Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

19.
april
2023.
Akcize

Ostvarivanje prava na refakciju akcize na derivate nafte


Ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz stvari (robe) za sopstvene potrebe u domaćem saobraćaju
Odredbom člana 5. stav 1. tačka 1) Pravilnika propisano je da lice iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3)5) i 7) Zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe ako obavlja delatnosti javnog prevoza lica i stvari, kao i prevoz za sopstvene potrebe u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari ako poseduje licencu za prevoz izdatu od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja ukoliko je za obavljanje prevoza zakonom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju i prevoz tereta u drumskom saobraćaju propisana obaveza posedovanja licence ili odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto taksi prevoza putnika.

Prema stavu 2. navedenog člana Pravilnika, propisano je da refakciju akcize iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika može da ostvari domaći prevoznik koji poseduje licencu za prevoz ako je zakonom kojim se uređuje prevoz tereta u drumskom saobraćaju i zakonom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju propisano da je obavezan da poseduje licencu, i to za derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3)5) i 7) Zakona, koje je nabavio na teritoriji Republike Srbije i iste kao motorno gorivo koristio za transportne svrhe.

Shodno stavu 4. navedenog člana Pravilnika, pod prevozom za sopstvene potrebe, u smislu st. 1. i 3. ovog člana, podrazumeva se prevoz proizvoda, odnosno robe od proizvodnog pogona (proizvodnog objekta), odnosno carinskog prelaza do skladišta, kao i prevoz od skladišta do prodajnih objekata, odnosno krajnjih kupaca, koji se obavlja bez naknade, i to u skladu sa propisom kojim se uređuje drumski prevoz stvari. 

Uz zahtev za refakciju plaćene akcize, shodno članu 8. stav 3. Pravilnika, propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi odgovarajuće dokaze u zavisnosti od delatnosti za koju je registrovan i stvarno obavlja, između ostalog, i overenu izjavu odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika da obavlja prevoz za sopstvene potrebe, odnosno fotokopiju odgovarajućeg dokumenta iz evidencije ako je zakonom kojim se uređuje prevoz tereta u drumskom saobraćaju propisana obaveza upisa u odgovarajuću evidenciju.

U skladu sa navednim zakonskim i podzakonskim odredbama, pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, može da ostvari lice koje obavlja delatnosti javnog prevoza lica i stvari u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, uključujući i prevoz za sopstvene potrebe, u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, nezavisno od činjenice koja delatnost je kao pretežna upisana u registar kojim se uređuje upis u registar privrednih subjekta. Pri tome, neophodno je da privredni subjekt, pored ostalih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom, poseduje overenu izjavu odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika da obavlja prevoz za sopstvene potrebe, odgovarajući dokument (fotokopija tovarnog lista ili otpremnice, dostavnice i dr.) kojim se dokazuje da je domaći prevoznik izvršio prevoz stvari za sopstvene potrebe, koji je neophodno priložiti uz svaki pojedinačni zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, kako je propisano Pravilnikom i Obrascem REF - T.

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft