Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

26.
avgust
2023.
Hemikalije&Ekologija

Naknada za unapređenje energetske efikasnosti


Shodno odredbi člana 39. stav 6. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, za derivate nafte koji se uvoze radi stavljanja na tržište u Republici Srbiji, nadležni carinski organ je dužan da utvrdi obavezu plaćanja naknade pri uvozu, na dan obračuna uvoznih dažbina. U skladu sa odredbom člana 40. stav 2. Zakonanaknada za unapređenje energetske efikasnosti pri uvozu derivata nafte plaća se u skladu sa propisima kojima se uređuje naplata uvoznih dažbina.

Predmetna roba obuhvata odgovarajuće tarifne oznake u okviru tarifnih brojeva 27.10 27.11 Carinske tarife.

Zakonom je propisano da se naknada za unapređenje energetske efikasnosti pri uvozu tečnih naftnih gasova, obračunava i naplaćuje samo na tečni naftni gas - autogas. Tečni naftni gas koji deklarant ne deklariše kao tečni naftni gas - auto gas, dužan je da nadležnom carinskom organu dostavi Izjavu u kojoj će navesti da predmetna roba koju uvozi ne zadovoljava sve tehničke i druge zahteve iz člana 6. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas.

U osnovicu za obračunavanje PDV za uvoz dobara - derivata nafte uračunava se iznos naknade za unapređenje energetske efikasnosti koja je propisana zakonom kojim se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara.

Akt UC-a, br. 148-II-439-04-4/4/2019 od 24.08.2023. godine
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft