Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Nuklearna sigurnost

Nuklearna sigurnost

ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI

Članom 5. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti propisano je da je promet izvora zračenja  skup svih osnovnih i pratećih poslovnih aktivnosti u vezi sa uvozom, izvozom i tranzitom izvora zračenja. Članom 196. istog je propisano da se prometom izvora zračenja može baviti samo pravno lice ili preduzetnik, koji je od Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost dobio rešenje o registraciji odnosno rešenje o izdavanju licence za obavljanje delatnosti prometa izvora zračenja. Ovo odobrenja za obavljanje delatnosti prometa izvora zračenja važi tri godine. Samo nosilac ovog odobrenja za obavljanje delatnosti prometa može da se bavi uvozom, izvozom, ili tranzitom izvora zračenja. Dalje, da bi sproveo uvoz, izvoz ili tranzit izvora zračenja neophodno je da isti pribavi i dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit,za svaki pojedinačni izvor, koju takođe izdaje Direktorat.

Dozvola za uvoz će biti izdata samo ako se se uvoz vrši za krajnjeg korisnika koji poseduje potvrdu o prijavljivanju namere obavljanja delatnosti, dok dozvola za izvoz će biti izdata samo ako se izvoz vrši za korisnika koji poseduje dozvolu za uvoz izdatu od nadležnih institucija države u koju se vrši izvoz. Prilikom sprovođenja carinskog postupka uvoza, ili izvoza ista se prilaže uz carinsku deklaraciju, pri čemu se broj dozvole upisuje u rubriku 44 JCI  uz šifru U43. Carinski organ može da sprovede odgovarajući carinski postupak samo uz priloženu dozvolu za uvoz, ili izvoz. 

U slučaju da mora da se izvrši povraćaj izvora zračenja u Republiku Srbiju, na zahtev nadležnih institucija države u koju je izvršen izvoz (iz RS), neophodno je da nosilac odobrenja za promet, koji je sproveo izvoz konkretnog izvora zračenja od Direktorata pribavi dozvolu za uvoz, kao i da obavesti Direktorat najkasnije 72 sata pre očekivanog prispeća pošiljke na granični prelaz.

Tranzit izvora zračenja preko teritorije Republike Srbije može da se obavi samo na osnovu dozvole za tranzit, koju Direktorat izdaje po pribavljanju saglasnosti nadležne institucije države porekla izvora zračenja, države krajnjeg odredišta kao i svih država tranzita. Nosilac odobrenja za promet izvora zračenja koji poseduje dozvolu za tranzit izvora zračenja je dužan da o prispeću pošiljke obavesti Direktorat najkasnije 72 sata pre očekivanog prispeća pošiljke na granični prelaz.

Izvori zračenja, za koje je potrebno pribaviti dozvolu za uvoz i izvoz su propisani Prilogom 4. Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava. U Prilogu 4 su izvori zračenja svrstani u skladu sa nomenklaturom Carinske tarife Republike Srbije. S obzirom da su pojedini izvori zračenja u isto vreme i roba dvostruke namene u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste liste robe dvostruke namene, neophodno je pribaviti i dozvolu za izvoz robe dvostruke namene, koju izdaje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Naime, Direktorat prilikom izdavanja dozvole za izvoz izvora zračenja u istu upisuje i klauzulu da je neophodno pribaviti i dozvolu za izvoz robe dvostruke namene.

Članom 201. navedenog zakona propisano je da Direktorat utvrđuje vrstu robe za koju je potrebna kontrola radioaktivnosti prilikom uvoza, izvoza i tranzita, kao i način i metode kontrole radioaktivnosti robe. Kontrola radioaktivnosti se vrši ili gamaspektrometrijskim ispitivanjem, ili dozimetrijskim merenjem, u zavisnosti od vrste robe i sprovode je pravna lica ovlašćena od strane Direktorata (nosioci ovlašćenja). Uzorkovanje robe za gamaspektrometrijska ispitivanja, može da vrši nosilac ovlašćenja samo ako u okviru obima akreditacije poseduje i akreditovanu metodu uzorkovanja robe. Na osnovu ovog člana zakona Direkorat je doneo Pravilnik o kontroli radioaktivnosti robe prilikom uvoza, izvoza i tranzita, koji je stupio na snagu 12.12.2019.godine.

Za robu iz Priloga 1Priloga 2 je propisano da se kontrola radioaktivnosti vrši pri uvozu, gamaspektrometrijskim ispitivanjem, pri čemu se uzorkovanje sprovodi na graničnom prelazu ili u mestu carinjenja.

Za robu iz Priloga 1 je propisano da kontrolu radioaktivnosti vrši granične fitosanitarne inspekcije (GFI), ili granične veterinarske inspekcije (GVI), u zavisnosti od toga da li je roba biljnog ili animalnog porekla. Ove inspekcije će na graničnom prelazu sprovesti uzorkovanje robe za gamaspektrometrijsko ispitivanje, u skladu sa svojim propisima (propisima kojima se bliže uređuje fitosanitarna i veterinarska kontrola) i pustiti robu do mesta carinjenja, dok će uzorak poslati nosiocu ovlašćenja. Pri čemu će granični veterinarski inspektor izdati ZVUD već na samom graničnom prelazu bez obzira da li je uzorkovao robu i za potrebe određivanja koncentracija radionukleida (ili nije), jer radi u skladu sa sistemom analize rizika. Po okončanju ispitivanja nosilac ovlašćenja dostavlja Izveštaj fito ili veterinarskom inspektoru (u zavisnosti od vrste robe) i Direktoratu. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da je koncentracija radionukleida u dozvoljenim granicama granični fitosanitarni inspektor će izdati rešenje kojim se dozvoljava uvoz i carinjenje. Carinski organ tada može da sprovede carinski postupak stavljanje robe u slobodan promet samo ukoliko uvoznik uz carinsku deklaraciju priloži rešenje granične fitosanitarne inspekcije (u rubriku br.44 JCI se unosi šifra ili U60 ili U66), odnosno ZVUD granične veterinarske inspekcije (u rubriku br.44 JCI se unosi šifra U64).  Carinski organ će samo prekontrolisati da li je priloženo rešenje, odnosno ZVUD, bez kontrolisnja da li je prilikom fitosanitarne, odnosno veterinarske kontrole, sprovedena i kontrola koncentracije radionukleida. Međutim, ukoliko se ispitivanjem, za ovu robu utvrdi da koncentracija radionukleida nije u dozvoljenim granicama, na osnovu Izveštaja nosioca ovlašćenja granična fito/veterinarska inspekcija će doneti Rešenje o zabrani uvoza i narediti vraćanje robe.

Za robu iz Priloga 2 je propisano da kontrolu radioaktivnosti vrši inspekcija za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost. Uzorkovanje robe vrši nosilac ovlašćenja po zahtevu uvoznika na graničnom prelazu i izdaje Zapisnik o uzorkovanju uvozniku , koji ga daje carinskom organu na prelazu na uvid. Na osnovu Zapisnika carinski organ će dozvoliti tranzit do odredišne carinarnice. U odredišnoj carinarnici, po okončanju ispitivanja, ukoliko se utvrdi da roba iz ovog priloga ispunjava propisane uslove, nosilac ovlašćenja izdaje uvozniku Izveštaj (kao i Direktoratu), koji ga prilikom stavljanja robe u slobodan promet prilaže uz carinsku deklaraciju u kojoj popunjava rubriku 44 sa šifrom U82 (šifra označava Izveštaj). Ukoliko se ispitivanjem, za ovu robu utvrdi da koncentracija radionukleida nije u dozvoljenim granicama, nosilac ovlašćenja odmah obaveštava inspektora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, koji donosi Rešenje o zabrani uvoza i naređuje vraćanje robe.

Za robu iz Priloga 3 je propisano da se kontrola radioaktivnosti vrši i pri uvozu i pri izvozu, dozimetrijskim merenjem. Dozimetrijsko merenje se prilikom uvoza sprovodina na graničnom prelazu, a prilikom izvoza na mestu izvoznog carinjenja. Po zahtevu uvoznika, odnosno izvoznika nosilac ovlašćenja vrši dozimetrijsko merenje,a nakon sprovedenog merenja, ukoliko se utvrdi da roba ispunjava propisane uslove, nosilac ovlašćenja izdaje uvozniku, odnosno izvozniku Izveštaj, koji ga daje na uvid carinskom organu i prilaže uz carinsku deklaraciju i popunjava rubriku 44 šifrom U82. Carinski organ može da sprovede odgovarajući carinski postupak (uvoza, odnosno izvoza) samo ukoliko uvoznik, odnosno izvoznik uz carinsku deklaraciju priloži Izveštaj. Međutim, ukoliko se ispitivanjem, za ovu robu utvrdi da koncentracija radionukleida nije u dozvoljenim granicama, nosioci ovlašćenja odmah obaveštava inspektora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, koji donosi Rešenje o zabrani uvoza i vraćanja robe, odnosno Rešenje o zabrani izvoza.

Kontrola robe u tranzitu preko teritorije Republike Srbije vrši se stacionarnim monitorima i ručnim detektorima jonizujućeg zračenja, koju obavlja carinski službenik na graničnom prelazu. Ukoliko se aktivira alarm stacionarnog monitora jonizujućeg zračenja ili ručnog detektora jonizujućeg zračenja, carinski službenik o tome obaveštava nadležnog inspektora , koji odlučuje o daljem postupku.

PRILOG 1.

I Roba u nadležnosti fitosanitarne inspekcije za koju se vrši gamaspektrometrijsko ispitivanje:

 1. Lekovito bilje

 2. Pečurke, u svakom obliku i proizvodi u čiji sastav ulaze

 3. Borovnica, u svakom obliku i proizvodi u čiji sastav ulaze

 4. Brusnica, u svakom obliku i proizvodi u čiji sastav ulaze

 5. Šumsko voće, u svakom obliku i proizvodi u čiji sastav ulaze

 6. Mineralna fosfatna đubriva (gotov proizvod) i komponente za proizvodnju mineralnih đubriva koja sadrže makrohranljivi element fosfor

II Roba u nadležnosti veterinarske inspekcije za koju se vrši gamaspektrometrijsko ispitivanje, a u skladu sa analizom rizika:

 1. Meso i drugi klanični proizvodi za jelo

 2. Mleko i proizvodi od mleka

 3. Jestivi proizvodi životinjskog porekla

 4. Riba ulovljena u moru i njihovi proizvodi

 5. Druga roba u nadležnosti veterinarske inspekcije

PRILOG 2.

Roba za koju se vrši gamaspektrometrijsko ispitivanje u nadležnosti inspekcije za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost:

 1. Granit, porfir, bazalt, peščar za građevinarstvo, uključujući i grubo tesane ili sečene testerom ili na drugi način u blokove ili ploče, osim gotovih proizvoda koji se ne mogu uzorkovati

PRILOG 3.

Roba za koju se vrši dozimetrijsko merenje (sa indeksnim brojevima otpada iz Kataloga otpada):

 1. ferozni metal (16 01 17)

 2. obojeni metal (16 01 18)

 3. bakar, bronza, mesing (17 04 01)

 4. aluminijum (17 04 02)

 5. olovo (17 04 03)

 6. cink (17 04 04)

 7. gvožđe i čelik (17 04 05)

 8. kalaj (17 04 06)

 9. mešani metali (17 04 07)

 10. otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama (17 04 09*)

 11. otpad od gvožđa i čelika (19 10 01)

 12. otpad od obojenih metala (19 10 02)

 13. metali koji sadrže gvožđe (19 12 02)

 14. obojeni metali (19 12 03)

 15. metali (20 01 40)

PRILOG 4.

Sadržina Zapisnika o uzorkovanju, Izveštaja o izvršenom gamaspektrometrijskom ispitivanju i Izveštaja o izvršenom dozimetrijskom merenju

ZAPISNIK O UZORKOVANJU

Zapisnik o uzorkovanju obavezno sadrži sledeće elemente:

 1. Nosilac ovlašćenja

 2. Broj zapisnika, datum, vreme i mesto uzorkovanja

 3. Roba koja se uzorkuje

 4. Masa uzorka

 5. Način uzorkovanja: (opisati reprezentativnost uzetog uzorka)

 6. Instrument korišćen prilikom merenja pošiljke
  • vrsta instrumenta
  • merna nesigurnost
  • metoda merenja
 1. Jačina ambijentalnog doznog ekvivalenta na mestu uzorkovanja: (µSv/h)

 2. Izmerena jačina ambijentalnog doznog ekvivalenta prilikom uzorkovanja: (µSv/h)

 3. Prilog izveštaju (fotografije, dodatne informacije o robi, merenju...)

 4. Ime i potpis lica koje je izvršilo uzorkovanje

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM GAMASPEKTROMETRIJSKOM ISPITIVANJU

Izveštaj o izvršenom gamaspektrometrijskom ispitivanju obavezno sadrži sledeće elemente:

 1. Vrsta robe

 2. Količina/masa robe

 3. Uvoznik (ime, PIB, matični broj)

 4. Prevozno sredstvo (registarski broj)

 5. Zemlja porekla robe

 6. Uzorkovanje izvršio

 7. Veza sa zapisnikom o uzorkovanju

 8. Ispitivanje uzorka: 
  • opis pripreme uzorka za ispitivanje
  • merna oprema korišćena za ispitivanje
  • metrološka sledljivost
  • metoda merenja
 1. Rezultati ispitivanja

 2. Zaključak (usklađenost sa Zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima)
  • Uzorak ispunjava propisane uslove (DA/NE)
 1. Ime i potpis lica koje je izvršilo merenje

 2. Ime i potpis lica koje odobrava izveštaj

 3. Prilog izveštaju (fotografije, dodatne informacije o robi, merenju...)

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM DOZIMETRIJSKOM MERENJU

Izveštaj o izvršenom dozimetrijskom merenju obavezno sadrži sledeće elemente:

 1. Vrsta robe

 2. Količina/masa robe

 3. Uvoznik/Izvoznik/Organizator tranzita (ime, PIB, matični broj)

 4. Prevozno sredstvo (registarski broj)

 5. Zemlja porekla robe/Zemlja u koju se izvozi roba/Krajnja destinacija tranzita

 6. Instrument korišćen prilikom merenja pošiljke: 
  • vrsta instrumenta
  • merna nesigurnost
 1.  Datum, mesto i vreme merenja

 2. Jačina ambijentalnog doznog ekvivalenta na mernom mestu: (µSv/h)

 3. Najveća izmerena vrednost jačine ambijentalnog doznog ekvivalenta na površini pošiljke: (µSv/h)

 4. Vrednost jačine ambijentalnog doznog ekvivalenta na mestu vozača ili na mestu gde borave lica u pratnji (µSv/h, cps)

 5. Opis rasporeda izmerenih vrednosti jačine ambijentalnog doznog ekvivalenta po površini pošiljke (ravnomerno ili povećana na jednom mestu, odnosno kontaminacija ili pronađen izvor)

 6. Zaključak:  
  • nađena kontaminacija (DA/NE)
  • pronađen izvor (DA/NE)
 1. Ime i potpis lica koje je izvršilo merenje

 2. Prilog izveštaju (fotografije, dodatne informacije o robi, merenju...).
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft