Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

21.
februar
2023.
PDV

Pravo na poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u slučaju usluga prevoza


Pravo na poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada obveznik PDV ˗ lice koje vrši izvoz dobara u Finsku Republiku, angažuje obveznika PDV za prevoz dobara od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, dok za dalji prevoz tih istih dobara pomorskim putem do krajnjeg odredišta (luka u Finskoj Republici) angažuje drugog obveznika PDV 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-788/2022-04 od 23.01.2023. god.)

Kada obveznik PDV pruža usluge prevoza dobara povezane sa izvozom dobara poreskom obvezniku sa sedištem u Republici Srbiji, pri čemu se licem koje vrši usluge prevoza dobara smatra lice koje faktički vrši usluge prevoza dobara, odnosno svako drugo lice koje se obavezalo da će izvršiti prevoz dobara, obveznik PDV ˗ pružalac usluge prevoza može da ostvari poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ako poseduje dokaze propisane Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Pravilnik), i to: dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.) i račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

S tim u vezi, u slučaju kada obveznik PDV ˗ lice koje vrši izvoz dobara u Finsku Republiku, angažuje obveznika PDV za prevoz dobara od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, dok za dalji prevoz tih istih dobara pomorskim putem do krajnjeg odredišta (luka u Finskoj Republici) angažuje drugog obveznika PDV, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza može da ostvari svaki od obveznika PDV koji pruža uslugu prevoza dobara koje su u vezi sa izvozom poreskom obvezniku sa sedištem u Republici Srbiji ˗ licu koje u konkretnom slučaju vrši izvoz dobara, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Ako uslovi za ostvarivanje navedenog poreskog oslobođenja nisu ispunjeni, obveznik PDV ˗ prevoznik dužan je da za uslugu prevoza obračuna PDV, a obveznik PDV ˗ primalac usluge prevoza ima pravo da obračunati PDV odbije kao prethodni porez, u skladu sa Zakonom.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik PDV može da ostvari poresko oslobođenje ako je izdao račun o avansnom plaćanju u skladu sa Zakonom (član 99. stav 7. Pravilnika).

Ako je naknada, odnosno deo naknade plaćen pre izvršenog prometa prevoznih i ostalih usluga koje su povezane sa izvozom dobara, primalac usluge kao poreski dužnik za promet stranog lica može da ostvari poresko oslobođenje bez posedovanja računa i druge dokumentacije (član 99. stav 8. Pravilnika).

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft