Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Bezbednost hrane

Bezbednost hrane
Kontrola kvaliteta 
 • Vizuelna - pravilnicima je propisano kakav izgled proizvod mora da ima u prometu: boja, konzinstencija, bistrina, talog, miris, oblik i dr.

 • Hemijska - proizvodi se uzorkuju i laboratorije vrše hemijske analize pojedinih propisanih parametara za datu vrstu proizvoda.

 • Organoleptička - vrše obučeni degustatori, koji na osnovu senzorskih opažanja ocenjuju proizvod sa usaglašenostima za tu vrstu proizvoda
Deklarisanje
 • Deklarisanje - označavanje podrazumeva bilo koje reči, podatke, slovnu oznaku, naziv robne ili trgovačke marke, slikovne prikaze ili simbole, koji se odnose na hranu koja se deklariše, a nalaze se na bilo kojoj ambalaži, etiketi, dokumentu, alkici, omotu hrane ili privesku.

 • Proizvodi se stavljaju u promet uglavnom upakovani i deklarisani radi obaveštenja potrošača i eventualne zaštite od prisustva supstanci koje mogu pojedincima da izazovu neželjene reakcije.

 • Deklarisanje se vrši na način kojim se ne obmanjuje krajnji potrošač i odnosi se na upakovane i neupakovane  proizvode i one koje se pakuju na licu mesta. 
Sadržaj deklaracije
 • Hrana koja se stavlja u promet mora da bude deklarisana tako da sadrži podatke iz opšteg propisa o deklarisanju i podatke iz posebnih propisa kojima se određuje određena vrsta hrane(hleb-tip brašna,začinska paprika ljuta…)

 • Podaci moraju da su napisani na srpskom jeziku da su razumljivi, vidljivi, jasni…

 • Deklaracija proizvoda govori o karakterističnim osobinama hrane, svojstvima, količinama, trajnosti, poreklu i  načinu proizvodnje.

 • U deklaraciji se hrani ne smeju  pripisivati osobine koje ne poseduje  ili osobine koje ima i ostala hrana iste vrste.

 • Visina malih slova na deklaraciji treba da bude veća ili jednaka 1,2 mm, odnosno 0,9 mm za ambalažu čija je najveća površina do 80 cm2, u istom vidnom polju (sve površine ambalaže koje se mogu videti sa jedne tačke gledanja) moraju da se nalaze sledeći podaci:

  • naziv hrane,

  • neto količina,

  • rok trajanja ili naznaka mesta gde se taj podatak nalazi,

  • stvarni sadržaj alkohola za pića preko 1,2 % vol ,

  • drugi podaci ako je to propisano posebnim propisima. 
Arome se označavaju na deklaraciji  navođenjem oznake “arome” ili specifičnim nazivom ili opisom arome (npr. sa aromom jabuke).

U opisu arome oznaka “prirodna” koristi se samo ako je aromatična komponenta izolovana odgovarajućim fizičkim, enzimskim, mikrobiloškim ili tradicionalnim postupcima iz te hrane ili biljne  sirovine.

Aditivi se označavaju na deklaraciji navođenjem kategorije i naziva aditiva ili njegovog E broja (E211, natrijum-benzoat ili konzervans). 

Deklarisanje neupakovane hrane

Obavezno je navesti:
 • Naziv hrane

 • Podatak o subjektu koji tu hranu pakuje

 • Spisak sastojaka (pecivo,  napici iz aparata

 • Rok trajanja
Podaci moraju biti istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na prodajnom mestu (aparatu).

Ostali podaci po pravilniku moraju da budu navedeni u pratećem dokumentu koji je dostavljen pre isporuke hrane i daju se na uvid potrošaču na njegov zahtev. 

Posebnosti 
 • Naziv hrane, ili opisan naziv ne može biti zamenjen trgovačkim imenom, markom proizvoda. ili popularnim nazivom (začinska tucana ljuta paprika).

 • Sastojci  su supstance (i aditivi  i enzimi) koji su prisutni u gotovom proizvodu i navode se po opadajućem redosledu( mešani voćni nektar).

 • Proizvodu dodati  vitamini i minerali moraju imati i podatak koja sadrži samo jedan sastojak nije potrebno navoditio njihovom hemijskom izvoru.

 • Kod hrane  u spisaku sastojaka (sveže voće i povrće, sirće, soda voda…).

 • Navođenje količine satojaka se mora vršiti ako taj satojak se navodi u nazivu, slici i daje posebnu osobinu proizvodu (voćni nektar od kupine i…).

 • U sastojcima nije potrebno navođenje onih satojaka  čija je tačna količina u hrani već propisana  posebnim  propisom. 
Količina
 • Neto količina je količina punjenja ili količina pre pakovanja.

 • Kod zbirnog pakovanja naznačuje se neto količina pojedinačnog pakovanja i ukupan broj pojedinačnih pakovanja (čokoladne bananice).

 • Zbirno pakovanje koje se ne prodaje pojedinačno  označava se ukupnom količinom pakovanja i ukupnim brojem pojedinačnih pakovanja.

 • Kada se čvrsta hrana nalazi u  tečnom rastvoru mora da se navede i količina oceđene mase (kiseli krastavci). 
Rok trajanja

Rok trajanja je datum do kog hrana zadržava svoja karakteristična svojstva pri odgovarajućem čuvanju i skladištenju( rakija-etilkarbamid).

Rok trajanja se obeležava sa “najbolje upotrebiti do”.

Oznaka datuma sadrži dan, mesec i godinu.

Za  hranu koja je upotrbljiva:  
 • najviše 3 meseca navesti dan i mesec,

 • više od 3 meseca -18 meseci navesti mesec i godinu

 • više od 18 meseci- navesti samo godinu
Rok trajanja se ne navodi kod svežeg  voća i povrća, vina, alkoholnih pića, sirćeta, pekarskih proizvoda, šećera i žvakaćih guma. 

Sadržaj alkohola i lot

Sadržaj alkohola kod pića koja sadrže više od 1,2% vol akohola navodi se brojem sa najviše jednim decimalnim mestom ispred kojeg je naznačeno – alkohol ili alk. a iza je % vol .

Hrana se stavlja u promet sa oznakom pripadajuće serije ili lota.Serija je grupa jedinica hrane koja je prerađena, proizvedena ili pakovana u gotovo jednakim uslovima.Nju označava subjekat  u poslovanju hranom. Označava se slovom L. Ona se ne navodi kada su poljoprivredni proizvodi sirovina za dalju preradu ili kod prometa neupakovane hrane, i kod hrane koja je označena rokom trajanja koji sadrži dan, mesec i godinu.

Nutritivna i energetska vrednost

Označavanje nutritivne vrednosti vrši se:
 • energetska vrenost i količina  proteina, ugljenih hidrata  i masti,

 • energetska vrenost i količina proteina, ugljenih hidrata, masti, šećera, zasićenih masnih kiselina, vlakana i soli,

 • energetska vrednost i količina  masti, šećera, zasićenih masnih kiselina, soli, ugljenih hidrata i proteina.
Energetska vrednost i količina nutrijenata ili njihovih komponenti izražava se na pojedinačnim ili zbirnim pakovanjima. 

Posebnosti
 
Pored osnovnih podataka definisanih Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane u vidnom polju moraju se istaći i drugi podaci koji su propisani u posebnim pravilnicima, a karakteristični su i važni za predstavljanje proizvoda krajnjem potrošaču (čajevi, začini, praškasti proizvodi…)

Kod nekih proizvoda (od voća-voćnih sokova i nektara, piva) je proces proizvodnje (pasterizacija i sterilizacija) bitan za određivanje roka trajanja, i načina čuvanja proizvoda pa se i taj podatak navodi.

Kod neki proizvoda je dodat neki sastojak (SO2) koji nije karakterističan za tu kategoriju pa se taj podatak mora istaći 

Reklamiranje hrane

Reklamiranje hrane  i prezentacija u pogleduoblika, izgleda ili ambalaže, načina dizajniranja, moraju da predstavljaju karakteristične osobine proizvoda bitne za informisanje potrošača i da ga ne dovode u zabludu u pogledu kvaliteta proizvoda.

Zabranjeno je reklamirati osobine proizvoda koje poseduju proizvodi iste vrste i kategorije (keks bez GMO).

Donošenjem novog pravilnika o deklarisanju, svi proizvođači sokova, nektara i osvežavajućih bezalkoholnih pića imaju mogućnost da na ambalaži ističu primamljive slike voća, bez obzira na udeo voća u proizvodu (koji je propisan posebnim pravilnicima).

Deklarisanje vina

Vino  je proizvod koji se pakuje, deklariše i obeležava po posebnom pravilniku.

Na deklaraciji obavezni podaci su: naziv proizvoda vrsta, nazivna zapremina, sadržaj stvarnog alkohola, naziv i adresa sedišta vinara i punioca, slast vina, lot  i sadržaj alergena.

Vina sa geografskim poreklom na deklaraciji moraju da sadrže i oznake kvalitetne  kategorije (G.I. K.P.K. i  K.G.P.K.) i oznaku geografskog porekla.

Godina berbe i ime sorte vinove loze može da se navede samo na proizvodu sa geografskim poreklom koji je proizveden od 85% grožđa te sorte, ubranog u navedenoj godini berbe.

Vina se obeležavaju kontrolnim brojevima, koji  se stavljaju na etiketu prilikom deklarisanja.

Posle kontrole podataka koji se deklarišu, vinu se dodeljuje jedinstven neponovljiv kontrolni broj.

Vina sa geografskim poreklom pored kontrolnog broja obeležavaju se i evidencionom markicom, koja predstavlja kvalitativnu kategoriju.  
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft