Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Sanitarna kontrola

Sanitarna kontrola
POSTUPAK SANITARNIH INSPEKTORA U KONTROLI BEZBEDNOSTI HRANE PRI UVOZU NA OSNOVU ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE
 
Shodno odredbi člana 12. stav 5. Zakona o bezbednosti hraneovde utvrđena je nadležnost sanitarne inspekcije u oblasti bezbednosti hrane pri uvozu i izvozu.

U smislu navedenog, sanitarna inspekcija je nadležna za vršenje kontrole uvoza i izvoza na mestima carinjenja za sledeće vrste hrane:
 1. nove hrane,
 2. dijetetskih proizvoda,
 3. dečje hrane – zamene za majčino mleko,
 4. dijetetskih suplemenata
 5. soli za ishranu ljudi
 6. aditiva, aroma,
 7. enzimskih preparata neživotinjskog porekla,
 8. pomoćnih sredstava neživotinjskog porekla, kao i
 9. vode za piće u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda).
Za pošiljku koja je podvgnuta kontroli sanitarni inspektor može na osnovu raspoložive dokumentacije i neposrednog inspekcijskog pregleda odmah odobriti uvoz.

Ukoliko je potreban dodatni pregled putem laboratorijskih ispitivanja do okončanja postupka kontrole bezbednosti hrane pošiljka se neće cariniti, uz saglasnost sanitarnih inspektora već ostaju pod carinskim nadzorom do okončanja laboratorijskih ispitivanja:
 1. Ovakve pošiljke se smatraju blokiranim (zabranjen je promet, odnosno prerada ukoliko je reč o repromaterijalu) do donošenja konačnog rešenja od strane sanitarnog inspektora.
 2. Ovakva pošiljka, mora biti uskladištena na odgovarajući način, vidno označena i izdvojena od drugih pošiljki u carinskom skladištu odnosno skladištu pod carinskim nadzorom.
POSTUPAK KONTROLE BEZBEDNOSTI HRANE
 
Uvoznik hrane iz člana 12. stav 5. Zakona o bezbednosti hraneovde, pokreće postupak po sopstvenom zahtevu na sledeći način:
 1. Uvoznik neposredno, ili preko svog predstavnika (špedicije) po prispeću pošiljke koju uvozi, sanitarnom inspektoru nadležnom za granično područje prijavljuje prispelu pošiljku.
 2. Ovu obavezu uvoznik izvršava tako što za svaku prispelu pošiljku podnosi pismeni Zahtev za pregled pošiljke koju uvozi, (obrazac dat u prilogu), sa sledećim podacima o pošiljci:  
 • ime i tačna adresa pošiljaoca, uvoznika i korisnika,
 • sadrnjina pošiljke i njena tenjina,
 • stanje i vrstua ambalanje kao i broj ambalanjnih jedinica,
 • oznaka prevoznog sredstva (broda, vagona, automobila, itd.),
 • deklaracija i namena pošiljke,
 • eventualna havarija za vreme prevoza,
 • naziv i adresa organizacije koja snosi troškove analize,
 • vreme kada će pošiljka biti pripremljena za pregled i mesto pregleda,
 • broj i datum carinske prijave, (JCI-a ili sličnog dokumenta za identifikaciju pošiljke).
Uz zahtev za pregled pošiljke uvoznik je dužan u zavisnosti od vrste hrane da priloži minimum sledeća dokumenta, potrebna za ocenu bezbednosti hrane:
 1. Ispravom nadležnog organa zemlje izvoznika da je pošiljka hrane bezbedna (ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT – HEALTH CERTIFICATE)
 2. Izjavom sa podacima o vrsti, sastavu i čistoći sirovina, hemijskih sredstava, aditiva, aroma i drugih supstancija upotrebljenih u proizvodnji predmetnie hrane (proizvođačka specifikacija);
 3. Dokaz o poreklu želatina i drugih materijala u kontaktu sa hranom iz člana 12. stav 5. Zakona o bezbednosti hrane („Sl.glasnik RS“, br. 41/09), ukoliko je hrana upakovana u ovakvu vrstu materijala npr. proizvodi u kapsulama;
 4. Izveštaj o laboratorijskim ispitivanjima u vezi sa bezbednošću hrane od strane proizvođača i/ili isporučioca
 5. Prevod deklaracije proizvoda, u celini ;
 6. Potvrdu Ministarstva zdravlja R.Srbije - Agencije za lekove Srbije, da predmetni proizvodi ne podležu kontroli shodno Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima a posle usvajanja Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda , dokaz o upisu u bazu podataka Ministartsva zdravlja zanovano na članu 22-23.Pravilnika...
 7. Pismeni dokaz nadležnog organa zemlje proizvođača, o obliku registracije predmetnih preparata (pomoćno lekovito sredstvo ili lek, dijetetski proizvod, ili druga vrsta namirnice - prehrambenog proizvoda)
 8. Pismeni dokaz o primeni sistema samokontrole proizvođača (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2005 i sl.), ukoliko kompanija – proizvođač hrane posluje u skladu sa navedenim konceptom i standardima
Na zahtev sanitarnog inspektora, uvoznik je dužan da priloži i druga potrebna dokumenta.

Za sva navedena dokumenta dostavljaju se fotokopije originala kao i prevod ovlašćenog sudskog tumača, na srpskom jeziku.

Zahtev za pregled pošiljke životnih namirnica i predmeta opšte uptorebe koji se uvoze, mora biti taksiran. Taksa se uplaćuje na odgovarajući žiro račun u korist budžeta Republike Srbije.

Pregled bezbednosti hrane obuhvata
 • pregled dokumentacije;
 • utvrđivanje higijenskih uslova pod kojima je pošiljka dopremljena;
 • fizički pregled pošiljke na prevoznom sredstvu ili u mestu skladištenja;
 • organoleptički pregled pošiljke;
 • uzimanje uzoraka predmetne pošiljke radi laboratorijskih ispitivanja.
O izvršenom inspekcijskom pregledu i eventualnom uzorkovanju radi laboratorijske provere bezbednosti hrane, obavezno se mora sačiniti
 
ZAPISNIK
 
Kod pošiljki koje se samo organoleptički pregledaju uz uvažavanje svih zahtevanih pratećih dokumenata, mora se obavezno sastaviti zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu.
 
UZORKOVANjE I ANALIZA RADI PROVERE BEZBEDNOSTI HRANE
 
Metodologija uzorkovanja je do donošenja novog propisa o uzorkovanju, zasnovana na postojećem Uputstvu o načinu uzimanja uzoraka za vršenje analize i superanalize namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list SFRJ", br. 60/78).

Subjekti u poslovanju hranom (uvoznici), čiji su proizvodi predmet uzimanja uzoraka i analize, moraju da imaju pravo na dodatno stručno mišljenje (superanaliza) koje ne odlaže preduzimanje hitnih mera u slučaju iznenadne opasnosti.

Prilikom uzimanja uzoraka hrane subjekt u poslovanju hranom (uvoznik) dužan je da nadležnom sanitarnom inspektoru stavi besplatno na raspolaganje potrebne količine uzoraka radi laboratorijskog ispitivanja.

Sa uzorcima se mora postupati i moraju se označiti na propisan način tako da je osigurana njihova celovitost i podobnost za predviđene analize.

Troškove analize i superanalize svih uzoraka snosi stranka od koje je uzorak uzet, ako se u konačnom postupku utvrdi da ne odgovara propisanim svojstvima. Ako uzorak odgovora propisanim svojstvima troškovi laboratorijskih analiza i superanaliza padaju na teret sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije.
 
POSTUPAK SANITARNOG INSPEKTORA PO SPROVEDENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU U KONTROLI BEZBEDNOSTI HRANE
 
Nakon obavljenih potrebnih pregleda, konačnu odluku o bezbednosti hrane donosi sanitarni inspektor.

Ako se na osnovu sprovedenog postupka kontrole utvrdi da pošiljka ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o bezbednosti hrane, sanitarni inspektor će:
 1. Odobriti uvoz te pošiljke donošenjem rešenja u prvostepenom upravnom postupku.
 2. Ako se prilikom kontrole bezbednosti hrane iz uvoza utvrdi da pošiljka ne ispunjava sve uslove predviđene navedenim Zakonom, odnosno podzakonskim propisima, u cilju zaštite zdravlja ljudi, primenom člana 77. stav 1. tačka 9. i 10. a u vezi sa vršenjem poslova iz člana 73. ovog Zakona, sanitarni inspektor će:
 • zabraniti uvoz i narediti vraćanje pošiljaocu zabranjene pošiljke,
 • narediti njeno uništenje ako pošiljka ne može da se vrati pošiljaocu, o čemu obavezno donosi pismeno rešenje.
Protiv rešenja sanitarnog inspektora može se izjaviti ŽALBA ministru nadlenjnom za poslove zdravlja (drugostepeni organ) u roku od 8 (osam) dana, od dana dostavljanja rešenja.

Žalba izjavljena protiv rešenja sanitarnog inspektora ne odlaže njegovo izvršenje.
Troškovi nastali sprovođenjem mere uništavanja, odnosno vraćanja nebezbedne pošiljke hrane padaju na teret stranke..
 


KONTROLA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE PRI UVOZU

Pod predmetima opšte upotrebe podrazumevaju se:
 1. posuđe, pribor, uređaji, ambalaža i drugi materijali koji dolaze u kontakt sa hranom u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;
 2. dečije igračke i predmeti namenjeni deci i odojčadi;
 3. kozmetički proizvodi, kozmetički proizvodi sa posebnom namenom i ambalaža za pakovanje ovih proizvoda;
 4. predmeti koji pri upotrebi dolaze u neposredan kontakt sa kožom ili sluzokožom, predmeti za ukrašavanje lica i tela, za pirsing i imitacija nakita.  
 • sredstva za održavanje higijene u domaćinstvu i u industriji, uključujući i ona koja se koriste u proizvodnji i stavljanju hrane u promet, dezinfekciona sredstva i insekticidi za upotrebu u domaćinstvu, 
 • dečije pelene, higijenski ulošci, pribor za bebe (varalice, glodalice, stolice za hranjenje i drugi predmeti koji po svojoj prirodi ne spadaju u igračke i materijale u kontaktu sa hranom ali se koriste u vezi sa negom beba i male dece)
 • maske za ronjenje i naočare za ronjenje i sl. 
 • duvan, duvanske prerađevine, pribor za pušenje, elektronske cigarete i punjenja za iste.
Sanitarnoj kontroli podležu jednako uvoznici kao i domaći proizvođači .  U skladu sa planovima kontrole sanitarne inspkecije jednako se kontrolišu i domaća preduzeća koja se bave proizvodnjom i prometom predmeta opšte upotrebe shodno ovlašćenjima i nadležnostima sanitarne

Kontrola od strane sanitarne inspekcije prilikom uvoza nema nepovoljan uticaj na slobodan protok predmeta opšte upotrebe preko granice jer se posle pregleda (koji traje najduže 30 min i pristupa mu se odmah, a najkasnije u roku od 2 časa od momenta podnošenja zahteva za pregled pošiljke), pošiljka iz uvoza se ne zadržava u carinskoj ispostavi i carinskim skladištima, odnosno na transportnom sredstvu, već se dozvoljava carinjenje iste i smeštaj u skladište uvoznika, odnosno korisnika.

Većina pošiljki se sanitarnim inspektorima, radi kontrole, prijavljuje od strane uvoznika pošto je ista već smeštena u magacinu uvoznika, što isključuje svako zadržavanje na granici i tehničku barijeru.  Vrši se:
 • na granici
 • u unutrašnjosti u jednom od mesta u kome se vrši carinjenje, a gde postoji sedište sanitarnog inspektora odnosno uslovi za rad inspektora.
Carinski organi ne mogu obaviti carinjenje za stavljanje robe u slobodan promet bez rešenja sanitarnog inspektora o odobrenom uvozu predmeta opšte upotrebe. Carinski organi mogu, na zahtev uvoznika, obaviti carinjenje pošiljke predmeta opšte upotrebe, koja je u postupku zdravstvenog nadzora pre donošenja rešenja o odobrenju uvoza, ako je pošiljka podvrgnuta laboratorijskim ispitivanjima, čiji rezultati još nisu poznati, a na osnovu pismene saglasnosti sanitarnog inspektora. 

Uvoznik predmeta opšte upotrebe dužan je da neposredno ili preko svog predstavnika po prispeću pošiljke koju uvozi, obavesti sanitarnog inspektora teritorijalno nadležnog za kontrolu pri uvozu- Ovu obavezu uvoznik  izvršava tako što za svaku prispelu pošiljku podnosi pismeni  zahtev za pregled pošiljke koju uvozi,  sa sledećim podacima o pošiljci:
 1. ime i tačna adresa pošiljaoca, uvoznika i korisnika,
 2. sadržina pošiljke i njena težina,
 3. stanje i vrsta ambalaže kao i broj ambalažnih jedinica,
 4. oznaka prevoznog sredstva (broda, vagona, automobila, itd.),
 5. deklaracija i namena pošiljke,
 6. eventualna havarija za vreme prevoza,
 7. naziv i adresa organizacije koja snosi troškove analize,
 8. vreme kada će pošiljka biti pripremljena za pregled i mesto pregleda,
 9. broj i datum carinske prijave, (JCI-a ili sličnog dokumenta za identifikaciju pošiljke).
Uz zahtev za pregled, uvoznik je dužan da priloži sledeća dokumenta
 1. ispravu nadležnog organa zemlje izvoznika da je pošiljka predmeta opšte upotrebe zdravstveno ispravna;
 2. specifikaciju proizvoda ako po fakturi pošiljka sadrži više različitih artikala;
 3. proizvođačku specifikaciju za hemijske supstance, aditive i slične proizvode;
 4. prevod deklaracije proizvoda u originalnom pakovanju i dr. dokumenta eventualno potrebna za vođenje postupka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti proizvoda podvrgnutih kontroli.
 5. administrativna taksa shodno zakonu o  administrativnim taksama. taksa se uplaćuje na odgovarajući žiro račun u korist budžeta republike srbije.
 6. naknada za za pregled pošiljke - uvoznik je dužan da uplati odgovarajući iznos prema naredbi o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, koji se uvoze.
SANITARNO-INSPEKCIJSKI PREGLED
 
Sanitarno-inspekcijski pregled obuhvata:
 1. pregled dokumentacije - podrazumeva  pregled ispravnosti podnetog zahteva u smislu datih podataka kao i podnetih priloga.
 2. utvrđivanje higijenskih uslova pod kojima je pošiljka dopremljena;
 3. fizički pregled pošiljke na prevoznom sredstvu ili u mestu skladištenja;
 4. organoleptički pregled pošiljke;
 5. uzimanje uzoraka predmetne pošiljke radi laboratorijskih ispitivanja. 
Pregled prispele pošiljke na licu mesta obuhvata utvrđivanje higijenskih uslova pod kojima je dopremljena pošiljka što podrazumeva pregled prevoznog sredstva (avion, vagon, kamion, prikolica, kontejner, cisterna...)
 
Pregledom uslova prevoza utveđuje se:
 1. kakvo je održavanje čistoće vozila
 2. da li je vozilo prethodno korišćeno za prevoz druge robe ili se u trenutku pregleda, predmet opšte upotreve prevozi sa hranom ili drugom robom (veštačka đubriva, pesticidi, benzin i sl.)
 3. da li je konstrukcija prevoznog sredstva odgovarajuća u odnosu na obezbeđenje i očuvanje higijenske ispravnosti
 4. vreme transporta od trenutka utovara do prispeća na granični prelaz, odnosno u mesto u kome se vrši pregled pošiljke.
Loši higijenski uslovi transporta, pored ostalih nalaza, mogu biti odlučujući razlog za zabranu uvoza.

Fizički pregled pošiljke na prevoznom sredstvu ili u mestu skladištenja obuhvata:
 1. pregled oblika i načina pakovanja pošiljke;
 2. utvrđivanje eventualnih oštećenja i havarija u toku transporta odnosno skladištenja ;
 3. proveru eventualnih informacija sadržanih na deklaraciji transportnog pakovanja ili drugog zbirnog pakovanja; 
 4. proveru eventualnog prisustva insekata, glodara ili drugih štetočina (skladišne štetočine), odnosno prisustvo njihovih tragova...

ORGANOLEPTIČKI PREGLED

 

Pod organoleptičkim pregledom, podrazumeva se ispitivanje higijenske ispravnosti i kvaliteta (senzorna ocena), čulima na osnovu spoljnog izgleda, boje, ukusa, mirisa, konzistencije i dr...

 

Za ovu vrstu pregleda, može se koristiti odgovarajući priručni pribor (lupa, skalpel, makze, različite vrste termometara, indikator papir i sl.)

 

Organoleptički pregled je važan, a nekad i dovoljan za ocenu zdravstvene ispravnosti POU., odnosno bezbednosti hrane, naročito u slučajevima kada namirnica zbog mikrobioloških, hemijskih i fizičkih procesa ima toliko izmenjena svojstva da više nije za upotrebu.

 

Ako je pošiljka u originalnom pakovanju, organoleptičkim pregledom treba obuhvatiti i ambalažu jer ona može znatno uticati na zdravstvenu ispravnost .

 

Organoloeptičkim pregledom predmeta opšte upotrebe takođe se mogu otkriti higijenske neispravnosti:

 

 1. ako su površine kod posuđa i pribora namenjenih, za hranu, neravne, udubljene, sa pukotinama, brazgotinama,  korodirane i uopšte sa oštećenim zaštitnim slojem ili ako se skida boja, takvi sudovi se smatraju neispravnim;
 2. kod belog lima kalajna prevlaka može biti oštećena, porozna ili mehuričasta;
 3. vernirana ambalaža može imati miris na zaostale rastvarače; 
 4. dlačice sa dečijih igračaka i kosa lutki ne smeju otpadati pri protresanju, čišćenju i izvlačenju:
 5. dečije igračke ne smeju da budu šiljate, sa oštrim i nazubljenim ivicama;
 6. duvanske prerađevine mogu biti plesnive, napadnute duvanskim žiškom ili moljcem, mogu da prime strane mirise ili da izgube svojstvenu aromu.

UZIMANJE UZORAKA PREDMETNE POŠILJKE RADI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA


Po izvršenom organoleptičkom pregledu, inspektor vrši uzorkovanje  pošiljke radi njenog laboratorijskog ispitivanja.

 

Uzorci se uzimaju u količini, broju i na način predviđen Uputstvom o načinu uzimanja uzoraka za vršenje analize i superanalize namirnica i predmeta opšte upotrebe.

Uzorci za laboratorijska ispitivanja uzimaju se obavezno u dva primerka, od kojih se jedan šalje na analizu, ovlašćenoj laboratoriji, a drugi tzv. kontrolni uzorak služi za superanalizu i čuva se do okončanja postupka kod graničnog sanitarnog inspektora pod odgovarajućim uslovima propisno zapečaćen i označen.

 

O uzimanju uzoraka za laboratorijska ispitivanja sastavlja se zapisnik na posebnom obrascu u najmanje četiri primerka, od kojih se po jedan uručuje, laboratoriji koja će vršiti ispitivanje, uvozniku i skladištaru, a jedan primerak se zadržava za potrebe inspektora.

 

Zapisnik o uzimanju uzoraka potpisuje inspektor koji je uzeo uzorke i prisutni predstavnik uvoznika, ili organizacije od koje se uzimaju uzorci, odnosno sopstvenik namirnice ili predmeta opšte upotrebe.

 

REŠENJA U PRVOSTEPENOM UPRAVNOM POSTUPKU 

 

Ako se zdravstvenim pregledom utvrdi da pošiljka ispunjava sve uslove predviđene važećim propisima INSPEKTOR  ĆE odobriti uvoz te pošiljke donošenjem rešenja u prvostepenom upravnom postupku.

 

Ako pošiljka ne ispunjava sve uslove predviđene važećim propisima o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe, i bezbednosti hrane INSPEKTOR će, zabraniti uvoz i narediti vraćanje pošiljaocu zabranjene pošiljke, ili će narediti njeno uništenje ako pošiljka ne može da se vrati pošiljaocu, o čemu obavezno donosi pismeno rešenje, u prvostepenom upravnom postupku.

 

Protiv rešenja SANITARNOG INSPEKTORA može se izjaviti žalba.

 

Žalba se izjavljuje MINISTRU nadležnom za poslove zdravlja (drugostepeni organ) u roku od 8 (osam) dana, od dana dostavljanja rešenja.

 

Commercium.rsCopyright © 2024, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft