Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Carinski prekršaji

Carinski prekršaji

IZMENE KAZNENIH ODREDABA U CARINSKOM ZAKONU

 

Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 138 od 12.12.2022. godine i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tačnije 20.12.2022. godine.  

 

Sagledavanjem problema u dosadošoj primeni kaznenih odredaba Carinskog zakona došlo se do zaključka da je bitno promenjen način izvršenja prekršaja u odnosu na raniji period, te da se pre svega najveći broj prekršaja čini prilaganjem neverodostojne dokumentacije prilikom zahtevanja određenog potupka od carinskog organa (označavanjem neposojećih pravnih lica kao pošiljaoca ili primaoca robe, pogrešne vrste robe, netačne vrednosti robe i slično)

U članu 1. Zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona (u daljem tekstu: Zakona) brisana je odredba stava 2. člana 12. ranije važećeg zakona, a ovo iz razloga što je članom 264a definisano Unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza (član 3. Zakona). Naime, imajući u vidu obavezu preuzetu iz Poglavlja 29-Carinska unija, u pogledu usaglašavanja carinskih propisa sa carinskim propisima Evropske unije, u Carinskom zakonu nije detaljnije regulisano unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza, jer iste nisu propisane Carinskim zakonom Evropske unije (Union Customs Code-UCC), niti su preuzete iz ranije važećeg Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“ br. 18/10...113/17-dr. zakon). Iz tog razloga je Zakonom o izmenama i dopuni Carinskog zakona , dodat je novi član 264a Carinskog zakona (u delu tog zakona gde su sadržane nacionalne odredbe) koji detaljnije reguliše unošenje i iznošenje robe preko graničnih prelaza, čime je omogućeno da radnje suprotne toj zakonskoj odredbi budu adekvatno sankcionisane u skladu sa prekršajnim odredbama.

jedanaestom delu Carinskog zakona definisani su carinski prekršaji kao i kazne za navedene.


Članom 265. propisana je novčana kazna od jednostrukog do petostrukog iznosa vrednosti robe koja je predmet prekršaja za pravno lice, preduzetnika i fizičko lice, odnosno u iznosu od 20.000 dinara do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Za ovaj prekršaj pored novčane kazne propisana je i zaštitna mera oduzimanja robe i radi se o najtežim  povredama Carinskog zakona.

Tačka 1) navedenog člana je novi prekršaj proistekao iz dosadašnje primene kaznenih odredaba i novih pojavnih oblika u izvršenju prekršaja, te se ovim prekršajem sankcioniše ponašanje suprotno članu 12. Carinskog zakona, a sastoji se u prikrivanju stvarne namere, cilja ili pravnog osnova raspolaganja deklarisanom robom, uz prilaganje neverodostojne dokumentacije pri deklarisanju robe, organizovanju ili planiranju sprovođenja lažnih isporuka, primanja ili kretanja deklarisane robe ili posredno i neposredno učestvovanje u njima, posredno ili neposredno učestvovanje u izradi neverodostojne carinske, poslovne, prevozne ili druge dokumentacije u vezi sa deklarisanom robom ili u korišćenju takve neverodostojne dokumentacije, neovlašćeno ili samovoljno korišćenje podataka drugih lica radi obavljanja ili stvaranja uslova za obavljanje prevarnih radnji, postupanja i raspolaganja deklarisanom robom, kao primaoca deklariše ili navede nepostojeće lice ili lice bez čijeg znanja i volje je korišćen njegov identitet ili njegovi podaci.|

Ovom tačkom sankcionisana su sva nezakonita postupanja prilikom deklarisanja robe i neophodno je utvrditi nameru lica da izvrši prekršaj uz alternativno nabrajanje radnji izvršenja prekršaja te će se primenom ovog člana ovlašćeni podnosioci zahteva prilikom podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka opredeliti za tačno definišu konkretnu radnju izvršenja prekršaja koja se osumičeniima stavlja na teret, uz obezbeđenje dokaza i poštovanje dokaznog načela propisanog  članom 89.  Zakona o prekršajima.

Tačkom 2), 3) i 4) propisani su prekršaji koji su i u do sada važećim odredbama bili definisani kao prekršaji (265 stav 1 tačka 1; 266 stav 1 tačka 1. i 265 stav 1. tačka 2)

Tačka 5) predstavlja novi prekršaj i odnosi se na stranu robu za koju su pri izlasku iz carinskog područja Republike Srbije okončane carinske formalnosti ali roba nije izneta iz carinskog područja Republike Srbije, a imajući u vidu odredbu člana 118. stav 4. mere carinskog nadzora odnose se na carinski nadzor na celoj teritoriji Republike Srbije.

Tačkom 6) propisana je zabrana unosa i iznosa iz carinskog područja Republike Srbije robe koja podleže zabranama ili ograničenjima sa namerom da se izbegnu mere carinskog nadzora i carinske kontrole u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje unošenje i iznošenje takve robe ili bez odgovarajućih dokumenata (član 118. i 230. ). U suštini radi se o prekršaju iz člana 265. stav 1. tačka 2) u delu koji se odnosi na poštovanje carinskih propisa ali sada kao posebno definisana radnja izvršenja prekršaja.

 

Tačkom 7), 8) i 9) propisani su prekršaji koji su bili definisani i u dosadašnjim kaznenim odredbama (tačkom 7. propisano je unošenje i iznošenje robe na skriven način pri čemu je sankcionisan i pokušaj izvršenja ovog prekršaja, tačka 8. bila je propisana i u do sada važećem Zakonu kao prekršaj iz člana 265. stav 1 tačka 4). Tačka 9) tačnije predstavlja obeležje prekršaja koji je do sada bio definisan u članu 266. stav 2. Carinskog zakona.

Tačka 10) sankcioniše ponašanje neprijavljivanja robe na propisan način odnosno prelaska graničnog prelaza u vreme kada isti nije otvoren za promet, ili izvan graničnog prelaza ili pokuša da unese robu u carinsko područje Republike Srbije ili ako preko graničnog prelaza u vreme kada granični prelaz nije otvoren za promet ili izvan graničnog prelaza iznese ili pokuša da iznese robu iz carinskog područja Republike Srbije. Ovim prekršajem sankcionisano je ponašanje suprotno članu 264a  Carinskog zakona. U stavu 2. navedeno je da se primenom odredaba iz stava 1. ovog člana ne može utvrditi novčana kazna u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane kazne propisane zakonom kojim se određuju prekršaji (član 39. stav 4. Zakona o prekršajima).

Članom 266. propisana je novčana kazna u rasponu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno u iznosu od 50.000 dinara do 500.000 dinara za preduzetnika, te novčanom kaznom u iznosu od 15.000 dinara do 150.000 dinara kojom će se kazniti odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice za prekršaje propisane ovim članom.

 

Odredbe ovog člana u najvećem broju slučajeva i do sada su bile propisane kao prekršajne odredbe u članovima 267. i 268. s tim što su pojedine prekršajne odredbe koje su do sada predstavljale prekršaje za koje se izdavao prekršajni nalog i za koje je bila propisana kazna u fiksnom iznosu, definisani  kao teži prekršaji za koje će se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka sudu, a iz razloga što se u praksi pokazalo da predstavljaju ozbiljnije prekršaje, za koje se ne može postići svrha kažnjavanja izdavanjem prekršajnog naloga.|

Novi prekršaji su propisani u tačkama 3013Tačka 15. odnosi se na robu nekomercijalne prirode ili deklaraciju za privremeni smeštaj ili dopunsku deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvoz. Tačka 17) predstavlja novi prekršaj kojim se sankcioniše ponašanje suprotno članu 130. stav 2; tačkom 20) propisan je novi prekršaj kojim se sankcioniše ponašanje suprotno članu 143. stav 2. a odnosi se na nedostavljanje cariskom organu prateće isprave neophodne za primenu odredaba kojima se uređuje postupak za koji se roba deklariše, ako je dostavljanje tih isprava propisano ili ako su neophodne za carinsku kontrolu. 

Tačka 27) predstavlja novi prekršaj i istim se sankciniše postupanje suprotno članu 209. stav 3. i 4,

Tačka 28) je takođe novi prekršaj kojim se sankcioniše ponašanje suprotno članu 215. i sastoji se u postupanju lica sa robom kao da ispunjava uslove za privremeni uvoz, a to postupanje je u suprotnosti sa uslovima za odobrenje privremenog uvoza ili sa robom stavljenom u postupak privremenog uvoza postupa suprotno uslovima ili obavezama ili u suprotnosti sa svrhom odobrenog privremenog uvoza u skladu sa carinskim propisima i Konvencijom o privremenom uvozu. Ova tačka predstavlja novinu u odnosu na ranije važeći zakon i delimično je bila sankcionisana kaznenim odredbama u Uredbi o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Tačka 29) predstavlja novi prekršaj kojim se sankcioniše ponašanje suprotno članu 226. stav 3. Carinskog zakona.

Članom 267. propisane su novčane kazne u fiksnom iznosu od 200.000 dinara za pravno lice, 100.000 dinara za preduzetnika, odnosno iznosu od 30.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice po devet tačaka koje su u najvećem broju slučajeva bile propisane i u do sada važećem zakonu.

Članom 268. propisan je novi prekršaj sa fiksnom kaznom u iznosu od 100.000 dinara za pravno lice, 50.000 dinara za preduzetnika, odnosno 20.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice koje izvrši prekršaju iz člana 266. stav 1. tačka 2), 4), 11) i 13) – 16) i člana 267. pod uslovom da carinska vrednost robe koja predstavlja predmet prekršaja ne prelazi iznos od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Član 269. je takođe novi prekršaj za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu od 30.000 dinara za fizičko lice za prekršaj iz člana 266. stav 1. tačka 15) ovog zakona koje ne podnese deklaraciju za robu nekomercijalne prirode pod uslovom da carinska vrednost robe koja je predmet prekršaja prelazi iznos od 1000 evra, a ne prelazi iznos od 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti, preračunato u skladu sa članom 39. ovog zakona.

Članom 270. kao i u do sada važećem zakonu propisana je odgovornost drugih lica u slučaju da budu zatečeni u posedu robe za koju su prema okolnostima slučaja mogli znati da se radi o robi koja je predmet prekršaja propisanih članovima 265-269 ovog zakona.

U članu 5. ovog Zakona navedeno je da se članovi 271. i 272. menjaju i date su nove definicije da će se roba koja je predmet prekršaja iz člana 265. oduzeti kao i da će se pored robe koja je predmet prekršaja oduzeti i prenosno sredstvo upotrebljeno za smeštaj robe koje je predmet prekršaja ( kontejner, pakovanje ili drugi predmeti).

Ovim Zakonom se po prvi put pravi razlika kada je u pitanju izvršenje prekršaja od strane fizičkih lica ,

Odredbom člana 265 stav 1 tačka 8) predviđena je novčana kazna za fizičko lice koje ne podnese deklaraciju za robu ili deo robe , ako se radi o robi komercijalne prirode ili o robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu robe pri čemu je pored propisane kazne propisana i imperativna zaštitna mera oduzimanja robe.

Sa druge  strane odredbom člana 266 stav 1 tačka 15) Carinskog zakona propisana je novčana kazna za fizičko lice koje ne deklariše robu nekomercijalne prirode ili deklaraciju za privremeni smeštaj, dopunsku deklaraciju ili deklaraciju za ponovni izvo. Za ovaj prekršaj se izriče propisana kazna , ali ne i zaštitna mera oduzimanja robe.Ukoliko vrednost robe ne prelazi vrednost u protivvrednosti od 1000,00 evra propisana je u članu 268. fiksna kazna, što znači da postoje uslovi za izdavanje prekršajnog naloga.

Fiksna kazna propisana je i članom 269. kada fizičko lice izvrši prekršaj iz člana 266 stav 1 tačka 15) ukoliko se ne podnese deklaracija za robu nekomercijalne prirode ,pod uslovom da carinska vrednost te robe prelazi iznos od 1.000 evra, a ne prelazi iznos od 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Izmenjenim članom 270. Carinskog zakona kao i do sada propisana je odgovornost drugih lica u slučaju da budu zatečena u posedu robe za koju su prema okolnostima sslučaja mogli znati da je predmet izvršenja prekršaja iz člana 265 do 269. ovog zakona.U članu 5. Zakona o imenama i dopunama Carinskog zakona , odredbe članaova 271 i 272. menjaju se i definišu da će se roba koja je predmet izvršenja prekršaja iz člana 265. oduzeti kao i da će se pored robe koja je predmet prekršaja oduzeti i prenosno sredstvo koje je upotrebljeno za smeštaj robe koja je predmet prekršaja (kontejner, pakovanje i drugi predmeti).

U članu 272. propisani su uslovi pod kojima će se oduzeti prevozno sredstvo koje je korišćeno za prevoz robe koja je predmet prekršaja.

Članom 6. Zakona propisuje se da će prekršajni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončati po odredbama propisa po kojima su započeti, osim u slučaju ako su ovim zakonom povoljniji za učinioce prekršaja.

 

U članu 7. propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije", što znači 20.12.2022. godine.

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft