Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

NVO

NVO

NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA (NVO)

 

Međunarodno usvojene norme trgovine obavezuju zemlje da sprovode pravila  i principe koji omogućuju slobodnu trgovinu robom i uslugama. Međutim, u međunarodnim normama u skladu sa članom XXI GATT-a 94, predviđa se da se ograničenja trgovine mogu uvesti ukoliko se donose mere u cilju očuvanja nacionalne bezbednosti.  

 

Proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme je do 2005. godine bila regulisana zakonom u nadležnosti ministarstva za poslove odbrane, u tadašnjem državnom uređenju (SFRJ, SRJ odnosno DZ SCG). Spoljna trgovina naoružanja i vojne opreme je razdvojena od proizvodnje i prometa na unutrašnjem tržištu, 2005.godine. U Republici Srbiji je tada uvedena tzv. civilna kontrola spoljne trgovine naoružanja i vojne opreme.  

 

Akumulacija konvencionalnog naoružanja predstavlja ozbiljnu pretnju za bezbednost i mir u svetu. U većini zemalja, izvozna kontrola predstavlja neophodan instrument za reagovanje na ovu bezbedonosnu situaciju. 


Kontrola se vrši radi: očuvanja nacionalne bezbednosti, poštovanja Rezolucija Saveta bezbednosti UN, poštovanja ratifikovanih međunarodnih konvencija i sporazuma u ovoj oblasti i harmonizacije nacionalne politike kontrole izvoza i uvoza uz poštovanje EU Pravila ponašanja u izvozu oružja i njegovih Operativnih odredbi – EU Code of Conduct on Arms exports, 1998, koja su 2008. godine zamenjena 
Zajedničkim stavom EU 2008/944/CFSP o izvozu oružja – EU COUNCIL COMMON POSITION 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment.


 Regulativa

 

U Republici Srbiji je, od 2014. godine, na snazi Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, koji je zamenio odredbe Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene iz 2005. godine, u delu koji se odnosi na naoružanje i vojnu opremu.

 

Kontrola izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji prati i primenjuje relevantne međunarodne sporazume i konvencije u ovoj oblasti. U procesu pristupanja EU, Republika Srbija usklađuje svoje zakonodavstvo i praksu sa postojećim kretanjima u EU. Kontrola naoružanja i vojne opreme u EU je deo nacionalne politike svake države članice, uz poštovanje propisanog minimuma zajedničkih normi i stavova. 

 

Postoje određene osobine koje su zajedničke većini nacionalnih režima izvozne kontrole oružja, kao što su zajednička vojna lista i obavezujući kriterijumi za izdavanje dozvola za izvoz oružja.

 

Zajednička vojna lista EU - EU Common Military List određuje listu oružja i vojne opeme, koje se kontrolišu u EU, u skladu sa zajedničkim pravilima o izvozu oružja i tehnologija vojne opreme, koja su propisana Zajedničkim stavom EU 2008/944/CFSP o izvozu oružja – EU COUNCIL COMMON POSITION 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment.

 

Zakon u Republici Srbiji je uzeo u obzir i odredbe zajedničke evropske politike u oblasti kontrole tehničke pomoći u vezi sa određenim krajnjim vojnim korisnicima – EU COUNCIL JOINT ACTION of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related to certain military end-uses (2000/401/CFSP) i kontrolom brokeringa oružja – EU COUNCIL COMMON POSITION 2003/468/CFSP of 23 June 2003 on the control of arms brokering.

 

Osnovne karakteristike sistema kontrole izvoza i uvoza NVO

 

Danas u svetu preovladava liberalna spoljnotrgovinska politika, koja podrazumeva princip slobode kretanja robe i usluga, odnosno slobodu spoljnotrgovinskog poslovanja, što je jedan od principa propisan Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju. U odnosu na ovaj „krovni“ zakon u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme predstavlja „lex specialis“ i osnovni mehanizam ograničenja i praćenja kretanja robe i usluga, koje se u zakonskom smislu smatraju kontrolisanim. Uvodeći ograničenje u izvozu i uvozu, ovaj zakon predstavlja svojevrstan skup preventivnih mera radi osiguranja da izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, usluga i tehnologija, s tim u vezi, ne doprinese nelegalnim ili nepoželjnim aktivnostima privrednih subjekata i preduzetnika. 

 

Ovaj zakon daje normativnu osnovu i mehanizme za sprovođenje politike izvozno - uvozne kontrole, proveru krajnjih korisnika i krajnje namene robe, verifikaciju i potvrdu prijema robe, propisuje proceduru i kriterijume za izdavanje dozvole, listu proizvoda za kontrolu i izuzeća, transport i tranzit naoružanja i vojne opreme, sa merama obezbeđenja, obaveze izvoznika i uvoznika, kao i nadzor nad sprovođenjem zakona i kaznene odredbe za prekršaje istog.

Sistem kontrole izvoza i uvoza NVO obuhvata:

 • upis u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći (Registar), kao uslov za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole;
 • izdavanje dozvola;
 • izdavanje dozvola po posebnoj proceduri;
 • izdavanje prethodne saglasnosti za pregovore za izvoz tehnologije;
 • donošenje Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme – NKL NVO;
 • kontrolu i proveru Potvrde krajnjeg korisnika (End User Certificate) i ostalih dokumenata u izvozu NVO;
 • izdavanje sertifikata za uvoz NVO, nakon kontrole i provere zahteva i dokumentacije;
 • izdavanje rešenja u sprovedenom upravnom postupku;
 • izdavanje saglasnosti za ponovni izvoz NVO;
 • kontrolu i nadzor nakon izdavanja dozvole i
 • prekršaje za kršenje zakonskih i podzakonskih odredbi.

Upis u Registar

 

Izvoznici i uvoznici NVO, brokeri i pružaoci tehničke pomoći, u smislu Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, su u obavezi da vrše upis u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći (Registar), koji vodi ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine. Pravilnik o načinu vođenja Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći propisuje način vođenja Registra, podatke i dokumenta koja treba dostaviti, kao i obrasce zahteva za upis u Registar.

 

Pravno lice ili preduzetnik, kao izvoznik, uvoznik, broker ili pružalac tehničke pomoći, pored propisanih dokumenata i podataka koje dostavlja radi upisa, mora ispuniti i posebne uslove. Posebni uslovi se odnose na bezbednosne provere, koje se vrše od strane nadležnih službi bezbednosti, a podnosilac zahteva daje svoju saglasnost za iste, na obrascu, čiji oblik i sadržinu je propisalo ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine. (Pravilnik o obrascima saglasnosti za bezbednosnu proveru)

 

Rešenje o upisu u Registar važi pet godina od dana donošenja.

 

Izvoznici i uvoznici NVO, brokeri i pružaoci tehničke pomoći su u obavezi i da pismeno obaveštavaju nadležno ministarstvo o svim promenama podataka iz Registra, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

 

Nadležno ministarstvo za poslove spoljne trgovine osim što donosi rešenje o upisu u Registar, donosi i rešenje o izmeni podataka u Registru, rešenje o odbijanju zahteva i rešenje o brisanju lica iz Registra. U tim slučajevima pomenuti zakon predviđa mogućnost podnošenja novog zahteva za upis u Registar, nakon otklanjanja razloga o odbijanju upisa ili brisanju iz Registra.

 

Dozvole

 

Glavni princip kontrole izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme je da kontrolisana roba, kao i odnosne tehnologije i usluge, u vezi s tim, uključujući i usmeni prenos, ne mogu ući na, niti napustiti teritoriju Republike Srbije, bez dozvole ministarstva, nadležnog za poslove spoljne trgovine.

 

Dozvola je isprava koja se, na zahtev podnosioca, izdaje za izvoz i uvoz NVO, brokerske usluge i tehničku pomoć.

 

Postoje 4 (četiri) vrste dozvola i to:

Dozvola je pojedinačna, što znači da se izdaje jednom izvozniku i pokriva izvoz jednom krajnjem korisniku odnosno izdaje se jednom uvozniku za uvoz iz jedne zemlje izvoznice za jednog krajnjeg korisnika u Republici Srbiji itd. Na dozvoli može biti jedan ili više proizvoda sa NKL NVO.

 

Rok važenja dozvole je do jedne godine. Postoji mogućnost izdavanja pojedinačne dozvole na period duži od godinu dana, ali ne duži od ugovorenog roka za okončanje posla. U tom slučaju, imalac dozvole je dužan da minimum jedanput godišnje dostavlja izveštaje o realizaciji posla. 

 

Dozvola glasi na podnosioca zahteva za izdavanje dozvole i ne može biti preneta na drugo lice. Podnosilac zahteva može biti samo lice upisano u Registar. Po dostavljenom zahtevu za izdavanje dozvole sa propisanim dokumentima, koji se prilažu uz zahtev, sprovodi se zakonom propisana procedura donošenja odluke. Nadležnom ministarstvu za poslove spoljne trgovine, koje izdaje dozvole, je potrebno dostaviti 5 (pet) kompleta zahteva (na propisanom obrascu) sa neophodnom dokumentacijom.

 

Sadržaj zahteva za izdavanje dozvole je propisan Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opremePravilnikom o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme propisuju se obrasci i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, obrasci i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasci i sadržaj sertifikata i potvrde koji prate izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći.

 

Rok za odlučivanje o podnetom zahtevu je 30 dana od dana uredno podnetog zahtevaU donošenju odluke o podnetom zahtevu učestvuju:

 • ministarstvo nadležno za poslove odbrane;
 • ministarstvo nadležno za spoljne poslove;
 • ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i
 • organ državne uprave koji je nadležan za poslove nacionalne bezbednosti.

Za izdavanje dozvole je neophodna saglasnost svih resora, a ako neki od pomenutih državnih organa uskrati saglasnost, o izdavanju dozvole odlučuje Vlada Republike Srbije.

 

Dozvole po posebnoj proceduri

 

Ove dozvole se izdaju, bez pribavljanja pomenutih saglasnosti, ukoliko se:

 • izvozi ili uvozi NVO koji pripadaju bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije, odnosno bezbednosnim ili odbrambenim snagama druge države, koja ulazi na, prelazi preko, ili izlazi sa teritorije Republike Srbije radi:
  • ispunjavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama;
  • učešća u multinacionalnim operacijama i učešća na međunarodnim vežbama, koje se izvode na ili van teritorije Republike Srbije;
 • izvozi ili uvozi NVO u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima.

Prethodna saglasnost za pregovore za izvoz tehnologije

 

Pre otpočinjanja pregovora za izvoz tehnologije, izvoznik je dužan da pribavi prethodnu saglasnost nadležnog ministarstva za poslove spoljne trgovine. Odluku donosi nadležno ministarstvo, nakon pribavljanja mišljenja nadležnih resora za poslove odbrane, spoljnih i unutrašnjih poslova i poslova nacionalne bezbednosti. 

 

Data saglasnost za pregovore za izvoz tehnologije ne obavezuje nadležno ministarstvo za poslove spoljne trgovine da izda dozvolu za izvoz tehnologije.

 

Poznavanje i klasifikacija robe – Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme (NKL NVO)

 

Važno je napomenuti da je u skladu sa čl. 5.  stav 2. Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan da pre započinjanja poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći utvrdi da li predmetna roba odnosno usluga  spada u kontrolisanu robu/uslugu – NVO.

 

Da bi preduzetnik ili pravno lice bilo usklađeno sa propisima iz ove oblasti, ono mora razumeti da li je i u kojim okolnostima proizvod, tehnologija i softver predmet izvozne odnosno uvozne kontrole. Sve pozicije se procenjuju na osnovu Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, u daljem tekstu NKL NVO.

 

NKL NVO donosi Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine, koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije, ali sadrži i dodatnu tačku: 23 - Bezbednosno-policijsku opremu. Vlada Republike Srbije kasni par meseci sa ažuriranjem nove liste kada se lista u EU promeni.

  

Za određivanje broja iz NKL NVO i klasifikaciju robe u skladu sa tehničkim karakteristikama, videti sekciju – prepoznavanje i identifikacija robe.

 

Potvrda krajnjeg korisnika (End User Certificate) - glavni dokument u izvozu NVO

 

Uz zahtev za izdavanje dozvole podnosilac zahteva dužan je da shodno članom 14. Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme dostavi originalnu potvrdu krajnjeg korisnika (End User Certificate) dobijenu od strane zvaničnog organa države krajnjeg korisnika, ili drugu odgovarajuću potvrdu ili dokument izdat od strane nadležnog organa zemlje krajnjeg odredišta, koja nije starija od šest meseci, prevod originalne potvrde overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, kao i druge podatke potrebne za odlučivanje, po zahtevu nadležnog ministarstva.

 

Zakon predviđa i mogućnost provere potvrde krajnjeg korisnika (sertifikata), koju vrši ministarstvo nadležno za spoljne poslove, po zahtevu organa koji učestvuju u postupku izdavanja dozvole.  

 

Sertifikati koji se izdaju za uvoz NVO

 

Sertifikati se izdaju na propisanim obrascima (Pravilnikom o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme), na zahtev podnosioca, radi vršenja uvoza NVO i to:

Izuzetno, ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine, overava sertifikat krajnjeg korisnika, na obrascu koji je propisan od strane države izvoznice, ako propisi te zemlje to zahtevaju.

 

Rešenja u sprovedenom upravnom postupku

 

Kao što je već rečeno, za izdavanje dozvole je neophodna saglasnost svih zakonom određenih resora. Ukoliko neki od pomenutih državnih organa uskrati saglasnost i Vlada Republike Srbije odluči da se ne izda dozvola, ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine će doneti rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole. 

Ministarstvo, nadležno za poslove spoljne trgovine, pod određenim zakonom propisanim uslovima donosi i: 

 • rešenje o oduzimanju dozvole; 
 • rešenje o prestanku važenja dozvole i
 • rešenje o izmeni dozvole.

Sva rešenja su konačna, a Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu koja je prouzrokovana donošenjem ovih rešenja.

 

Izvozna ograničenja u izdatim dozvolama i ponovni izvoz NVO

 

Dozvola za izvoz NVO se može izdati pod posebnim uslovima, što znači da izvoznik NVO ima obavezu da postupa u skladu sa uslovom, koji je dat u napomeni izdate dozvole. To može biti obaveza dostavljanja potvrde o prijemu NVO (Delivery Verification Certificate) od strane državnog organa države krajnjeg korisnika i/ili obavezna notifikacija sa transportnim detaljima oko isporuke NVO (po Rezolucijama SB UN) i dr. U tom slučaju, izvoznik je dužan da nadležnom ministarstvu dostavi dokaz da je svog kupca, odnosno krajnjeg korisnika NVO, upoznao o tome. 

 

Krajnji korisnik NVO, koje je poreklom iz Republike Srbije, a koje je izvoznik izvezao na osnovu dozvole izdate pod posebnim uslovima, sa npr. obavezom pribavljanja prethodne saglasnosti države proizvođača i/ili izvoznika robe, može izvršiti reeksport odnosno ponovni izvoz NVO u treću zemlju, nakon dobijanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine Republike Srbije. Saglasnost se može dobiti u zakonom propisanoj proceduri za izdavanje dozvole.

 

Ako krajnji korisnik robe, koja je uvezena u Republiku Srbiju, pod uslovom zabrane ponovnog izvoza bez prethodne saglasnosti države porekla ili prodavca robe, namerava da izvrši ponovni izvoz te robe, dužan je da, uz zahtev za izdavanje dozvole nadležnom ministarstvu, dostavi dokaz da je istu pribavio.

 

Ukoliko izvoznik/uvoznik ne postupa u skladu sa datim uslovom, dozvola se može oduzeti pomenutim rešenjem o oduzimanju dozvole.

 

Stoga je neophodno pratiti realizaciju dozvole i uslove iz dozvole, organizovati sigurnu isporuku i prijem NVO, pratiti NVO na transportnom putu i u svakom trenutku znati gde se NVO nalazi. Preporučuje se obavezno pribavljanje potvrde o prijemu NVO i kada takva obaveza nije zatražena od strane ministartsva nadležnog za poslove spoljne trgovine. Vrlo je važno da taj dokument sadrži mesto i datum preuzimanja, ime i prezime lica koje je preuzelo NVO, kao i njegovu funkciju, broj ličnog identifikacionog dokumenta i sl.

 

Obaveze izvoznika i uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći

 

Ukoliko je izvoznik i uvoznik, broker i pružaoc tehničke pomoći dobio dozvolu za posao u pitanju, dužan je:

 • da vodi evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći - trgovinska, finansijska i druga dokumentacija na osnovu koje se može identifikovati NVO, količina, puno poslovno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, primaoca robe i krajnjeg korisnika, kao i namena robe, opis brokerske usluge ili tehničke pomoći;
 • da omogući nadležnim organima nadzor i kontrolu izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i prikupljanje informacije o svakoj narudžbenici ili transakciji koja se odnosi na NVO i dr;
 • da čuva dokumentaciju  najmanje 10 godina od dana izvršenog posla;
 • da redovno dostavlja izveštaj o realizaciji posla izvoza, uvoza i usluga s tim u vezi, u roku od 15 dana od dana izvoza, uvoza ili pružanja brokerske usluge i tehničke pomoći i da navede broj dozvole na osnovu koje je posao izvršen na propisanom obrascu;
 • da ministarstvu, koje je izdalo dozvolu, vrati izdatu dozvolu ako ista nije realizovana, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka njenog važenja; 
 • da dostavi, na zahtev  nadležnog ministarstva, potvrdu izdatu od države krajnjeg odredišta ili krajnjeg korisnika kojom se potvrđuje prijem izvezenog NVO; 
 • da dostavi prethodnu saglasnost države porekla ili prodavca NVO, u slučaju ponovnog izvoza NVO uvezenog pod posebnim uslovom;
 • da nadležnom ministarstvu, koje je izdalo dozvolu, dostavi obaveštenje u pisanoj formi, ako se posle izdavanja dozvole promene podaci iz dokumentacije, odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka ili saznanja za nastalu promenu i
 • da dostavi na uvid poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju na zahtev državnih organa – nadležnog ministarstva, carinskih organa i/ili tužilaštva. 

Kontrola i nadzor nakon izdavanja dozvole

 

Osim kontrole dokumentacije i lica, koja mogu obavljati ove specifične poslove, u fazi pre izdavanja dozvole (faza registracije), kao i u postupku izdavanja dozvole, državni organi vrše stalni nadzor nad primenom Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, u fazi nakon izdavanja dozvole.

 

Nadzor se vrši nad sprovođenjem uvoza i izvoza NVO, pružanjem brokerskih usluga i tehničke pomoći, kao i nad sprovođenjem propisa donetih na osnovu ovog zakona, u saradnji sa resornim ministarstvom nadležnim za poslove odbrane, ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove i ministarstvom nadležnim za spoljne poslove, kao i organom državne uprave nadležnim za poslove nacionalne bezbednosti. U slučaju potrebe, ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine sarađuje i sa drugim ministarstvima, agencijama i posebnim organizacijama nadležnim u odgovarajućoj oblasti. Carinski organi, organi službi bezbednosti i nadležni inspekcijski organi u okviru svojih ovlašćenja sprovode stalnu kontrolu nad vršenjem ovih poslova. 

 

Prekršaji

 

Za kršenje odredbi Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme predviđene su kaznene odredbe, kako za pravno lice/preduzetnika, tako i za odgovorno lice u pravnom licu. Ovim odredbama je predviđena mogućnost izricanja, pored novčanih kazni i kazne propisivanja određenih zaštitnih mera, shodno odredbama Zakona o prekršajima.

 

Iznos novčane kazne, u slučaju prekršaja, za pravno lice i preduzetnika je do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe i usluge, s tim da ne prelazi petostruki iznos najvećih novčanih kazni propisanih Zakonom o prekršajima. Pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu i preduzetniku da obavlja spoljnotrgovinski posao (izvoza, odnosno uvoza NVO, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći). Ova mera za pravno lice i preduzetnika traje do tri godine i počinje da se primenjuje od dana pravnosnažnosti presude.

 

Za prekršaje odredbi Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu do 150.000,00 dinara. Pored novčane kazne, u slučaju prekršaja, odgovorno lice u pravnom licu će se kazniti i zaštitnom merom zabrane da obavlja posao izvoza, odnosno uvoza naoružanja i vojne opreme, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći, u trajanju do jedne godine, koja počinje da se primenjuje od dana pravnosnažnosti presude. 

Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft