Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Poštanski saobraćaj

Poštanski saobraćaj
POJEDNOSTAVLJENI POSTUPCI

IZVOZ ROBE MANJEG EKONOMSKOG ZNAČAJA U  POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU

Carinski zakon koji je u primeni od 03.05.2010. godine, u članu 101. sadrži odredbe kojima su regulisani pojednostavljeni postupci deklarisanja robe. U proteklom periodu su učinjeni znatni pomaci u smislu definisanja postupka i uslova za odobravanje pojednostavljenih postupaka uvoza i izvoza robe.  Jedan od vidova pojednostavljenja koji značajno utiče na ubrzanje i pojeftinjenje postupka, a za sada se vezuje samo za poštanski saobraćaj jeste izvoz robe manjeg ekonomskog značaja koji se primenjuje od kraja prošle godine.

Naime, reč je o pojednostavljenom postupku izvoza pošiljaka u ukupnoj vrednosti do 1000 evra za preduzetnike i privredna društva. U skladu sa navedenim, preduzetnicima i privrednim društvima sa sedištem u Republici Srbiji omogućeno je da usmeno deklarišu za izvoz poštanske pošiljke koje sadrže robu manjeg ekonomskog značaja koje prati faktura. To znači da u svakoj jedinici poštanske mreže JP PTT Srbija, mogu se predati navedene pošiljke.

 Slanje, odnosno izvoz poštanskih pošiljaka (pismonosnih i paketskih) se vrši bez ograničenja u pogledu učestalosti i u pogledu primaoca u inostranstvu, odnosno primalac može biti i fizičko i pravno lice. Uslov koji ograničava ovaj postupak jeste vrednost pošiljke, odnosno ona ne može biti veća od 1000 evra, a ovim postupkom ne mogu biti obuhvaćene  poštanske pošiljke za čiji su izvoz potrebne prethodne saglasnosti, ukoliko ih već ne poseduju, zatim roba čiji je izvoz zabranjen u smislu odredaba carinskog zakona i u smislu pravila poštanskog saobraćaja kojima se zabranjuje prevoz određenih roba, kao i pošiljke koje u izvozu prati dokaz o poreklu.

Predaja pošiljaka

Izvoznik, odnosno pošiljalac robe, pošiljke o kojima je reč predaje otvorene u svim jedinicama poštanske mreže na teritoriji republike Srbije, uz popunjavanje obrasca CP72 (prilog 1) koji predstavlja pojednostavljenu deklaraciju.  U ovaj obrazac se upisuju najvažniji podaci o pošiljaocu i robi. Poštanski operator je dužan da pri preuzimanju izvrši kontrolu sadržaja pošiljke. Ukoliko se nakon kontrole ustanovi da pošiljka može biti otpremljena, poštanski operator prihvata pošiljku i overava obrazac CP72 u šest primeraka. Jedan primerak popunjenog i overenog obrasca poštanski operator daje izvozniku kao dokaz o predaji robe za izvoz. U skladu sa članom 190. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom, smatra se da su ove pošiljke prijavljene carinskom organu za izvoz u trenutku kada ih je prihvatio poštanski operator. Nakon toga, poštanski operator dostavlja navedene pošiljke nadležnim poštama carinjenja, kojih kod nas, za sada, ima tri, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Svaku pošiljku prati odgovarajući broj popunjenih obrazaca CP72 (za svaki paket) i faktura u najmanje četiri primerka, od čega dva primerka obrasca CP72 i jedna faktura su namenjeni za potrebe carinske ispostave pri pošti carinjenja.

Prijavljivanje pošiljaka carinskom organu

Nakon preuzimanja pošiljke, poštanski operator dostavlja u elektronskoj formi obaveštenje nadležnoj carinskoj ispostavi o svim poštanskim pošiljkama koje su za izvoz prijavljene na ovaj način. Ovo obaveštenje se dostavlja pre nego što pošiljke budu dopremljene poštama carinjenja. Ukoliko se pošiljka sastoji iz više od jednog paketa, carinskoj ispostavi će se dostaviti obaveštenje o pošiljci samo ukoliko je moguće sve pakte jedne pošiljke dopremiti istovremeno, zbog eventualne potrebe pregleda koji carinski službenik može izvršiti kod kompletne pošiljke. Ako iz nekog razloga svi paketi iz iste pošiljke ne mogu biti istovremeno dopremljeni pošti carinjenja, carinskoj ispostavi se neće slati obaveštenje o njima.

Postupak u pošti carinjenja

Obaveštenja koja o pošiljkama dostavlja poštanski operator, carinska ispostava pri pošti carinjenja je dužna da ažurno prati. S tim u vezi carinski službenik analizira informacije o pošiljkama koje će biti dopremljene i rukovodeći se kriterijumima analize rizika donosi odluku o eventualnom pregledu određenih pošiljaka. Te pošiljke carinski službenik označava u primljenom obaveštenju, štampa tako označeno obaveštenje i uručuje zaposlenom u pošti carinjenja čija je obaveza da označene pošiljke, po dopremi učini dostupnim carinskom službeniku radi carinskog pregleda robe koji se obavlja u smislu odredaba Carinskog zakona kojima se  uređuje pregled robe.

Ukoliko se pregledom utvrdi ispravnost pošiljke ista se otprema izmeničnoj pošti, s tim što carinski službenik koji je vršio pregled, na poleđini obrasca CP72 stavlja zabelešku „Pošiljka pregledana“ i overava je pečatom carinske ispostave, svojim potpisom i faksimilom, uz upisivanje datuma.

Ako se pregledom robe ustanovi nepravilnost (npr. razlika u količini, vrsti ili vrednosti robe od podataka navedenih u fakturi ili neka druga neslaganja) zbog koje ne može da se okonča započeti postupak sa odnosnom pošiljkom, shodnom primenom čl. 100. Carinskog zakona roba, predmetna pošiljka neće biti puštena, a obrazac CP72 će biti poništen. Poštanski operator je u obavezi da o toj odluci obavesti pošiljaoca i dostavi mu rešenje carinske ispostave, uz napomenu da ukoliko su ispunjeni uslovi, izvoznik, odnosno pošiljalac može pošiljku, odnosno robu prijaviti za redovan postupak izvoza podnošenjem jedinstvene carinske isprave (JCI). Poništenje obrasca CP72 ne isključuje primenu kaznenih mera ukoliko su se za to stekli uslovi.

Rukovanje pošiljkama za koje je potrebno podneti JCI, njihovo čuvanje i ostale potrebne radnje do momenta otpreme preuzima na sebe poštanski operator.

Postupanje carinskog službenika sa podnetom dokumentacijom

Nakon okončanog pregleda za to označenih pošiljaka, carinski službenik zavodi u kontrolnik sve primerke obrasca CP72, kako one koji se odnose na pošiljke koje su pregledane, tako i one koji se odnose na pošiljke koje nisu pregledane, i na samom obrascu, u rubrici „Carina“ vrši overu svih primeraka tako što upisuje datum, broj iz kontrolnika, stavlja svoj potpis, faksimil i pečat carinske ispostave. Jedan primerak tako overenog obrasca CP72, zajedno sa fakturom za tu pošiljku koja je takođe overena od strane carinskog službenika, zadržava carinska ispostava. Drugi primerak obrasca se uručuje poštanskom operatoru koji je u obavezi da isti dostavi izvozniku kome će overeni obrazac poslužiti kao dokaz o odobrenom i izvršenom izvozu, a u cilju ostvarivanja prava u postupku ostvarivanja porekih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Sa predmetnim pošiljkama se  dalje postupa kao i sa ostalim pošiljkama, preko izmenične pošte se otpremaju u inostranstvo definisanim poštanskim vezama.

Postupak sa vraćenim pošiljkama

Ukoliko se dogodi da se pošiljka koja je otpremljena u inostranstvo uz obrazac CP72, vrati iz inostranstva kao neuručena ili ako roba ne odgovara ugovorenim uslovima, nad takvom pošiljkom se sprovodi postupak kao da je otpremljena uz jedinstvenu carinsku ispravu, odnosno uvodi se u redovan postupak stavljanja u slobodan promet robe koja se vraća iz inostranstva. S tim u vezi, obaveza je izvoznika da dokaže da je za predmetnu pošiljku prethodno odobren izvoz kroz pojednostavljeni postupak, odnosno uz obrazac CP72. Postupanje sa vraćenom pošiljkom je definisano odredbama Carinskog zakona i Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju sa robom.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft