Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Pojednostavljeni postupci

Pojednostavljeni postupci
OVLAŠĆENI PRIVREDNI SUBJEKT (OPS)

Ovlašćeni privredni subjekt (OPS) je novi zakonski institut koji je u carinski sistem Srbije uveden Carinskim zakonom iz 2010. godine a zatim detaljnije razrađen Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom. Trenutno je pravni osnov za OPS program u Republici Srbiji apsolutno usklađen sa evropskim i u skladu je sa carinskim zakonom Evropske unije.
 • Član 27. Carinskog zakona – zahtev i odobrenje
 • Član 28. – odobravanje statusa
 • Čl. 25. do 43. Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (nadležnost, uslovi, ispitivanje kriterijuma, rok...
Svetska carinska organizacija prepoznaje OPS kao glavnog, tj. ključnog faktora poboljšanja i učvršćivanja odnosa na relaciji carina – poslovna zajednica. Ovaj institut poznaje i Carinski zakon Evropske unije, gde je on definisan kao privredni subjekt uključen u aktivnosti koje su regulisane carinskim propisima, a koji ispunjava posebno definisane uslove, koji ga čine pouzdanim partnerom i kao takav uživa prednosti u odnosu na druge privredne subjekte koji ne poseduju ovaj status. 

Što se tiče carinskih propisa Republike Srbije, Carinskim zakonom propisano je da lice koje ima registrovano sedište na carinskom području Republike Srbije i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom može zatražiti status „ovlašćenog privrednog subjekta”.

Osnovni motiv postojanja ovog instituta jeste želja da se privrednim subjektima koji poštuju propise i koji su pouzdani, pruži mogućnost da koriste olakšice u vezi sa carinskim postupcima i carinskom kontrolom, koje su, kako ćemo kasnije videti, značajne. Pored koristi koje ova lica uživaju na carinskom području Srbije, a koje podrazumevaju brži carinski postupak, smanjenje troškova, bolju reputaciju, bolje poslovne mogućnosti, bolje razumevanje carinskih zahteva i bolju komunikaciju sa carinskim organima, ovlašćeni privredni subjekti, pod određenim uslovima, ove benefite mogu uživati i van granica Srbije. Naime, u vezi sa OPS vezuje se i uzajamno priznavanje, po pravilu na bazi reciprociteta, dodeljenih statusa između pojedinih država, a na osnovu zaključenih međunarodnih sporazuma. 

Posebno treba naglasiti da sticanje statusa OPS stoji na raspolaganju svim privrednim subjektima, bez obzira na veličinu preduzeća, uključujući mala i srednja preduzeća. Takođe, s druge strane, treba istaći da privredni subjekti nemaju zakonsku obavezu da postanu OPS, već je to stvar izbora privrednog subjekta, u zavisnosti od njegove konkretne situacije, ali i poslovne vizije.

KRITERIJUMI - uopšteno

Prvi uslov koji lice, koje želi da dobije ovaj status, mora da ispuni jeste da ima sedište na carinskom području Srbije. Međutim, podnosilac zahteva ne mora da ima sedište u Srbiji, ukoliko je međunarodnim sporazumom između Srbije i druge države, na čijoj teritoriji privredni subjekt ima sedište, predviđeno uzajamno priznavanje ovih sertifikata ili ukoliko je podnosilac zahteva za izdavanje sertifikata OPS avio-prevozilac ili brodarska kompanija koja u Srbiji nema sedište, ali ovde ima predstavništvo ili ogranak i već koristi određeno pojednostavljenja  u postupku tranzita.

Pored ovog opšteg, osnovnog uslova, potrebno je da podnosilac zahteva ispuni i sledeće kriterijume:
 1. pridržavanje, tj. poštovanje carinskih propisa u prethodnom periodu;
 2. zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije i, po potrebi, evidencije o prevozu robe, koja omogućava odgovarajuću carinsku kontrolu;
 3. finansijska likvidnost;
 4. po potrebi, ispunjavanje odgovarajućih standarda za bezbednost i sigurnost u međunarodnoj trgovini robom.
KRITERIJUMI - pojedinačno

Pridržavanje carinskih propisa u prethodnom periodu

Smatraće se da je ovaj kriterijum ispunjen ukoliko u poslednje tri godine pre podnošenja zahteva za dodelu ovog statusa, podnosilac zahteva ili njegovo odgovorno lice ili zastupnik u carinskom postupku ili lice odgovorno za carinska pitanja, nije pravnosnažno oglašeno odgovornim za ozbiljan ili ponovljen prekršaj carinskih propisa.

Međutim, ukoliko se podnosilac zahteva nije pridržavao carinskih propisa u prethodnom periodu, tj. učinio je povredu carinskih propisa, a carinski organ smatra, imajući u vidu broj i obim poslova, tj. carinskih postupaka podnosioca zahteva, da je povreda propisa neznatna i da ne dovodi u sumnju u „dobru veru” podnosioca zahteva, smatraće se da je ovaj kriteriujm, ipak, ispunjen.  

Zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije, i po potrebi, evidencije o prevozu robe, koja omogućava odgovarajuću carinsku kontrolu

Da bi ovaj kriterijum bio ispunjen, potrebno je da podnosilac zahteva:
 1. vodi knjigovodstvenu evidenciju u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim standardima, 
 2. omogući carinskom organu fizički ili elektronski pristup svojoj carinskoj i, po mogućnosti, evidenciji o prevozu,
 3. ima odvojene logističke sisteme za domaću i stranu robu,
 4. ima administrativnu organizaciju koja odgovara vrsti i obimu poslovanja i koja je pogodna za upravljanje prometom robe i ima unutrašnju kontrolu koja omogućava otkrivanje nezakonitih ili nepropisnih transakcija,
 5. ima, kada je to potrebno, zadovoljavajuću proceduru za regulisanje dozvola i odobrenja u vezi sa merama trgovinske politike ili u vezi sa trgovinom poljoprivrednim proizvodima,
 6. ima uredno arhiviranje evidencija i podataka i zaštitu od gubitka podataka,
 7. zaposlenima ukazuje na potrebu obaveštavanja carinskih organa o poteškoćama sa kojima se suočavaju i obaveštava carinske organe o takvim slučajevima,
 8. ima odgovarajuće informaciono-tehnološke sigurnosne mere za zaštitu informacionog sistema od neovlašćenog korišćenja i dokumentacije. 
Finansijska likvidnost

Finansijska likvidnost podnosioca zahteva ceni se u prethodne tri godine, tj. potrebno je da je finansijsko stanje podnosioca zahteva u protekle tri godine bilo takvo da je mogao da ispunjava svoje obaveze, iz čega se izvodi zaključak da će i u budućnosti biti u mogućnosti da ispunjava obaveze koje proizilaze iz dodeljivanja statusa „ovlašćenog privrednog subjekta”.  

Po potrebi, ispunjavanje odgovarajućih standarda za bezbednost i sigurnost u međunarodnoj trgovini robom

Standardi bezbednosti i sigurnosti, smatraju se odgovarajućim, ako: 
 1. su zgrade koje se koriste u vezi sa aktivnostima koje su obuhvaćene sertifikatom OPS, izgrađene od materijala koji ne dozvoljava nezakonit ulaz i obezbeđuje zaštitu od nezakonitog upada,
 2. postoje odgovarajuće mere za kontrolu pristupa, radi sprečavanja neovlašćenog pristupa do prostora iz kog se vrši isporuka, mestima utovara i prostorima gde je smešten teret,
 3. se preduzimaju mere za rukovanje robom, koje uključuju i mere zaštite od unosa, razmene ili gubitka materijala i neovlašćenog postupanja sa teretom,
 4. postoji, kada je to potrebno, procedura za regulisanje uvoznih i/ili izvoznih dozvola u vezi sa robom čiji promet podleže zabranama i ograničenjima i za razlikovanje te robe od ostale,
 5. je podnosilac zahteva primenio mere koje omogućavaju jasno definisanje njegovih poslovnih partnera, a u cilju zaštite međunarodne trgovine,
 6. podnosilac zahteva, u meri u kojoj to dozvoljavaju propisi, vrši bezbednosnu proveru potencijalnih zaposlenih, koji će raditi na bezbednosno osetljivim mestima i sprovodi redovne provere,
 7. zaposleni kod podnosioca zahteva aktivno učestvuju u programima posvećenim razvoju svesti o bezbednosti.
Pri tome, ukoliko se kao podnosilac zahteva za dobijanje sertifikata OPS – sigurnost i bezbednost pojavljuje avio-prevozilac ili brodarska kompanija, koja nije osnovana u Srbiji, ali ima predstavništvo ili ogranak u Srbiji i, pri tome, koristi pojednostavljenje koje se ogleda u korišćenju jedinstvenog robnog manifesta kao deklaracije za postupak tranzita, onda on mora da poseduje:
 1. međunarodno priznat sertifikat o bezbednosti i/ili sigurnosti koji je izdat na osnovu međunarodnih konvencija koje uređuju navedene sektore prevoza, ili
 2. status regulisanog agenta, odobren u skladu sa propisima kojima se uređuju vazdušni saobraćaj i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, ili
 3. sertifikat koji je izdat u drugoj državi, ako je bilateralnim sporazumom koji je zaključen između Republike Srbije i te države predviđeno prihvatanje sertifikata, pod uslovima iz tog sporazuma. 
VRSTE SERTIFIKATA

Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom predviđeno je da će se dodeljivanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta sprovoditi kroz izdavanje sertifikata OPS, čiji obarazac je propisan Prilogom 5 Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

Postoje tri vrste sertifikata:
 1. Sertifikat OPS – carinska pojednostavljenja (skraćeno OPSC ili na engleskom AEO C)
 2. Sertifikat OPS – sigurnost i bezbednost (skraćeno OPSS ili na engleskom AEO S)
 3. Sertifikat OPS - carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost (skraćeno OPSCS ili na engleskom AEO F).
KOJE SU TO POGODNOSTI?

Imajući u vidu različite vrste sertifikata, to se i pogodnosti koje će uživati privredni subjekti, koji dobiju ovaj sertifikat, razlikuju, u zavisnosti od vrste sertifikata. 
 • imalac sertifikata OPS – carinska pojednostavljenja može računati na sledeće   pogodnosti:
  • lakše i brže odobravanje pojednostavljenog carinskog postupka, predviđenog carinskim propisima, od strane carinskog organa (privredni subjekt nije u obavezi da ima status „ovlašćenog privrednog subjekta” da bi dobio odobrenje za pojednostavljenje carinskog postupka u skladu sa carinskim propisima, ali ukoliko lice koje zahteva pojednostavljenje već poseduje odgovarajući sertifikat OPS, carinski organ neće ponovo preispitivati one uslove koji su već bili predmet preispitavanja prilikom izdavanja ovih sertifikata);
  • manje fizičkih i dokumentarnih kontrola u odnosu na druge privredne subjekte koji ne poseduju ovaj status;
  • prioritetna pozicija u odnosu na druge privredne subjekte, kada carinski organ, na osnovu analize rizika, izabere da predmet kontrole bude pošiljka obuhvaćena deklaracijom koju je podneo imalac sertifikata OPS;
  • mogućnost da zahteva drugo mesto za kontrolu od onog predviđenog od strane carinskog organa, a u cilju ubrzanja postupka ili pak smanjenja troškova postupka.
 • imalac sertifikata OPS – sigurnost i bezbednost može računati na sledeće pogodnosti:
  • da sažeta deklaracija ne sadrži sve propisane podatke, koji se inače zahtevaju od drugih privrednih subjekata ili da te podatke učini dostupnim carinskom organu kroz svoj sistem poslovanja (elektronski);
  • mogućnost prethodnog obaveštenja, tj. ukoliko je od strane imaoca ovog sertifikata podneta ulazna/izlazna sažeta deklaracija, nadležni carinski organ, pre nego što roba uđe u/izađe iz carinskog područje, može obavestiti ovlašćenog privrednog subjekta da će, na osnovu rezultata sprovedene analize rizika u pogledu sigurnosti i bezbednosti, roba obuhvaćena deklaracijom biti predmet kontrole (ovo samo pod uslovom da se ne ugrožava kontrola koja treba da bude sprovedena);
  • manje fizičkih kontrola i kontrola dokumenata u odnosu na druge privredne subjekte koji ne uživaju ovaj status;
  • prioritetna pozicija u odnosu na druge privredne subjekte, ukoliko je imalac ovog sertifikata predmet kontrole;
  • mogućnost da zahteva drugo mesto za kontrolu od onog predviđenog od strane carinskog organa.
 • imalac sertifikata OPS - carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost – može računati na sve vrste gore navedenih pogodnosti, kako one predviđene za imaoce sertifikata OPS – carinska pojednostavljenja, tako i na one pogodnosti predviđene za imaoce sertifikata OPS – sigurnost i bezbednost.
RADNjE PRE PODNOŠENjA ZAHTEVA

Pre nego što se određeni privredni subjekt uopšte i odluči za podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata OPS, preporuka je da pažljivo i ozbiljno analizira i isplanira svoje aktivnosti, u vezi sa tim. Naime, kako je navedeno u Smernicama za ovlašćenog privrednog subjekta, važno je da privredni subjekti pre zvaničnog podnošenja zahteva preduzmu sledeće korake:
 • donošenje odluke o tipu sertifikata – privredni subjekat mora od početka biti potpuno svestan različitih tipova sertifikata OPS, pa da nakon odgovarajuće procene podnese zahtev za tip sertifikata koji mu najviše odgovara. Prilikom te procene glavno pitanje na koje treba odgovoriti je "U kakvim carinskim postupcima učestvujem i u kojim aspektima sertifikat OPS mi može koristiti?";
 • imenovanje osobe za kontakt – tokom različitih faza postupka podnošenja zahteva u postupku će učestvovati razni odseci/osobe, pa je carinskim zakonodavstvom propisano da je privredni subjekat u obavezei da imenuje osobu koja će biti osoba za kontakt sa carinskim organom. Međutim, preporučuje se da se to učini čak i pre zvaničnog podnošenja zahteva i, naročito kod velikih preduzeća, da bude imenovana osoba na višoj funkciji, koja ima ovlašćenja da donosi odluke, nadzire i koordinira postupak podnošenja zahteva;
 • prethodna razmena informacija sa carinskim organima - razmena informacija i razgovor sa carinskim organom pre zvaničnog podnošenja zahteva uštedeće mnogo vremena nakon što počne zvaničan postupak za odobrenje OPS statusa;
 • objedinjavanje podataka različitih službi – nakon pregleda dokumenata i pripreme potrebnih podataka preporučuje se da nadležne službe budu upoznate sa svojom odgovornošću vezanom za uslove i celokupni postupak za odobrenje statusa OPS;
 • samoprocena prema uslovima za sticanje statusa OPS – svakako se preporučuje korišćenje Upitnika za samoprocenu iz Priloga 1 ovih Smernica, za procenu spremnosti privrednog subjekta da zadovolji kriterijume za sticanje statusa OPS;
 • kompletiranje dokumentacije za zahtev – kao rezultat svih prethodnih koraka može biti potrebno dodatno izmeniti i dopuniti zahtev i druge dokumente. Iako to može dodatno oduzeti vreme, svrsishodnije je ako se preporuke carinskih organa uzmu u obzir u ovoj fazi.
PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA OPS

Zahtev za izdavanje sertifikata OPS se podnosi na obrascu koji je propisan Prilogom 4 Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima i može se podneti u pisanom ili elektronskom obliku, i to: 
 1. carinskom organu na čijem području se vodi glavna knjigovodstvena evidencija podnosioca zahteva u vezi sa carinskim postupcima i gde se obavlja bar jedan deo aktivnosti koje treba da budu obuhvaćene sertifikatom OPS, ili
 2. carinskom organu u kojem je, primenom informacione tehnologije i kompjuterskih mreža, kroz kompjuterski sistem podnosioca zahteva, moguć pristup glavnoj knjigovodstvenoj evidenciji podnosioca zahteva u vezi sa carinskim postupcima i gde se organizuju poslovne aktivnosti podnosioca zahteva i bar jedan deo aktivnosti koje treba da budu obuhvaćene sertifikatom OPS. 
Ako nadležnost carinskog organa nije moguće utvrditi na gore opisan način, onda se zahtev podnosi:
 1. carinskom organu na čijem području se vodi glavna knjigovodstvena evidencija podnosioca zahteva u vezi sa carinskim postupcima, ili
 2. carinskom organu gde je moguć pristup glavnoj knjigovodstvenoj evidenciji podnosioca zahteva u vezi sa carinskim postupcima i gde se organizuju poslovne aktivnosti podnosioca zahteva. 
Pojašnjenja radi, pojam „glavna knjigovodstvena evidencija” uključuje evidenciju i dokumentaciju koja omogućava carinskom organu da proveri i prati ispunjenost uslova i kriterijuma koji su potrebni za dobijanje sertifikata OPS. 

POSTUPANjE CARINSKOG ORGANA PO PRIJEMU ZAHTEVA

Nakon što primi zahtev za izdavanje sertifikata OPS, carinski organ utvrđuje da li isti sadrži sve neophodne podatke. Ukoliko utvrdi da zahtev ne sadrži sve neophodne podatke, carinski organ će, u roku od 30 dana od prijema zahteva, zahtevati od privrednog subjekta da dostavi potrebne podatke.

Zahtev će biti odbijen ako:
 1. nije podnet u skladu sa čl. 25. i 26. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima,
 2. je podnosilac zahteva oglašen krivim za prekršaj za koji je predviđena zaštitna mera oduzimanja robe i koji je u vezi sa njegovom ekonomskom aktivnošću, ili se u vreme podnošenja zahteva nad podnosiocem zahteva sprovodi stečajni postupak,
 3. je odgovorno lice podnosioca zahteva za carinska pitanja bilo oglašeno krivim za prekršaj za koji je predviđena zaštitna mera oduzimanja robe i koji je u vezi sa povredama carinskih propisa i u vezi sa njegovim aktivnostima kao odgovornog lica;
 4. je zahtev podnet pre isteka roka od tri godine od ukidanja sertifikata OPS.
POSTUPAK ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA OPS

Vreme potrebno carinskom organu da obradi zahtev i da proceni ispunjenost kriterijuma za dodeljivanje statusa „ovlašćenog carinskog subjekta” zavisiće od niza faktora, kao što su:
 • veličina i složenost aktivnosti podnosioca zahteva;
 • obučenost podnosioca zahteva;
 • već postojeće informacije kojima raspolaže carinski organ i druga odobrenja data od strana carinskog organa;
 • potreba konsultacije sa drugim carinskim organima;
 • potreba konsultacije sa drugim državnim organima.
U cilju ubrzanja postupka, kao i u cilju ekonomičnosti samog postupka, carinski organ će, kad god je to moguće, iskoristiti informacije i podatke u vezi sa podnosiocem zahteva kojima već raspolaže. Pod ovim bi se podrazumevali podaci koji su carinskom organu poznati iz:
 • prethodnih zahteva za pojedina odobrenja;
 • ranije sprovedenih kontrola;
 • već korišćenih carinskih postupaka od strane podnosioca zahteva;
 • samoprocene sprovedene od strane podnosioca zahteva, pre podnošenja zahteva; 
 • postojećih standarda ispunjenih od strane podnosioca zahteva;
 • postojećih nalaza i zaključka eksperata iz relevantnih oblasti.
Dodatno, carinski organ će u postupku obrade zahteva, takođe, uzeti i obzir i međunarodno priznate sertifikate koje podnosilac zahteva eventualno poseduje, a koji su izdati u skladu sa nekom od međunarodnih konvencija.

U svakom slučaju, carinski organ je dužan da odluči po zahtevu (prihvati ili odbije) u roku od 120 dana od dana prijema zahteva. Ako postoje opravdani razlozi, carinski organ može da produži rok za još 60 dana. 

PRAVNE POSLEDICE IZDAVANjA SERTIFIKATA OPS
 1. sertifikat OPS počinje da važi desetog dana od dana izdavanja;
 2. period važenja sertifikata OPS nije vremenski ograničen;
 3. carinski organ će nadgledati, tj. redovno kontrolisati ispunjenost kriterijuma od strane ovlašćenog privrednog subjekta. U vezi sa ovim je i obaveza  ovlašćenog privrednog subjekta da obavesti carinski organ o svim događajima i činjenicama koje nastupe nakon izdavanja sertifikata, a koje bi mogle biti od uticaja na dodeljeni status;
 4. revizija, tj. ponovna procena ispunjenosti kriterijuma i uslova za dodeljivanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta, obavezno se vrši u slučaju:
 • značajnijih promena odgovarajućih propisa;
 • postojanja osnovane sumnje da ovlašćeni privredni subjekt više ne ispunjava neki od kriterijuma.
SUSPENZIJA STATUSA „OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA” 
 • ex officio - carinski organ će suspendovati ovaj status kada utvrdi neusaglašenost sa kriterijumima za dobijanje sertifikata OPS ili u slučaju postojanja osnovane sumnje da je ovlašćeni privredni subjekt izvršio radnju zbog koje može da se pokrene odgovarajući postupak i koja je povezana sa kršenjem carinskih propisa. Pre donošenja odluke o suspenziji, carinski organ će o svojoj nameri obavestiti ovlašćenog privrednog subjekta i ostaviće mu rok od 30 dana da ispravi nepravilnosti i/ili da se iznese svoj stav. U svakom slučaju, kada priroda ili stepen opasnosti po sigurnost i bezbednost ljudi, javno zdravlje ili životnu sredinu to zahtevaju, status će biti suspendovan odmah. 
Ako ovlašćeni privredni subjekt, u roku od 30 dana ne otkloni uočene nedostatke, nadležni carinski organ obaveštava privredni subjekt da mu je status ovlašćenog privrednog subjekta suspendovan na period od 30 dana i omogućava mu da preduzme odgovarajuće mere za otklanjanje nedostataka. Kada ovlašćeni privredni subjekt nije u mogućnosti da otkloni nedostatke u roku od 30 dana, ali može da obezbedi dokaz da uslovi mogu da se ispune ako bi se period suspenzije produžio, carinski organ suspenduje status ovlašćenog privrednog subjekta za još 30 dana. 
 • ex privato - ovlašćeni privredni subjekt koji je privremeno u nemogućnosti da ispuni neki od kriterijuma, može od carinskog organa da zahteva suspenziju statusa ovlašćenog privrednog subjekta. U tom slučaju, ovlašćeni privredni subjekt o tome obaveštava carinski organ nadležan za izdavanje sertifikata, uz navođenje datuma do kog će ponovo biti sposoban da ispuni kriterijume, o svim merama koje planira da preduzme, kao i o planiranom vremenskom okviru. 
Ako ovlašćeni privredni subjekt ne otkloni nedostatke u roku koji je naveo u svom obaveštenju, carinski organ nadležan za izdavanje sertifikata može da odobri razumno produženje roka, pod uslovom da je ovlašćeni privredni subjekt postupao u „dobroj veri”. 

PRAVNE POSLEDICE SUSPENZIJE
 • suspenzija neće uticati na carinske postupke koji su započeti pre suspenzije, a još uvek nisu okončani;
 • suspenzija neće automatski uticati na već postojeća odobrenja za carinska pojednostavljenja, osim ako razlozi za suspenziju statusa „ovlašćenog privrednog subjekta” nisu od uticaja  i na ta odobrenja;
 • suspenzija neće automatski uticati na već postojeća odobrenja za carinska pojednostavljenja koja su izdata na osnovu sertifikata OPS, a za koja su uslovi još uvek ispunjeni;
 • u slučaju da privredni subjekt koji poseduje sertifikat OPS - carinska pojednostavljenja/sigurnost i bezbednost, više ne ispunjava uslove za sertifikat OPS – sigurnost i bezbednost, status „ovlašćenog privrednog subjekta” biće delimično suspendovan i istom privrednom subjektu će biti izdat novi sertifikat i to sertifikat OPS - carinska pojednostavljenja.
OKONČANjE SUSPENZIJE

Ako privredni subjekt kome je suspendovan status ovlašćenog privrednog subjekta, preduzme sve neophodne mere u cilju ispuanjavanja kriterijuma za odobravanje statusa OPS, carinski organ okončava suspenziju i o tome obaveštava privrednog subjekta.

Ukoliko, pak, privredni subjekt kome je suspendovan status ovlašćenog privrednog subjekta, za vreme trajanja suspenzije, ne preduzme sve neophodne mere da bi povratio suspendovan status, carinski organ će mu definitivno taj status i ukinuti. 

UKIDANjE STATUSA „OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA”

Sertifikat OPS će biti ukinut od strane carinskog organa koji ga je i izdao, u slučaju:
 1. kada ovlašćeni privredni subjekt, za vreme trajanja suspenzije, ne preduzme sve neophodne mere da bi povratio suspendovan status;
 2. ako je ovlašćeni privredni subjekt izvršio ozbiljan prekršaj carinskih propisa i nema više pravo žalbe;
 3. na zahtev ovlašćenog privrednog subjekta.
Ukidanje sertifikata proizvodi dejstvo narednog dana od dana prijema obaveštavanja od strane lica kome je ukinut status ovlašćenog privrednog subjekta.

Pri tome, privrednom subjektu se, u roku od tri godine od dana ukidanja sertifikata OPS, ne može izdati novi sertifikat OPS, osim u slučajevima kada je sertifikat OPS ukinut na zahtev ovlašćenog privrednog subjekta ili je ukinut iz razloga što u periodu suspenzije na zahtev ovlašćenog privrednog subjekta, isti nije preduzeo neophodne mere u za to propisanom roku
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft