Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

3.
novembar
2022.
PDV

Poreski (PDV) tretman prodaje mašine ino kupcu


Vlasnici mašine u Srbiji prodaju kupcu iz inostranstva mašinu koja ostaje u njihovoj fabrici radi proizvodnje za potrebe novog vlasnika mašine.


ODGOVOR

Prodaja mašine ino – kupcu predstavlja oporezivi promet. Naime, prema članu 3. Zakona o PDV predmet oporezivanja PDV su:

  1. isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
  2. uvoz dobara u Republiku.

U skladu sa citiranom odredbom zakona predmet oporezivanja sa PDV mogu biti samo promet dobara i pružanje usluga koji su izvršeni u Republici Srbiji. Isporuke dobara i pružanje usluga čije je mesto prometa inostranstvo nisu predmet oporezivanja sa PDV.

Utvrđivanje mesta prometa dobara propisano je članom 11. Zakona o PDV. Prema članu 11. st. 1. i 3. Zakona o PDV mesto prometa dobara je mesto:

  1. u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu;
  2. u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza. 

S obzirom, da se u konkretnom slučaju mašina u trenutku prodaje nalazi na teritoriji Republike to je isporučilac mašine dužan da obračuna PDV po stopi od 20% na iznos naknade za prodatu mašinu.

Da li će isporučilac izvršiti naplatu od ino - kupca za prodatu mašinu nije od uticaja na obavezu obračunavanja i plaćanja PDV.

Ukazujemo da Zakon o PDV, u članu 24. st. 2 i 3. predviđa mogućnost oslobađanja od plaćanja PDV za promet dobara koje obveznik šalje ili otprema u inostranstvo pod uslovom da su ispunjeni propisani uslovi za to poresko oslobođenje. Prema članu 80. Pravilnika o PDV, poresko oslobođenje iz članu 24. st. 2 i 3. Zakona obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobara istupila sa teritorije Republike Srbije.

Budući da u konkretnom slučaju u momentu prodaje mašine neće biti otpremljena u insotranstvo (otpremanje će uslediti tek za pet godina), to u momentu prodaje mašine ne može se ostvariti poresko oslobođenje.

Napominjemo da je predmet oporezivanja i usluga ustupanja mašine od strane stranog lica za proizvodnju proizvoda nakon kupovine mašine. Ovo stoga što, saglasno članu 12. st. 3 i 4. Zakona o PDV, mesto prometa usluge iznajmljivanja pokretnih stvari je mesto sedišta primaoca te usluge. Kako je u ovom slučaju vaše mesto prometa kao primaoca te usluge, Republika Srbija, to je usluga iznajmljivanja mašine predmet oporezivanja.


Obračun PDV, umesto stranog lica, vrši obveznik PDV – primalac usluge iznajmljivanja mašine u svojstvu poreskog dužnika iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV, s obzirom da u konkretnom slučaju strano lice nije registrovano za obveznika PDV u Republici Srbiji.

Obračun PDV vrši se po stopi od 20% na iznos naknade. A ako naknada nije ugovorena  odnosno ako se usluga iznajmljivanja vrši bez naknade, osnovicu za obračun PDV čini cena koštanja te usluge.

S obzirom da usluga iznajmljivanja mašine traje duže od godinu dana, obračunavanje PDV vrši se, saglasno članu 42. stav 2. i članu 15. stav 2. Zakona o PDV, po periodičnom računu  za period koji ne može biti duži od godinu dana.

U skladu sa članom 28. stav 5. Zakona o PDV, obračunati PDV po ovom osnovu može se odbiti kao prethodni porez, ako ispunjavate uslov iz člana 28. stav 1. Zakona o PDV.

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft