Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

22.
decembar
2021.
PDV

Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara


Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2021 godini i o iznosu tog prometa

Podsećamo obveznike PDV da je članom 51a stav 2. Zakona o PDV propisano da je obveznik PDV dužan  da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o:
  1. licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;
  2. poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.
U skladu sa članom 51a stav 2. Zakona o PDV, obveznik je dužan da dostavi podatke o prometu sekundarnih sirovina i prometu poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga za period od 1 januara do 31. decembra 2021, koji su mu izvršilii lica, odnosno poljoprivrednici koji se nisu evidentirali za plaćanje PDV kod Poreske uprave, odnosno koji nemaju svojstvo obveznika PDV koji je dužan da obračunava i plaća PDV.

U skladu sa članom 51a stav 3. Zakona o PDV obaveštenje o tom prometu mora da sadrži sledeće podatke:
  1. nazivu, odnosno imenu i prezimenu i adresi lica koje je izvršilo promet sekundarnih sirovina, odnosno poljoprivrednika;
  2. PIB-u isporučioca sekoundarnih sirovina, odnosno poljoprivrednika;
  3. iznosu izvršenog prometa, bez pripadajućih obaveza, ako se po drugim propisima plaćaju na taj  promet.
Obaveštenje sa navedenim podacima dostavljaju se zajedno sa poreskom prijavom PDV za poslednji poreski period 2021. godine, a najkasnije do 15. januara 2021. godine.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft