Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Duvanske prerađevine

Duvanske prerađevine
Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2023 godine 
 
Ukazujemo obveznicima akcize, odnosno proizvođačima i uvoznicima cigareta, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, utvrđena nova dugoročna akcizina politika  od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2025.
                                    
U skladu sa novom akciznom politikom akciza na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2023 godine, plaća se u iznosu, i to:

Naziv

Iznos akcize do

31.12. 2022

Iznos akcize od 1.1.2023  Razlika
 1 2 3 4
Cigarete – domaće i iz uvoza  81,25 din/pak 82,75 din/pak  1,50 din /pak
Nesagorevajući duvan 6.124,65 din/kg 6.999,60 din/kg 874,95 din/kg
Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta 7,00din/ml 8,00 din/ml   1,00 din/ml
 
Obveznici akcize - proizvođači cigareta, nesagorevajućeg duvana i  tečnosti za punjenje elektronskih cigareta koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke cigareta nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iz proizvodnog pogona u skladište na drugoj lokaciji od 1. januara 2023. godine obračunaju akcizu po novom dinarskom iznosu akcize.

Isto važi kada je reč o obveznicima - proizvođačima cigareta, nesagorevajućeg duvana i  tečnosti za punjenje elektronskih cigareta koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke cigareta, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta  iz akciznih skladišta od 1.januara 2023. godine akciza se obračunava po novim iznosima akcize.

Takođe, na uvoz cigareta, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2023 godine, obračun akcize vrši se po novim iznosima akcize.
 
Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene dinarskog iznosa akcize 

Uskladu sa članom 31a Zakona o akcizama proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da na dan 1. januara 2023 godine, izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu obavezu popisa zaliha cigareta na dan 1. januara 2023 godine, ima i trgovac na veliko duvanskim proizvodima. Popis zatečenih zaliha cigareta trgovac na veliko vrši  u svim skadištima.

Trgovac na veliko sastavlja popisnu listu o zatečenim zalihama cigareta za svakog proizvođača, odnosno uvoznika cigareta posebno. Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, količini i maloprodajnoj ceni cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize i da izveštaj zajedno sa popisnom listom dostavi Upravi za duvan najkasnije do 16. januara 2023. godine.

Uprava za duvan, saglasno članu 44a Zakona o duvanu, dužna je da, nakon obrade podataka, popisnu listu i Izveštaja dostavi svakom proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta i to najkasnije u roku od deset dana od dana prijema popisne liste.

U skladu sa članom 31a stav 3. Zakona o akcizama, obveznik akcize – proizvođač cigareta, odnosno uvoznik, nakon dobijanja obaveštenja od Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovaca na veliko, dužan je da obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima, i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u prethodnom polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa brojem 90.

U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u „Službenom glasniku Republike Srbije” do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90.

Obveznik akcize – proizvođač cigareta plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu na napred izneti način, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona.

Obračunata razlika akcize uplaćuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji  u ovom slučaju najkasnje do 15. februara 2023. godine.

Napomena:  
  • Novi iznos akcize na cigarete primenjuje se od 1. janura do 30. juna 2023 godine.

  • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan primenjuje se od 1. janura do 31. decembra 2023 godine.

  • Novi iznos akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta primenjuje se od 1. janura do 31. decembra 2023. godine.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft