinskog organa, u momentu carinjenja robe, prema redosledu prihvatanja carinske deklaracije.

 

Izdavanje dozvola i raspodela kvota vrši se shodno odredbama Uredbe o bližim uslovima  za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola za izvoz, uvoz, odnosno tranzit robe i raspodelu kvota.

Mere zaštite

 

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju propisana je mogućnost da Vlada uvede različite mere zaštite domaće privrede u obavljanju poslova spoljne trgovine:

 • antidampinške mere;

 • kompenzatorske mere;

 • mere za zaštitu od prekomernog uvoza i

 • mere za zaštitu ravnoteže platnog bilansa.

Antidampinške mere, odnosno posebne dažbine na uvoz proizvoda uvode se radi otklanjanja negativnih uticaja dampinga (videti posebnu sekciju Damping), shodno odredbama Uredbe o bližim uslovima za primenu antidampinških mera.

 

Kompenzatorne mere, odnosno posebne dažbine na uvoz proizvoda uvode se radi otklanjanja negativnih uticaja subvencionisanja koje se vrši u državi ili carinskoj teritoriji porekla, odnosno izvoza proizvoda, shodno odredbama Uredbe o bliži uslovima za primenu kompenzatornih mera.

 

Mere za zaštitu od prekomernog uvoza primenjuju se na neki proizvod samo ukoliko se utvrdi da se takav proizvod uvozi u tako povećanim količinama, u apsolutnim ili relativnim vrednostima u odnosu na domaću proizvodnju i pod uslovima da prouzrokuje ili preti da izazove ozbiljnu štetu domaćoj industriji, koja proizvodi slične ili direktno konkurentne proizvode. Ove mere se propisuju u skladu sa odredbama Uredbe o bližim uslovima za primenu mera zaštite od prekomernog uvoza.

 

Mere za zaštitu ravnoteže platnog bilansa uvode se ako je neophodno da se zaustavi znatno opadanje deviznih rezervi ili spreči neposredna opasnost od znatnijeg opadanja deviznih rezervi ili ako je neophodno da se uvećaju veoma niske devizne rezerve.

Ostali režimi i mere 

 1. Poslovi naplate, odnosno plaćanja u robi, odnosno uslugama ili kompenzacioni poslovi, bliže uređeni odredbama Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama;

 2. Poslovi izvoza, odnosno uvoza robe i usluga bez obaveze naplate, odnosno plaćanja, bliže uređeni Odlukom o izvozu, odnosno uvozu robe bez naplate, odnosno plaćanja;

 3. Izuzeci u vezi s robom kupljenom u drugoj državi, odnosno drugoj carinskoj teritoriji, kada domaće lice takvu robu, u slučajevima propisanim Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, ne mora da uveze, odnosno istu ne mora da stavi u slobodan promet;

 4. U cilju održavanja uravnoteženog bilansa plaćanja u Republici Srbiji postoji zakonska obaveza održavanja spoljnotrgovinske ravnoteže u pogledu vrednosti izvezene ili uvezene robe i iznosa naplaćene ili plaćene robe (dozvoljena odstupanja cca 2%). 

Spoljnotrgovinski promet usluga

 

Pružanje usluga domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji, slobodno je, dok strana lica na teritoriji Republike Srbije pružaju usluge u skladu sa propisima koji uređuju pružanje pojedinih vrsta usluga.

 

Dan pružanja usluge u spoljnotrgovinskom prometu određuje se ugovorom. Međutim, ako taj dan nije određen ili odrediv na osnovu ugovora, isti će se odrediti shodno odredbama Naredbe o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini.

Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft