Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Zaštita i ishrana bilja

Zaštita i ishrana bilja
FITOSANITARNA KONTROLA - OPŠTE ODREDBE
 
Bilje, biljni proizvodi i pesticidi i đubriva, pri uvozu podležu fitosanitarnom pregledu na graničnim prelazima na kojima postoji organizovana fitosanitarna inspekcija i koji ispunjavaju higijensko tehničke i radne uslove. Izuzetno, uvoz određenog bilja, biljnih proizvoda i pesticida i đubriva može se vršiti i preko graničnih prelaza na kojima nije organizovana fitosanitarna inspekcija, a koji se za tu namenu rešenjem nadležnog ministra, privremeno otvaraju. Pošiljke koje ne podležu fitosanitarnom pregledu, a koje su upakovane u drveni materijal, mogu se uvoziti preko graničnih prelaza na kojima je organizovana carinska služba. Granične prelaze preko kojih se mogu uvoziti bilje, biljni proizvodi i pesticidi i đubriva određuje nadležni ministar koji i bliže propisuje higijensko tehničke, radne i druge uslove koje moraju da ispunjavaju ovi granični prelazi.
 
FITOSANITARNA KONTROLA BILJA
 
Proizvodnjom, preradom, doradom, uvozom, skladištenjem i prometom bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, može da se bavi pravno lice i preduzetnik, koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i koji je upisan u Registar proizvođača, prerađivača, dorađivača, uvoznika, skladištara i prometnika bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata (u daljem tekstu: Registar) koji vodi Ministarstvo.

Pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, koje se uvoze, njihova ambalaža, kao i prevozno sredstvo kojima se prevoze podležu carinskom nadzoru i obaveznom fitosanitarnom pregledu, izvršenom u celini ili na osnovu reprezentativnog uzorka. Pošiljka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata može da se uvozi u zemlju, odnosno u zaštićeno područje, ako: nije zaražena štetnim organizmima; ima fitosertifikat; ne sadrži bilje, biljne proizvode ili propisane objekte sa posebne liste; i ispunjava specifične fitosanitarne uslove. Fitosanitarne mere zemlje izvoznice, posebno one koje se odnose na ispunjavanje specifičnih fitosanitarnih uslova, smatraće se istovetnim fitosanitarnim merama propisanim u zemlji uvoznici, ako zemlja izvoznica objektivno dokaže da su zasnovane na naučnim dokazima i da se njihovom primenom postižu isti rezultati. Tokom fitosanitarnog pregleda uzimaće se u obzir specifičnosti u pogledu agronomskih i ekoloških uslova zemlje izvoznice, odnosno prihvatiće se status područja bez štetnih organizama, ako je ono priznato u skladu sa standardima koji su u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja. 

Fitosanitarni pregled pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata može se obavljati sa smanjenom učestalošću pod sledećim uslovima: ako je na osnovu dogovora sa nadležnim organom za zaštitu zdravlja bilja zemlje izvoznice fitosanitarni pregled već obavljen u zemlji iz koje se pošiljka uvozi, od strane nadležnog organa zemlje uvoznice; na osnovu procene rizika; na osnovu sporazuma zaključenim sa zemljom iz koje se pošiljka uvozi, a koji se zasniva na istovetnosti fitosanitarnih mera i postupanja u zemlji uvoznici i zemlji izvoznici, odnosno u zemlji provoza na sprečavanju unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama. Pri tome, uslove i način vršenja procene rizika, kao i spisak bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata za koje se pregledi vrše sa smanjenom učestalošću propisuje nadležni ministar.

Pošiljke bilja pri uvozu podležu fitosanitarnom pregledu na graničnom prelazu u skladu sa Zakonom. Pošiljke bilja sa Liste VB deo I i Liste VB deo II ( Pošiljke bilja pri uvozu podležu fitosanitarnom pregledu na graničnom prelazu u skladu sa Zakonom.

Pošiljke bilja sa Liste VB deo I i Liste VB deo II (Pravilnika o listama štetnih organizama i listama bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata), koje se uvoze, njihova ambalaža, kao i prevozno sredstvo kojima se prevoze, podležu obaveznom fitosanitarnom pregledu na graničnom prelazu i mora ih pratiti fitosertifikat ili fitosertifikat za reeksport.

Pošiljke bilja koje nisu navedene na Listi VB deo I i Listi VB deo II, koje se uvoze, a mogu biti potencijalni domaćini regulisanih štetnih organizama koje se uvoze, njihova ambalaža, kao i prevozno sredstvo kojima se prevoze, podležu fitosanitarnom pregledu i za ove pošiljke nije neophodan fitosertifikat ili fitosertifikat za reeksport.

Fitosanitarni pregled nije obavezan za uvoz male količine bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, koji se koriste za neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili se koriste za konzumaciju tokom putovanja, pod uslovom da nema opasnosti od širenja štetnih organizama. Nadležni ministar bliže propisuje način i uslove za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i određuje male količine za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda. Ako ne postoji rizik od širenja štetnih organizama nadležno ministarstvo može, fizičkom licu sa prebivalištem u pograničnom području, dozvoliti uvoz bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata bez fitosertifikata i fitosanitarnog pregleda, ako je stupanjem na snagu ovog zakona vlasnik poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta u pograničnom području susedne države, pod uslovom da se to bilje, biljni proizvodi i propisani objekti koriste u mestu prebivališta fizičkog lica.

Kao što je napred navedeno, bilje, biljne proizvode i propisane objekte mora da prati fitosertifikat, odnosno fitosertifikat za reeksport. Ako pošiljke posle izdavanja fitosertifikata u zemlji porekla budu pretovarene, skladištene, prepakovane ili podeljene u nekoj drugoj zemlji koja nije zemlja porekla, moraju imati, pored originalnog fitosertifikata, odnosno overene kopije fitosertifikata i fitosertifikata za reeksport, odnosno overenu kopiju fitosertifikata, svake zemlje uvoznice. Pri tome, fitosertifikat i fitosertifikat za reeksport mora biti izdat u skladu sa Međunarodnom Konvencijom za zaštitu bilja, mora da bude originalan, izdat za jednog primaoca i overen na propisan način, obeležen serijskim brojem, obavezno pisan na srpskom jeziku i jednom od jezika koji su službeno prihvaćeni u međunarodnom prometu. Izuzetno, prihvata se i fitosertifikat izdat u zemlji izvoznici koja nije potpisnik Međunarodne konvencije za zaštitu bilja, pod uslovima koje propiše ministar, a ako su ispunjeni propisani uslovi, prihvata se i elektronska forma fitosertifikata. U izuzetnim slučajevima, može se prihvatiti i službeno overena kopija fitosertifikata. Ako su za bilje, biljne proizvode i propisane objekte za koje se izdaje fitosertifikat propisani specifični fitosanitarni uslovi nadležni organ zemlje porekla izdaje fitosertifikat. Kada specifični fitosanitarni uslovi mogu biti potvrđeni i van zemlje porekla, fitosertifikat može izdati zemlja izvoznica. Međutim, fitosertifikat i fitosertifikat za reeksport prestaju da važe ako pošiljka za koju su izdati nije napustila teritoriju zemlje u roku od 14 dana od dana izdavanja.

Prilikom uvoza, uvoznik, odnosno njegov zastupnik (deklarant) je dužan da: fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke; u propisanom roku podnese zahtev za njen pregled; omogući sve potrebne uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda; i sprovede sve naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora. Pri tome, carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u provozu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi fitosanitarni pregled pošiljke i ne potvrdi njenu zdravstvenu ispravnost. Ako pošiljka pristigne na granični prelaz koji nije određen za vršenje fitosanitarnog pregleda, carinski organ će zabraniti uvoz i uputiti pošiljku na najbliži prelaz na kome je organizovana fitosanitarna inspekcija. Ukoliko na granični prelaz pristigne pošiljka određenog bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata čiji je uvoz zabranjen, carinski organ će zabraniti uvoz takve pošiljke i obavestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora. Pregled drvenog materijala koji se koristi za pakovanje (palete) ili kao pomoćno sredstvo u transportu onih pošiljaka koje ne podležu fitosanitarnom pregledu, obavlja carinski organ, koji utvrđuje da li drveni materijal ispunjava međunarodni fitosanitarni standard ISPM 15. 
 
Ako prilikom obavljanja fitosanitarnog pregleda pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata posumnja na prisustvo određenih štetnih organizama čije prisustvo nije moguće utvrditi prilikom pregleda na graničnom prelazu, fitosanitarni inspektor uzima službeni uzorak i dostavlja ga referentnoj laboratoriji na analizu. Ako na graničnom prelazu ne postoje uslovi za fitosanitarni pregled pošiljke u skladu sa ovim zakonom, a ne postoji opasnost od širenja štetnih organizama koji ugrožavaju zdravlje bilja, fitosanitarni pregled pošiljaka može se obaviti u određenim mestima unutar Republike Srbije u odredišnoj carinarnici. U tom slučaju, pošiljku bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata fitosanitarni inspektor rešenjem o prevozu propušta do odredišne carinarnice, gde je ista pod carinskim nadzorom do završetka pregleda pri čemu je zabranjeno njeno premeštanje, deljenje ili uzorkovanje. Fitosanitarni inspektor će posle izvršenog pregleda pošiljke, odnosno posle dobijanja rezultata laboratorijske analize, dozvoliti uvoz pošiljke izdavanjem rešenja o dozvoli uvoza ili overom carinske dokumentacije, pečatom četvrtastog oblika, pri čemu će overiti i fitosertifikat ili fitosertifikat za reeksport pečatom fitosanitarne inspekcije sa navedenim datumom ulaska. Ako se fitosanitarnim pregledom utvrdi da nisu ispunjeni zakonski uslovi, fitosanitarni inspektor će rešenjem narediti jednu ili više fitosanitarnih mera: zabranu uvoza pošiljke ili dela pošiljke na teritoriju Republike Srbije; uništavanje pošiljke ili dela pošiljke; tretiranje radi suzbijanja štetnih organizama; promenu namene za pošiljku; karantinski nadzor za pošiljku, do dobijanja rezultata laboratorijske analize. Ako je fitosanitarnim pregledom utvrđeno da je deo pošiljke zaražen štetnim organizmima, uvoz ostatka pošiljke može biti odobren ako ne postoji sumnja na prisustvo štetnih organizama u tom delu pošiljke i ako ne postoji rizik od širenja štetnih organizama. U slučaju da se donosi mera zabrane uvoza, fitosanitarni inspektor stavlja na fitosertifikat, odnosno fitosertifikat za reeksport trouglasti pečat, čime fitosertifikat postaje nevažeći.
 
Ako država uvoznica zahteva fitosertifikat za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koje se izvoze, fitosanitarni inspektor vrši pregled pošiljke radi izdavanja fitosertifikata.  Kada se pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata skladište, prepakuju ili dele na teritoriji Republike Srbije, a država uvoznica zahteva fitosertifikat, fitosanitarni inspektor će izvršiti pregled pošiljke radi izdavanja fitosertifikata za reeksport. Zahtev za izdavanje fitosertifikata izvoznik je dužan da podnese Ministarstvu najmanje 24 sata pre utovara. Zahtev za izdavanje fitosertifikata naročito sadrži: podatke o podnosiocu zahteva: naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika, sedište ili ime i prezime fizičkog lica i adresu; podatke o pošiljci. Izvoznik je dužan da obezbedi uvid u svu raspoloživu dokumentaciju, kao i da obezbedi sve potrebne uslove za vršenje fitosanitarnog pregleda. Fitosanitarnom pregledu podležu bilje, biljni proizvodi, propisani objekti, ambalaža, prevozno sredstvo, a prema potrebi i skladište, zemljište i mesto proizvodnje sa kojeg bilje, biljni proizvodi i propisani objekti potiču. Ako se fitosanitarnim pregledom utvrdi da nisu ispunjeni specifični fitosanitarni uslovi zemlje uvoznice, fitosanitarni inspektor će narediti mere, radi ispunjenja specifičnih fitosanitarnih uslova ili odbiti izdavanje fitosertifikata.

Pošiljka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, koja je u provozu, ne podleže fitosanitarnom pregledu. Ako pošiljka nije pakovana na način kojim se sprečava širenje štetnih organizama, ili ako se iz bilo kog razloga istovara, deli, kombinuje sa drugim pošiljkama ili prepakuje, na teritoriji Republike Srbije, carinski organ je dužan da prijavi pošiljku za pregled nadležnom fitosanitarnom inspektoru.

FITOSANITARNA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Sredstva za zaštitu bilja koja se stavljaju u promet u Republici Srbiji moraju biti registrovana za promet. Registraciju sredstava za zaštitu bilja vri Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilja koji podnosi proizvođač. Pri tome, proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja može podneti ako je registrovan u Registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i ako poseduje dokaze o ispunjenju uslova za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine. Proizvođač koji nema sedište u Republici Srbiji zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja podnosi preko zastupnika, odnosno predstavništva sa sedištem u Republici Srbiji. Rešenje o registraciji sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: rešenje o registraciji) donosi ministar na osnovu rezultata procene aktivne supstance, odnosno osnovne supstance i rezultata procene sredstava za zaštitu bilja. Ovo rešenje glasi na sredstva za zaštitu bilja i na proizvođača. Osim toga, uslov za stavljanje u promet (i uvoz) sredstava za zaštitu bilja je da je distributer, odnosno uvoznik, registrovan u Registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i da je upisan u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Registar distributera i uvoznika), koji vodi ovo inistarstvo. Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva koji distributer odnosno uvoznik podnosi Ministarstvu. Distributer odnosno uvoznik sredstava za zaštitu bilja se upisuje u Registar distributera i uvoznika, ako ispunjava uslove u pogledu objekata, opreme i stručne osposobljenosti kadrova.

Pošiljke pri uvozu podležu: pregledu koji obuhvata identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, ambalaže, prevoznog sredstva i pošiljke i uzorkovanje. Uvoznik ili carinski agent dužan je da: fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke; u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke; obezbedi potrebne uslove za obavljanje pregleda pošiljke; sprovede naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora. Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled i uzorkovanje pošiljke. Za pošiljke u tranzitu sa pretovarom na teritoriji Republike Srbije, carinski agent dužan je da fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke, radi njenog evidentiranja. Ministar bliže propisuje uslove i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke, način dostavljanja uzoraka i broj i veličinu uzorka radi ispitivanja, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac i sadržinu zahteva za pregled pošiljke i uslove koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.

Ako na graničnom prelazu nije moguće izvršiti pregled, odnosno uzorkovanje pošiljke u skladu sa ovim zakonom, pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje može se obaviti u određenim mestima unutar Republike Srbije u odredišnoj carinarnici. U tom slučaju, fitosanitarni inspektor donosi rešenje o prevozu na osnovu kojeg pošiljku propušta do odredišne carinarnice, gde se ta pošiljka nalazi pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza. Pri tom je zabranjeno svako premeštanje, otvaranje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke koja se nalazi pod carinskim nadzorom.

Uzorke uzete iz pošiljke fitosanitarni inspektor dostavlja ovlaćenom pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa radi ispitivanja hemijskih i fizičkih osobina. Ako su rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem odobrava uvoz pošiljke. Ako rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, nisu u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem zabranjuje uvoz pošiljke i naređuje njeno vraćanje ili privremeno oduzimanje. Protiv ovog rešenja fitosanitarnog inspektora može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja, međutim, žalba ne odlaže izvršenje rešenja. Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Sa privremeno oduzetom pošiljkom postupa se u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi u obavljanju prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru.
 
FITOSANITARNA KONTROLA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA

Prema Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, uvozom sredstava za ishranu bilja može da se bavi uvoznik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je upisan u Registar distributera i uvoznika. Uvoznik može da se upiše u Registar distributera i uvoznika ako ispunjava uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja. Ministar rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova i propisuje bliže uslove u pogledu objekata za skladištenje sredstava za ishranu bilja i prostorija za prodaju i smeštaj sredstava za ishranu bilja.
 
Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu, a rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika se donosi u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva. Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana nastale promene. Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za upis u Registar distributera i uvoznika.
 
Pošiljka pri uvozu podleže pregledu, koji obuhvata identifikaciju pošiljke, pregled dokumentacije, pakovanja i prevoznog sredstva, kao i uzorkovanju. Uvoznik ili carinski agent dužan je da: fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke; u propisanom roku podnese zahtev za pregled pošiljke; omogući sve potrebne uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda; sprovede sve naložene mere od strane fitosanitarnog inspektora. Carinski organ ne može preduzimati radnje predviđene pravilima odgovarajućeg carinskog postupka, osim za pošiljke u tranzitu, dok fitosanitarni inspektor ne obavi pregled pošiljke i uzorkovanje. Za pošiljke u tranzitu sa pretovarom na teritoriji Republike Srbije, carinski agent je dužan da fitosanitarnom inspektoru najavi prispeće pošiljke, radi njenog evidentiranja. Ako na graničnom prelazu ne postoje uslovi za pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje, u skladu sa ovim zakonom, pregled pošiljke, odnosno uzorkovanje, može se obaviti u određenim mestima unutar Republike Srbije u odredišnoj carinarnici. U tom slučaju, fitosanitarni inspektor donosi rešenje o prevozu na osnovu kojeg pošiljku propušta do odredišne carinarnice, gde je ista pod carinskim nadzorom do završetka pregleda, uzorkovanja i odobrenja, odnosno zabrane njenog uvoza i tranzita, pri čemu je zabranjeno svako premeštanje, deljenje ili uzorkovanje pošiljke.
 
Uzorke sredstava za ishranu bilja uzetih iz pošiljke fitosanitarni inspektor dostavlja na laboratorijska ispitivanja pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa radi provere hemijskih i fizičkih osobina. Ako su rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, u skladu sa propisanim uslovima, fitosanitarni inspektor rešenjem odobrava uvoz pošiljke. Ako rezultati pregleda, odnosno laboratorijskih ispitivanja, nisu u skladu sa propisanim uslovima fitosanitarni inspektor će zabraniti uvoz pošiljke i narediti njeno vraćanje ili privremeno oduzimanje. 
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft