Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

28.
mart
2022.
UIDO

Poreski tretman kapitalnog dobitka


Poreski tretman kapitalnog dobitka koji nerezidentno pravno lice - rezident Republike Hrvatske ostvari prodajom (nerezidentnom pravnom licu iz Velike Britanije) 100 odsto udela u rezidentnom pravnom licu (kapitalni dobitak je ostvaren u septembru 2021. godine) 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-111/2022-04 od 07.02.2022. god.)

Imajući u vidu normu iz člana 13. (Kapitalni dobitakstav 4. koja je važila do 30. novembra 2021. godine - dakle u vremenu (u septembru 2021. godine) kada je, u konkretnom slučaju, kako navodite, ostvaren kapitalni dobitak, kapitalni dobitak koji nerezidentno pravno lice (rezident Republike Hrvatske) ostvari prodajom (nerezidentnom pravnom licu iz Velike Britanije) 100 odsto udela u rezidentnom pravnom licu, shodno članu 13. (Kapitalni dobitak) stav 5. Ugovora (koji je važio u vreme ostvarivanja kapitalnog dobitka - u septembru 2021. godine) oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu (samo u Republici Hrvatskoj) - u svemu po odredbama domaćeg poreskog zakonodavstva Republike Hrvatske.

Ovo posebno iz razloga jer se izuzeci navedeni u članu 13. (Kapitalni dobitak) st. 1, 2, 3. i 4.  Ugovora koji su važili u vreme ostvarivanja kapitalnog dobita (u septembru 2021. godine) i na osnovu kojih bi pravo oporezivanja, pod uslovima navedenim u tim stavovima, pripalo Republici Srbiji, ne odnose na prodaju udela u kapitalu, nego na drugu imovinu.

Međutim, kako je u članu 1. Ugovora (Lica na koja se primenjuje ugovor) navedeno da se Ugovor primenjuje na lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice ukazujemo da je, pre primene prethodno navedenog rešenja (oporezivanja kapitalnog dobitka samo u Republici Hrvatskoj), neophodno da nerezidentno pravno lice iz Republike Hrvatske (u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i porska administracija) priloži potvrdu o rezidentnosti svoje matične države rezidentnosti (u konkretnom slučaju, Republike Hrvatske) potpisanu i overenu od strane nadležnih poreskih organa Republike Hrvatske (na osnovu člana 3. - Opšte definicije, stav 1. tačka 9) Ugovora to je, ministar finansija Republike Hrvatske, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik).

Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, shodno članu 159a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u konkretnom slučaju, na obrascu koji propisuje nadležni organ Republike Hrvatske).

Ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz prethodnih stavova ovog mišljenja koji se odnose na primenu rešenja iz Ugovora, odnosno na oporezivanje kapitalnog dobitka samo u Republici Hrvatskoj, primeniće se odredbe Zakona, koje propisuju oporezivanje kapitalnog dobitka u Republici Srbiji (a ne rešenje iz Ugovora).

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft