Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Kontrola poslovanja

Kontrola poslovanja
Prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), Narodna banka Srbije je ovlašćena da vrši kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkog poslovanja, u postupku koji je utvrđen Zakonom i propisom Narodne banke Srbije kojim se bliže uređuju uslovi i način vršenja ove kontrole.

U skladu sa navedenim, Narodna banka Srbije je donela Odluku o uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata (u daljem tekstu: Odluka), kojom se propisuju bliži uslovi i fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: subjekti kontrole), odnosno postupak ove kontrole i preduzimanje mera prema subjektu kontrole u ovom postupku, kao i druga pitanja značajna za taj postupak.način vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata – Odlukom su predviđena dva načina vršenja kontrole deviznog poslovanja: kao posredna kontrola deviznog poslovanja i kao neposredna kontrola deviznog poslovanja.

Posredna kontrola

Shodno Odluci, posredna kontrola deviznog poslovanja podrazumeva prikupljanje, praćenje, proveravanje i analizu izveštaja, dokumentacije i/ili podataka iz tri izvora:
 1. izveštaja i druge dokumentacije koju subjekt kontrole dostavlja Narodnoj banci Srbije na osnovu Zakona i propisa Narodne banke Srbije;

 2. izveštaja i druge dokumentacije koju subjekt kontrole dostavlja Narodnoj banci Srbije na njen zahtev;

 3. druge dokumentacije, odnosno podataka o deviznom poslovanju subjekta kontrole kojima Narodna banka Srbije raspolaže.
Tačkom 5. Odluke propisano je da Narodna banka Srbije sačinjava zapisnik o izvršenoj posrednoj kontroli ukoliko se utvrdi da je subjekt kontrole učinio nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u obavljanju deviznih poslova.

Nažalost, Odlukom nije propisana obaveza Narodne banke Srbije da obavesti subjekta kontrole da posrednom kontrolom nisu utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, a što je od razumljivog značaja za savesnog subjekta kontrole.

Neposredna kontrola

Za razliku od posredne kontrole, neposredna kontrola se obavlja u prostorijama subjekta kontrole, ali se može obavljati i u prostorijama lica koja su sa subjektom kontrole povezana imovinskim, upravljačkim ili poslovnim odnosima – uvidom u poslovne knjige, ugovore i drugu dokumentaciju koja se odnosi na devizno poslovanje subjekta kontrole, kao i poslovanje povezanog lica.

Neposrednu kontrolu deviznog poslovanja vrše zaposleni u Narodnoj banci Srbije koje rešenjem za to odredi guverner ili lice koje on ovlasti, tj. ovlašćena lica. Pored ovlašćenih lica, neposrednoj kontroli deviznog poslovanja mogu prisustvovati i druga lica angažovana od strane Narodne banke Srbije, radi, kako navedeno tačkom 6. stav 6. Odluke, pružanja odgovarajuće stručne podrške ovlašćenim licima pri vršenju kontrole, bez preciziranja bližih kriterijuma koje bi ta lica morala da ispunjavaju kako bi bila kvalifikovana za prisustvovanje kontroli deviznog poslovanja radi pružanja stručne podrške.

Postupak neposredne kontrole započinje donošenjem rešenja navedenog u prethodnom stavu, koje se kasnije može izmeniti, odnosno dopuniti, a koje sadrži podatke o:
 • subjektu kontrole;

 • predmetu kontrole;

 • datumu početka kontrole.
Narodna banka Srbije može, kako je navedeno u Odluci, pismeno obavestiti subjekta kontrole o pokrenutom postupku neposredne kontrole njegovog deviznog poslovanja i zahtevati od njega da obezbedi podatke i dokumentaciju koji su potrebni za tu kontrolu. U suprotnom, rešenje kojim započinje postupak kontrole uručuje se zastupniku, odnosno drugom ovlašćenom licu subjekta kontrole ili drugom angažovanom licu subjekta kontrole koje se zatekne u njegovim poslovnim prostorijama po dolasku ovlašćenog lica u te prostorije.

Kako postupak neposredne kontrole započinje danom donošenja rešenja, možemo zaključiti da postoje dve mogućnosti faktičkog momenta obaveštavanja subjekta kontrole i početka kontrole:
 • dostavljanjem pismenog obaveštenja subjektu kontrole o pokrenutom postupku neposredne kontrole u određenom vremenskom periodu pre dolaska u njegove poslovne prostorije, ili

 • faktičkim započinjanjem postupka neposredne kontrole dolaskom u poslovne prostorije subjekta kontrole i uručivanjem rešenja o neposrednoj kontroli tom subjektu u trenutku dolaska ovlašćenog lica.
U vezi sa Odlukom propisanim načinom započinjanja neposredne kontrole deviznog poslovanja, podsećamo da je članom 17. Zakona o inspekcijskom nadzoru početak inspekcijskog nadzora uređen na sledeći način:

Inspektor u pisanom obliku obaveštava nadziranog subjekta o predstojećem inspekcijskom nadzoru, najkasnije tri radna dana pre početka nadzora.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, inspekcijski nadzor može da počne bez obaveštavanja nadziranog subjekta o predstojećem nadzoru kada postoje razlozi za neodložno postupanje ili opravdana bojazan da bi obaveštenje umanjilo ostvarenje cilja inspekcijskog nadzora ili kada to nalaže zaštita javnog interesa, odnosno otklanjanje opasnosti po život ili zdravlje ljudi, imovinu, prava i interese zaposlenih i drugih radno angažovanih lica, privredu, životnu sredinu, biljni ili životinjski svet, komunalni red ili bezbednost, saglasno delokrugu inspekcije, s tim što se razlozi za izostavljanje obaveštenja navode u nalogu za inspekcijski nadzor.

Obaveze subjekta kontrole, a koje se odnose i na zastupnika, odnosno drugo ovlašćeno lice subjekta kontrole ili drugo angažovano lice subjekta kontrole koje se zatekne u njegovim poslovnim prostorijama po dolasku ovlašćenog lica u te prostorije, u postupku vršenja ove kontrole su sledeće:
 • da ovlašćenom licu omogući nesmetano vršenje kontrole i da sarađuje s tim licem;

 • da ovlašćenom licu, radi vršenja neposredne kontrole, stavi na uvid poslovne knjige, dokumentaciju i podatke koje to lice zahteva - u pismenoj ili elektronskoj formi, kao i da mu omogući nesmetan i potpun pristup opremi, bazama podataka, računarskim programima koje koristi, odnosno drugim resursima informacionog sistema;

 • ako su dokumentacija i podaci sačinjeni na jeziku koji nije srpski, Narodna banka Srbije može od subjekta kontrole zahtevati da o svom trošku obezbedi prevod te dokumentacije i podataka na srpski jezik, koji je overio sudski tumač.
S druge strane, ovlašćeno lice može da preduzima sledeće radnje u postupku neposredne kontrole:
 • da pristupa svim organizacionim delovima i prostorijama subjekta kontrole;

 • da zahteva da se obezbede kopije dokumenata koji su u vezi s predmetom kontrole i/ili tehnička podrška prilikom pristupa poslovnim knjigama u elektronskom obliku;

 • da pregleda poslovne prostorije, predmete, uređaje i opremu u vezi s predmetom kontrole;

 • da neposredno komunicira s članovima organa upravljanja, odnosno rukovodiocima, odgovornim licima i zaposlenima u subjektu kontrole radi dobijanja informacija i objašnjenja koji se odnose na predmet kontrole;

 • da utvrdi identitet lica koja rade na poslovima koji su predmet kontrole, kao i identitet odgovornih lica u subjektu kontrole;

 • da zatraži suzdržavanje od svakog postupanja koje je u suprotnosti sa odredbama Zakona i drugog propisa.
Pored svega navedenog, Odlukom je propisano i to da su članovi organa upravljanja, rukovodioci, odgovorna lica subjekta kontrole, ali i druga lica dužna da, na zahtev ovlašćenog lica, daju pismene odgovore, i to u roku koji je utvrđen u zahtevu ovlašćenog lica, kao i da, po potrebi, pruže dokaze u vezi s tim odgovorima.

U toku neposredne kontrole, Narodna banka Srbije, odnosno ovlašćeno lice može od subjekta kontrole privremeno oduzeti devize, efektivni strani novac, čekove, hartije od vrednosti, dinare, predmete, isprave i dokumentaciju - ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni za izvršenje krivičnog dela ili prekršaja ili da su bili namenjeni takvoj upotrebi ili da su nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja.

Ovlašćeno lice je dužno da o privremeno oduzetim sredstvima i predmetima izdaje potvrdu subjektu kontrole. Po oduzimanju sredstava i Narodna banka Srbije pokrenuće odgovarajući postupak pred nadležnim organom po oduzimanju sredstva i predmeta.

Privremeno oduzimanje deviza i dinara koji se nalaze na novčanim računima subjekta kontrole vrši se na osnovu rešenja Narodne banke Srbije kojim se nalaže blokada tih sredstava i njihov prenos na namenski račun Narodne banke Srbije. Odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana oduzimanja sredstva i predmeta, ovlašćeno lice je dužno da deponuje:
 1. efektivni strani novac, čekove i hartije od vrednosti - na namenski račun Narodne banke Srbije ili u ostavu kod Narodne banke Srbije;

 2. gotovinu u dinarima - na namenski račun Narodne banke Srbije;

 3. predmete, isprave i dokumentaciju - u ostavu kod Narodne banke Srbije ili na drugo odgovarajuće mesto.
Onemogućavanje neposredne kontrole

Slučajevi u kojima će se smatrati da subjekat kontrole nije omogućio Narodnoj banci Srbije, odnosno ovlašćenom licu, da izvrši neposrednu kontrolu deviznog poslovanja su sledeći:
 • ukoliko ne postupi u skladu sa tačkama 7. i 8. Odluke;

 • ne dozvoli privremeno oduzimanje deviza, efektivnog stranog novca, dinara i drugih sredstava, predmeta, isprava ili dokumentacije iz tačke 9. Odluke;

 • ako se subjekt kontrole ne nalazi na adresi upisanoj u registar kod nadležnog organa;

 • ako namerno ili grubom nepažnjom ovlašćenom licu stavi na raspolaganje podatke koji nisu tačni;

 • ako u određenom roku ne dostavi, odnosno ne stavi na raspolaganje ovlašćenom licu sve tražene podatke i dokumentaciju, odnosno dokaze, a naročito podatke kojima je dužan da raspolaže prema Zakonu i drugom propisu;

 • ako ovlašćenom licu ne obezbedi neophodne uslove za vršenje kontrole, odnosno ako ne obezbedi da to lice u vršenju kontrole ne ometaju zaposleni subjekta kontrole ili treća lica.
Kada se utvrdi da postojanje nekog od Odlukom propisanih slučajeva onemogućavanja kontrole, hronološki se preduzima sledeće:
 • najpre,ovlašćeno lice sačinjava zapisnik o onemogućavanju kontrole;

 • potom, Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim se subjektu kontrole nalaže da vršenje kontrole omogući odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana prijema rešenja.
Najzad, podsećamo da je članom 46. st. 5. i 6. Zakona propisano da su rešenja Narodne banke Srbije konačna i da se protiv njih može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu, ali da tužba ne može sprečiti niti odložiti izvršenje rešenja.

Zapisnici i drugi akti u kontroli deviznog poslovanja

Shodno odredbama Odluke, zapisnik o kontroli se sačinjava u sledećim slučajevima:
 • u posrednoj kontroli – samo ukoliko se utvrdi da je subjekt učinio nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u obavljanju deviznih poslova, kako smo prethodno naveli;

 • u neposrednoj kontroli – ovlašćeno lice je dužno da sačini zapisnk bez obzira da li je utvđeno da je subjekt kontrole učinio ili nije učinio nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u obavljanju deviznih poslova.
Odlukom je propisano da zapisnik o (neposrednoj) kontroli mora naročito da sadrži:
 • datum sačinjavanja zapisnika;

 • predmet kontrole i značajne podatke koji se odnose na taj predmet;

 • nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju;

 • potpis lica koje je sačinilo zapisnik.
Narodna banka Srbije subjektu kontrole dostavlja zapisnik o kontroli, na koji on može dati primedbe u roku od osam radnih dana od dana prijema tog zapisnika. Subjekt kontrole dostavlja primedbe na zapisnik o kontroli s dokazima, koje je potpisalo ovlašćeno lice tog subjekta.

Narodna banka Srbije neće razmatrati primedbe subjekta kontrole koje se odnose na promenu činjeničnog stanja koja je nastala nakon perioda za koji je izvršena kontrola (kako je u Odluci navedeno, tzv. „presečni datum“), ali ih može uzeti u obzir pri izricanju naloga iz tačke 16. Odluke.

Takođe, tačkom 14. Odluke je propisano da ukoliko primedbe subjekta kontrole nisu osnovane ili ne utiču na promenu nalaza utvrđenih nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, Narodna banka Srbije će o tome sačiniti službenu belešku i dostaviti je subjektu kontrole u roku od osam radnih dana od dana prijema tih primedaba.

Tačkom 12. Odluke je propisano da će, ukoliko se utvrdi da je činjenično stanje bitno različito od onog koje je navedeno u zapisniku o kontroli, Narodna banka Srbije sačiniti dopunu tog zapisnika, koja će se dostaviti subjektu kontrole u roku od 15 radnih dana od dana prijema primedaba.

Najzad, rešenje o obustavi postupka kontrole Narodna banka Srbije doneće u sledećim slučajevima:
 • ako zapisnikom o kontroli, odnosno dopunom zapisnika nisu utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti ili su utvrđene manje značajne nezakonitosti, odnosno nepravilnosti;

 • ako subjekt kontrole u propisanom roku svojim primedbama osnovano ospori sve nalaze iz zapisnika o kontroli ili ospori deo tih nalaza tako da su preostale manje značajne nezakonitosti, odnosno nepravilnosti.
Rešenje o nalozima

Pored zapisnika i drugih akata koji se mogu doneti prilikom kontrole deviznog poslovanja, Narodna banka Srbije može doneti i rešenje o nalogu, koji je detaljnije uređen tačkom 16. Odluke. Naime, ako se na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u zapisniku o kontroli utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost u obavljanju deviznog poslovanja subjekta kontrole koja se može otkloniti - Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim subjektu kontrole nalaže da utvrđenu nezakonitost, odnosno nepravilnost otkloni u određenom roku.

Subjekat kontrole dužan je da o izvršenju rešenja o nalogu pismeno obavesti Narodnu banku Srbije i da joj o tome dostavi dokaze, u roku koji Narodna banka Srbije utvrdi ovim rešenjem, a koji ne može biti duži od tri radna dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti iz tog rešenja.

Narodna banka Srbije vrši proveru izvršenja rešenja o nalogu. Ukoliko utvrdi dasu utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u potpunosti ili u velikoj meri otklonjene, odnosno dasu ostale samo manje značajne nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, sve u roku koji je propisan rešenjem o nalogu, doneće rešenje o obustavi postupka kontrole.

U suprotnom, odnosno ako subjekt kontrole ne postupi u skladu s rešenjem o nalogu, Narodna banka Srbije može podneti nadležnom organu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, u skladu sa zakonom, a taj zahtev može podneti i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Kako bi Narodna banka Srbije utvrdila da je subjekt kontrole postupio po rešenju o nalogu, Odlukom je predviđeno da Narodna banka Srbije može ponovo izvršiti neposrednu kontrolu deviznog poslovanja subjekta kontrole, u obimu koji je potreban da bi se utvrdilo da li su utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućoj meri.

Tajnost podataka

Tačkom 18. Odluke propisano je da se pоdаci kоје оvlаšćеnа licа i drugа licа аngаžоvаnа u pоstupku kоntrоlе dеviznоg pоslоvаnjа, u smislu оvе оdlukе, nа bilо kојi nаčin sаznајu, а kојi sе оdnоsе nа kоntrоlu pоslоvаnjа subјеktа kоntrоlе, kао i dоkumеnti kојi sаdržе tаkvе pоdаtkе, uklјučuјući i nаlоgе zа оtklаnjаnjе utvrđеnih nеprаvilnоsti, оdnоsnо nеzаkоnitоsti, оdrеđuјu i štitе kао tајni pоdаci sа оznаkоm stеpеnа tајnоsti „PОVЕRLJIVО” ili „INТЕRNО”, u sklаdu sа zаkоnоm kојim sе urеđuје tајnоst pоdаtаkа.

Ovlašćena lica i druga lica angažovana u postupku kontrole deviznog poslovanja imaju obavezu da podatke i dokumente čuvaju kao tajne podatke, pri čemu ova obaveza ne prestaje nakon prestanka radnog odnosa.

Samo izuzetno, Narodna banka Srbije može podatke i dokumente označeni sa “POVERLJIVO” ili “INTERNO” učiniti dostupnim domaćim i stranim kontrolnim organima, pod uslovom da ih ti organi koriste isključivo u svrhe za koje su pribavljeni.
Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft