Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Refakcija plaćenog PDV

Refakcija plaćenog PDV
REFAKCIJA PDV STRANIM OBVEZNICIMA
                     
Zakonom o PDV ustanovljno je pravo stranim obveznicima na refakciju plaćenog PDV. Način i postupak ostvarivanja prava na refakciju PDV uređen je članom 4. Pravilnikа o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (Pravilnik o refakciji).
U skladu sa Pravilnikom o refakciji, pravo na refakciju plaćenog PDV ostvaruje se podnošenjem zahteva za refakciju najkasnije do 30. juna tekuće godine za dobra i usluge nabavljene u prethodnoj godini.

Uslovi za ostvarivanje refakcije plaćenog PDV

Prema  odredbi člana 53. stav 1. Zakona o PDV, refakcija PDV izvršiće se stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:
 1. je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;
 2. je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;
 3. su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;
 4. ne vrši promet dobara i usluga u Republici,osim prometa:    
 •  
  • usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza,
  • usluga  prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza;
  • dobara i usluga za koji obračunavanje PDV ima obveznik PDV –primalac dobara i usluiga.
 • Uslov iz tačke 1) podrazumeva da račun o nabavci dobara i primljenim uslugama mora sadržavati sve propisane podatke iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV i člana 6. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu iszostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, broj 123/12,86/15 i52/18), a to su:
  • naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa;
  • mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
  • naziv, adresu i PIB  stranog obveznika - primaoca računa;
  • vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
  • datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
  • iznos osnovice;
  • poresku stopu koja se primenjuje;
  • iznos PDV koji je obračunat na osnovicu.

Da bi se ostvarila refakcija PDV ovaj račun mora biti plaćen.

 • Ograničenje u pogledu iznosa plaćenog PDV od 200 EUR u dinarskoj protuvrednosti odnosi se na ukupan iznos plaćenog PDV po svim računima za koje se traži refakcija, a ne na plaćen iznos PDV po jednom računu. Dakle, plaćeni iznos PDV po jednom računu može biti manji od 200 Eur-a, u dinarskoj protuvrednosti, ali ukuapn iznos plaćenog PDV po svim računima mora biti veći od 200 Eur-a u dinarskoj protuvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.
 • Uslov iz tačke 3) koji se odnosi na ispunjenje uslova za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza, podrazumeva da se pravo na refakciju plaćenog PDV može ostvariti samo za dobra za koja se, u skladu sa Zakonom o PDV može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza. Na primer, strani obveznik ne može ostvariti refakciju plaćenog PDV za dobra za koja postoji zabrana odbitka prethodnog poreza (putnički automobili, uključujući i dobra i usluge koji se koriste za potrebe putničkih automobila, izdaci za reprezentaciju i druga dobra iz člana 29. Zakona o PDV
 • Uslov iz tačke 4) podrazumeva da strani obveznik može ostvariti refakciju PDV samo ako ne obavlja promet dobara i usluga na teritoriji Republike, osim prometa usluga prevoza dobara koje su oslobođene od plaćanja PDV po člaanu 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona o PDV  (usluge prevoza povezane sa uvozom dobara, unosom dobara u slobodnu zonu i izvozom dobara),  i usluga prevoza putnika autobusima, kao i promet dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga.
Refakcija PDV vrši se samo pod uslovom uzajamnosti. To podrazumeva da strani obveznici mogu da ostvare pravo na refakciju plaćenog PDV u Republici Srbiji samo ako postoji uzajamnost na pravo na refakciju plaćenog PDV obveznika PDV – rezidenta Republike Srbije u zemlji rezidenstva stranog obveznika.
 
Kada je reč o ovom uslovu za ostvarivanje prava na refakciju, strani obveznik  može ostvariti refakciju plaćenog PDV za pokretna dobra i usluge nabavljene u Republici samo ako je zemlja rezidenstva stranog obveznika uspostavila uzajmnost sa Republikom Srbijom. Ako zemlja rezidenstva stranog obveznika nije uspostavila uzajmnost u pogledu ostvarivanja prava na refakciju plaćenog PDV ne može ostvariti refakciju plaćenog PDV i ako ispunjava sve ostale uslove za refakciju plaćenog PDV.

Republika Srbija uspostavila je uzjamnost u ostvarivanju prava na refakciju plaćenog PDV sa sledećim zemljama:
 1. Holandija;
 2. Slovačka;
 3. Hrvatska (od 8.10.2015);
 4. Danska;
 5. Austrija;
 6. Bosna i Hercegovina;
 7. Belgija;
 8. Crna Gora;
 9. Makedonija;
 10. Slovenija 
 11. Nemačka;
 12. Velika Britanija ;
 13. Turska, (delimično samo za troškove goriva, rezervnih delova i održavanja i popravki u vezi sa transportom, kao i na kupovinu robe i usluga isključivo u vezi sa učešćem na sajmovima i izložbama).
 14. Švajcarska.
Strani obveznici sa čijom zemljom rezidenstva Republika Srbija nije uspostavila potpunu uzajmnost u ostvarivanju prava na refakciju, mogu ostvariti pravo na refakciju do nivoa spostavljene uzajamnosti. Na primer, strani obveznik iz Turske  može ostvariti refakciju plaćenog PDV samo za troškove goriva, rezervnih delova, i održavanja i popravki u vezi sa transportom, , kao i na kupovinu robe i usluga isključivo u vezi sa učešćem na sajmovima i izložbama.
 
Obuhvat refakcije plaćenog PDV 

Refakcija PDV stranom obvezniku može se izvršiti za sva dobra, odnosno usluge koje mu se isporučuju, osim za nabavku nepokretnosti, odnosno objekata. Zabrana ostvarivanja prava na refakciju postoji i za dobra za koja se u skladu sa Zakonom o PDV ne  može ostvariti odbitak prethodnog poreza (član 29. Zakona o PDV).
 
Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćenog PDV

Refakciju plaćenog PDV strani obveznik ostvaruje na osnovu pisаnog zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Centrali Poreske uprave,  u Beogradu, ul. Save Maškovića broj 2.

Zahtev podnosi se na Obrascu REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju, koji je odštampan uz Pravilnik o refakciji  i čini njegov sastavni deo.           
Uz zahtev dostavlja se:
 1. potvrda o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdata od strane poreskog organa države u kome se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod);
 2. plaćeni računi o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici, po kojima je obračunat i plaćen PDV.
Zahtev i dokumentacija dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Centrala Poreske uprave, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV. 

Rešenje se dostavlja u elktronskom obliku.

U skladu sa članom 4. stav 8. Pravilnika o refakciji Refakcija PDV vrši se u valuti države podnosioca zahteva u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije PDV po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV, uz odbitak troškova preračuna . 
 
REFAKCIJA HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA

Prema članu 54. Zakona o PDV, pravo na refakciju PDV-a na osnovu pismenog zahteva imaju organizacije registrovane za humanitarnu delatnost, za dobra koja im se isporučuju u zemlji ili koja uvoze pod uslovom da:
 1. je promet dobara oporeziv;
 2. je PDV za isporučena dobra iskazan u računu, u skladu sa članom 42. zakona, kao  i da je račun plaćen;
 3. su nabavljena dobra otpremljena u inostranstvo, gde se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe. 
Osnovni uslov koji treba da se ispuni da bi humanitarna organizacija ostvarila refakciju plaćenog PDV-a je da su nabavljena dobra otpremljena u inostranstvo, gde se koriste za humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe.

Refakciju plaćenog PDV-a humanitarne organizacije mogu ostvariti ako se nabavljena, odnosno uvezena dobra otpremaju na AP Kosovo i Metohiju gde se koriste za humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe, jer je otpremanje dobara za APKM u svemu izjednačen sa otpremanjem u inostranstvo.

Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćenog PDV-a propisan je članom 5. Pravilnikom o refakciji.

Prema članu 5. ovog Pravilnika humanitarna organizacija ostvaruje refakciju plaćenog PDV-a na osnovu zahteva koji se podnosi Poreskoj upravi–Centrali u Beogradu, ul. Save Maškovića broj 2.

Zahtev se podnosi na Obrascu REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, koji je odštampan uz Pravilnik o refakciji i čini njegov sastavni deo.

Zahtev podnosi ovlašćeno lice jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.

Napominjemo da izostavljanje uvoza dobara za potrebe refakcije PDV je učinjeno zbog toga što se na uvoz u humanitarne svrhe PDV ne plaća, pa stoga, nema osnova za refakciju plaćenog PDV.
 
Uz zahtev se dostavlja:
 1. dokaz o  registracije humanitarne organizacije ( dostavlja se samo kod prvog podnošenja zahteva;
 2. računi o nabavljenim dobrima u Republici i dokazi o njihovom plaćanju;
 3. dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo ,ili na APKM i da se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe Kao dokaz služi Jedinstvena carinska isprava;
 4. podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara i svrsi kori{}enja dobara otpremljenih u inostranstvo. 
Zahtev i dokumentacija dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Centrala Poreske uprave, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Rešenje se dostavlja u elektronskom obliku.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft