Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
UIDOBezbednost hraneSanitarna kontrolaEkologija

UIDO

UIDO

UIDO
IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Međunarodno dvostruko oporezivanje, odnosno njegovo izbegavanje, sve više dobija na značaju kako u svetu, tako i u Republici Srbiji, s obzirom na sve intenzivnije investiranje kapitala u Republiku Srbiju, otvaranje stranih firmi, učešće stranih firmi u procesu privatizacije, zapošljavanje stranih lica, uključivanje Republike Srbije u međunarodne finansijske transakcije, i dr.

Iz navedenog proizilazi da je Republika Srbija, kao i sve države, zainteresovana da putem zaključenja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja prvenstveno sa državama koje su njeni najznačajniji ekonomski partneri, a zatim i sa drugim državama, eliminiše problem međunarodnog dvostrukog oporezivanja i time olakša uključenje u međunarodnu podelu rada i intenzivira svoje ekonomske i finansijske odnose na svetskom planu. Ovo je posebno važno, u sadašnjim uslovima (kontinuiranih) značajnih promena u okviru reforme privrednog i poreskog sistema kojom se u Republici Srbiji stvaraju novi uslovi poslovanja na principima dobiti, tržišnosti i jednakog tretmana svih vidova vlasništva.

U vezi sa tim, posebno ukazujemo, da zaključeni ugovori (kojima se određuje poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata druge države ugovornice u Republici Srbiji, kao i poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata Republike Srbije u drugoj državi ugovornici) nakon potvrđivanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, postaju sastavni deo domaćeg poreskog zakonodavstva, i imaju primat nad pravom Republike Srbije.

RepublikaSrbija, putem zaključenja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, želi da postigne sledeće ciljeve:
  • obezbeđenje potpune zaštite svojih rezidenata od međunarodnog dvostrukog oporezivanja;
  • stvaranje fiskalne i pravne sigurnosti potrebne za obavljanje međunarodnih poslovnih aktivnosti (obezbeđenje podrške preduzećima  Republike Srbije koja obavljaju delatnost u inostranstvu);
  • privlačenje stranih investitora u Republiku Srbiju i obezbeđenje pozitivnog dejstva oslobođenja i olakšica predviđenih u domaćem poreskom zakonodavstvu Republike Srbije, u cilju stimulisanja ulaganja i reinvestiranja stranog kapitala (stvaranja poverenja kod stranih investitora u pogledu pogodnosti i stabilnosti poreskih uslova za ulaganje u Republiku Srbiju);
  • sprečavanje poreske diskriminacije na međunarodnom planu;
  • obezbeđenje razmene informacija i unapređenje saradnje između poreske administracije (PU) Republike Srbije i poreske administracije države sa kojom je zaključen ugovor, što je uslov za efikasnu borbu protiv međunarodne evazije poreza.
Pored navedenog, ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja se (takođe) pored ostalog, obezbeđuje:
  • da se visina stopa za oporezivanje prihoda ostvarenih u Republici Srbiji, odnosno u drugoj državi ugovornici po osnovu dividendi, kamata, autorskih naknada i naknada od usluga određuje ovim ugovorom, a ne unutrašnjim zakonodavstvom država ugovornica (u slučaju nepostojanja ugovora, poreske stope bi bile znatno veće);
  • unapređenje saradnje između poreskih organa Republike Srbije i druge države ugovornice, čime se smanjuje mogućnost poreske evazije od strane njihovih rezidenata; i
  • generalna primena načela jednakog poreskog tretmana fizičkih i pravnih lica Republike Srbije, koja  obavljaju delatnost u drugoj državi ugovornici, u odnosu na fizička i pravna lica te druge države koja obavljaju istu delatnost pod istim ili sličnim uslovima.
Istovremeno, za preduzeća Republike Srbije je izuzetno značajno što se ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja stvaraju povoljniji poreski uslovi za izvođenje investicionih radova u drugoj državi ugovornici.

***
Imajući u vidu navedeno, generalno možemo zaključiti da je, jedan od osnovnih uslova za uspešno poslovanja (pored ostalog) pravilna primena poreskih propisa i koje spadaju i rešenja sadržana u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja  i, naročito, značajne poreske uštede koje iz toga mogu da proisteknu.

Drugačije rečeno, izbegavanje dvostrukog oporezivanja, na osnovu rešenja sadržanih u ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja je, upravo, oblast koja pruža mogućnost za visok nivo poreskih ušteda, za sve one koji umeju da ih pravilno tumače i primenjuju.


Navedeno se odnosi na rezidente (fizička i pravna lica) Republike Srbije (isplatioce prihoda nerezidentnim fizičkim i pravnim licima) kao i, rezidente (fizička i pravna lica) Republike Srbije koji ostvaruju prihode u državi sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i koji, po tom osnovu, podležu oporezivanju u toj državi i u Republici Srbiji.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft