Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

1.
jun
2023.
Carina

Zajedničko obezbeđenje sa smanjenim iznosom


Mogućnost korišćenja zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom za postupak stavljanja u slobodan promet za nosioca odobrenja AEOS

Prema članu 83. stav 3. Carinskog zakona, ako je potrebno položiti zajedničko obezbeđenje za carinski dug ili dugove i druge dažbine koje se naplaćuju pri uvozu ili izvozu, koji su nastali, ovlašćenom privrednom subjektu za carinska pojednostavljenja (nosilac odobrenja AEO S) se, na njegov zahtev, odobrava da upotrebi zajedničko obezbeđenje sa smanjenim iznosom. U cilju lakšeg razumevanja ove zakonske odredbe, potrebno je, pre svega, imati u vidu da se polaganje zajedničkog obezbeđenja za carinski dug koji je nastao odnosina postupak stavljanja robe u slobodan i postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.

Dalje razrađujući ovu zakonsku normu, u članu 153. stav 2. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima propisano je da se za primenu člana 83. stav 3. Carinskog zakona, iznos zajedničkog obezbeđenja smanjuje na 30% dela referentnog iznosa utvrđenog u skladu sa članom 150. stav 2. i stav 3. tačka 1) ove uredbe. Prema tome, nosilac odobrenja AEO S za postupak stavljanja u slobodan promet može podneti zahtev za odobrenje za korišćenje zajedničkog obezbeđenja sa iznosom smanjenim na 30% referentnog iznosa.

S tim u vezi, potrebno je pomenuti član 154. stav 2. ove uredbe kojim je propisano da se odobrenje za korišćenje zajedničkog obezbeđenja sa iznosom smanjenim na 30% referentnog iznosa odobrava ako podnosilac zahteva dokaže da ispunjava sledeće uslove:
  1. vodi računovodstveni sistem u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim načelima koja se primenjuju u Republici Srbiji na taj način da omogućava naknadne carinske kontrole i vodi arhivu o podacima kojom se omogućava revizorski trag od trenutka unosa podataka u evidenciju;

  2. ima administrativnu organizaciju koja odgovara vrsti i obimu poslovanja i koja je pogodna za upravljanje prometom robe i ima unutrašnju kontrolu koja omogućava sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje grešaka, kao i sprečavanje i otkrivanje nezakonitih ili nepropisnih transakcija;

  3. obezbeđuje uslove da odgovarajući zaposleni dobiju nalog da obaveste carinski organ kad god otkriju poteškoće pri ispunjavanju postavljenih uslova i utvrđuje procedure za obaveštavanje carinskog organa o takvim poteškoćama;

  4. nad njim se ne vodi stečajni postupak;

  5. tokom poslednje tri godine pre podnošenja zahteva je ispunio svoje finansijske obaveze u pogledu plaćanja carinskih dažbina i svih ostalih dažbina, poreza ili naknada koje se naplaćuju na uvoz ili izvoz robe ili u vezi sa uvozom i izvozom robe;

  6. dokaže, na osnovu evidencije i podataka dostupnih za tri godine koje prethode podnošenju zahteva, da je dovoljno finansijski solventan da ispuni svoje obaveze imajući u vidu vrstu i obim poslovne delatnosti, kao i da nema negativnu neto imovinu, osim ako raspolaže dovoljnim sredstvima da je može pokriti.
Dalje, istim članom Uredbe propisano je da pri proveri da li podnosilac zahteva poseduje dovoljnu finansijsku solventnost radi izdavanja odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom, carinski organ uzima u obzir sposobnost podnosioca zahteva da ispuni svoje obaveze plaćanja carinskog duga i ostalih dažbina koje mogu nastati, a koje nisu obuhvaćene tim obezbeđenjem. Pri čemu, carinski organ, ako je to opravdano, može uzeti u obzir rizik od nastanka carinskog duga i drugih dažbina, uzimajući u obzir vrstu i obim poslovnih aktivnosti podnosioca zahteva i vrstu robe za koju se zahteva obezbeđenje. Međutim, ako je ispunjenost uslova o dovoljnoj finansijskoj solventnosti proverena u skladu sa članom 28. tačka 3) Carinskog zakona, carinski organ samo proverava da li finansijska solventnost podnosioca zahteva omogućuje izdavanje odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom.

Zaključak:

Nosilac odobrenja ovlašćenog privrednog subjekta za carinska pojednostavljenja (AEOS) može podneti zahtev za odobrenje za korišćenje zajedničkog obezbeđenja sa iznosom smanjenim na 30% referentnog iznosa za postupak stavljanja u slobodan promet i isto ćemo biti odobreno ukoliko ispunjava uslove iz člana 154. stav 2 Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (prethodno citirani). Pri čemu, ako je ispunjenost uslova o dovoljnoj finansijskoj solventnosti proverena u skladu sa članom 28. tačka 3) Carinskog zakona, tj. prilikom provere ispunjenosti kriterijuma za izdavanje odobrenja AEOS, carinski organ samo proverava da li finansijska solventnost podnosioca zahteva omogućuje izdavanje odobrenja za upotrebu zajedničkog obezbeđenja sa smanjenim iznosom. Na kraju, imajući u vidu sve prethodno navedeno, treba istaći da odobrenje za kućno carinjenje nije jedan od uslova za izdavanje odobrenja za korišćenje zajedničkog obezbeđenja sa iznosom smanjenim na 30% referentnog iznosa za postupak stavljanja u slobodan promet za nosioca odobrenja AEO S.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft