Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Hemikalije&Ekologija

Hemikalije&Ekologija
IZVOZ I UVOZ HEMIKALIJA

Hemikalije se uvoze, odnosno izvoze u skladu sa:
Zakonom o hemikalijama (Zakon) između ostalog uređuje se klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, uvoz i izvoz  i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama.

Odredbe zakona ne odnose se na hemikalije čiji je promet uređen drugim posebnim propisima (lekovi i medicinska sredstva, droge i prekursori za droge, hemijsko oružje i prekursori za proizvodnju istog, hrana i prehrambreni aditivi, kozmetički proizvodi i dr.). Takođe, odredbe Zakona se ne primenjuju na radioaktivne hemikalije, otpad, hemikalije u tranzitu, hemikalije koje su pod carinskim nadzorom u carinskim skladištima ili slobodnim zonama radi tranzita ili ponovnog izvoza, hemikalije koje se uvoze i koriste za naučno-istraživačke svrhe u količinama koje nisu opasne za zdravlje ljudi i ne prelaze 10kg.

Zakonom je propisano da proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji stavlja hemikaliju u promet procenjuje opasna svojstva te hemikalije pre stavljanja u promet i o tome obaveštava ostala pravna i fizička lica kako bi ona rukovala hemikalijom na bezbedan način, pri čemu se mora imati u vidu da u skladu sa tačkom 15. člana 3 Zakona se stavljanje u promet smatra i uvoz.

Dalje, Zakonom je propisano da je proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji stavlja hemikalije i određene proizvode u promet dužan da iste klasifikuje, a snabdevač hemikalija da ih obeležava i pakuje u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu njega. Takođe i izvoznik je dužan da hemikaliju koju izvozi pakuje i obeležava u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu njega, osim ako je potrebno da hemikaliju pakuje i obeležava na drugačiji način, u skladu sa međunarodnim standardima, a to zahteva zemlja u koju se izvozi hemikalija.

Klasifikacija hemikalije i određenog proizvoda vrši se na osnovu procene njihovih fizičkih i hemijskih svojstava, svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi, svojstava koja utiču na životnu sredinu, kao i utvrđenih kriterijuma za klasifikaciju u određene klase opasnosti. Opasna hemikalija je hemikalija koja se može klasifikovati u najmanje jednu od klasa opasnosti, pri čemu u okviru klasa opasnosti hemikalija se može dalje različito klasifikovati na osnovu puta izlaganja ljudi ili životne sredine toj hemikaliji ili na osnovu prirode efekata hemikalije.

Takođe, Zakonom je propisano da je snabdevač dužan da dostavi bezbednosni list (safety data sheet) kada stavlja u promet (uvozi): opasnu hemikaliju; hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne - bioakumulativne - toksične (PBT) ili veoma perzistentne - veoma bioakumulativne (vPvB); i druge hemikalije koje imaju svojstva supstanci navedenih u Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost, svakom daljem korisniku u lancu snabdevanja, na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi. Napominjemo da je u skladu sa Zakonom snabdevač pravno lice koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili drugo lice koje stavlja u promet hemikaliju. Takođe, i izvoznik hemikalije dužan je da dostavi bezbednosni list uvozniku (u zemlji uvoza, svom inopartneru), a ako je to moguće bezbednosni list treba da bude na jeziku zemlje u koju se izvozi.

Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, u cilju da se omogući kontrola rizika i obezbedi zamena određene supstance sa odgovarajućom bezbednijom alternativnom supstancom, propisuje 
Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost. Lista se sastoji od supstanci koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao karcinogene kategorije 1 i 2, mutagene kategorije 1 i 2, toksične po reprodukciju kategorije 1 i 2, kao i supstanci identifikovanih kao PBT ili vPvB supstance, kao isupstance koje dovode do poremećaja rada endokrinog sistema ili imaju PBT ili vPvB svojstva ali ne ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB, a naučno je utvrđeno da izazivaju značajne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zakonom je propisano i da proizvođač, uvoznik, distributer i dalji korisnik je dužan da skladišti opasne hemikalije na takav način da ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, pri čemu ostatke opasnih hemikalija i praznu ambalažu mora da sakuplja, skladišti i bezbedno odlaže u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Ministarstvo zaštite životne sredine vodi Integralni registar hemikalija koje se nalaze na tržištu Republike Srbije i isti se sastoji se od Registra hemikalija i Registra biocidnih proizvoda kao i podataka o sredstvima za zaštitu bilja. U Registar hemikalija upisuju se hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije, pri čemu je proizvođač, odnosno uvoznik dužan da podnese prijavu radi upisa hemikalija u Registar hemikalija do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo odnosno uvezao u prethodnoj godini. Uz prijavu dostavlja se dosije o svakoj hemikaliji, a za hemikaliju za koju je propisano da mora da ima bezbednosni list i taj list, pri čemu dosije naročito sadrži trgovačko ime hemikalije i drugu identifikaciju hemikalije, podatke o količini hemikalije stavljene u promet (uvezene),  podatke o svakom načinu korišćenja hemikalije za koje lice koje upisuje hemikalije zna, podatke o hemijskom sastavu i dr.

Uvoz hemikalija se sprovodi slobodno, bez pribavljanja dobrenja/saglasnosti/dozvola/potvrda izdatih od ministarstva zaštite životne sredine, uz sprovođenje napred propisanog, sa izuzećem za određene hemikalije utvrđene Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija. S obzirom da su navedenim Pravilnikom utvrđena ograničenja i zabrane, ali i dozvoljeni načini korišćenja, uslovi za proizvodnju, stavljanje u promet i korišćenje supstanci, smeša ili proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu (te je teže uočiti koje su to hemikalije i proizvodi čiji je uvoz zabranjen), Ministarstvo zaštite životne sredine je na osnovu navedenog Pravilnika propisalo Prilog 7 Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tarnzit propisano pribavljanje određenih isprava u kome su navedene hemikalije i proizvodi čiji je uvoz zabranjen, sa CAS brojevima i tarifnim stavovima u koje se iste svrstavaju. Napominjemo da se u pomenutom Prilogu 7  nalaze i hemikalije i proizvodi čije je izvoz zabranjen, i to u skladu sa Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija.  Tako da se Prilog 7 Odluke (na osnovu kombinacije ova dva pravilnika) sastoji od dve tabele hemikalija i proizvoda, pri čemu su u prvoj tabeli date one čiji je uvoz zabranjen, dok u drugoj tabeli one čiji je i uvoz i izvoz zabranjen.

Izvoz određenih supstanci za koje je utvrđeno ograničenje i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja, kao i određenih smeša i proizvoda koji sadrže tu supstancu, sprovodi se postupkom prethodnog obaveštenja i/ili postupkom davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PIC postupak), u skladu sa Roterdamskom konvencijom o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini.
  • Postupak prethodnog obaveštenja sprovodi se za: hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja; hemikalije koje sadrže supstancu sa navedenog Spiska u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija, klasifikuju kao opasne; proizvode koji sadrže supstancu sa Spiska hemikalija za PIC postupak u neizreagovanom obliku odnosno smešu koja sadrži tu supstancu u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuju klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija klasifikuju kao opasni bez obzira na prisustvo drugih supstanci; kao i pojedine hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak. Pre prvog izvoza (kao i za prvi izvoz za svaku narednu kalendarsku godinu) izvoznik ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine podnesi Zahtev (sa propisanom dokumentacijom kao što je bezbedonosni list i dr.) za sprovođenje postupka prethodnog obaveštenja, najkasnije 35 dana pre nameravanog izvoza. Na osnovu zahteva i priložene dokumentacije ministarstvo sačinjava Obaveštenja o izvozu i dostavlja ga nadležnom organu zemlje u koju se izvozi hemikalija ili proizvod, a izvozniku izdaje Potvrdu da je postupak prethodnog obaveštenja sproveden. Po dobijanju Potvrde izvoznik može da izveze predmetnu hemikaliju ili proizvod. Potvrda se prilaže uz carinsku deklaraciju prilikom izvoza, pri čemu se u rubrici br.44 JCI uz šifru U34 unosi broj Potvrde. Izuzeće za sprovođenje ovog postupka je ako zemlja izvoznica dostavi informaciju našoj zemlji da za izvoz predmetne hemikalije nije potrebno po njihovim propisima da se sprovede navedeni postupak; ili ako se hemikalija nalazi na listi Roterdamske konvencije; ili ako je nadležni organ zemlje izvoznice dostavio odgovor o uvozu predmetne hemikalije Sekretarijatu Roterdamske konvencije a isti je obavestio naše ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine.
  • PIC postupak sprovodi se za: hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak, kao i hemikalije koje sadrže supstancu sa ovog spiska u takvoj koncentraciji da se prema propisu kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija, klasifikuju kao opasne. Pre izvoza izvoznik ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine podnesi Zahtev (sa propisanom dokumentacijom kao što je bezbedonosni list i dr.) za sprovođenje PIC postupka. Na osnovu zahteva i priložene dokumentacije ministarstvo sačinjava Obaveštenja o izvozu i dostavlja ga nadležnom organu zemlje u koju se izvozi hemikalija i od istog traži saglasnost za izvoz. Na osnovu dobijenog odgovora ministarstvo izvozniku izdaje Potvrdu da je PIC postupak sproveden i isti postupa u skladu sa odgovorom (izvozi hemikaliju ili odustaje). Potvrda se prilaže uz carinsku deklaraciju prilikom izvoza, pri čemu se u rubrici br.44 JCI uz šifru U34 unosi broj Potvrde. Izvoznik podnosi zahtev za sledeći izvoz tek nakon isteka roka važenja saglasnosti (ako je u istoj rok naznačen) , ili pre isteka 3 godine od kalendarske godine kada je dobio saglasnost. Izuzeće za sprovođenje PIC postupka je za hemikalije sa spiska Roterdamske konvencije ukoliko se te hemikalije u zemlji izvoznici koriste u kategoriji koja nije navedena na spisku Roterdamske konvencije.
REGISTAR HEMIKALIJA

Upis hemikalija u Registar je u nadležnosti Odeljenja za hemikalije koje funkcioniše u okviru ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. 

Registar hemikalija je sastavni deo Integralnog registar hemikalija, koji se vodi kao elektronska baza podataka. U Integralnom registu hemikalija pored podataka o hemikalijama vode se i podaci o biocidnim proizvodima kao i podaci o sredstvima za zaštitu bilja. 

Međutim, privredni subjekti samo za Registar hemikalija neposredno dostavljaju podatke u skladu sa odredbama Zakona o hemikalijama Pravilnika o Registru hemikalija.

Prijava za upis hemikalija dostavlja se do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine. Uz Prijavu se dostavlja i „Dosije o hemikaliji“ za svaku hemikaliju i to na propisanom obrascu, a ukoliko je potrebno  da hemikalija poseduje bezbednosni list, dostavlja se i taj list na srpskom jeziku. Nakon provere potpunosti dostavljenih podataka, ukoliko su ispunjeni uslovi, ministrarsvo izdaje rešenje.

Zakonom je propisano za koje hemiklalije ne postoji obaveza upisa u Registar:
  1. Hemikalije koje su kompletno izuzete od odredbi Zakona: radioaktivne hemikalije, hemikalije u tranzitu, hemikalije u transportu, hemikalije koje se smatraju otpadom, hemikalije koje su pod carinskim nadzorom ili u slobodnim zonama ukoliko se tamo ne prerađuju; 
  2. Hemikalije na koje se određene odredbe Zakona primenjuju, ali ne i one koje se odnose na upis hemikalija u Registar, a to su hemikalije koje se u finalnom obliku stavljaju na tržište kao: biocidni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetički proizvodi, hrana, prehrambeni aditivi i arome, hrana za životinje i aditivi za tu hranu.
Takođe, Pravilnikom je propisano da obaveza upisa ne postoji ni za one hemikalije koje se u malim količinama stavljaju u promet tj. u količinama manjim od 100 kilograma na godišnjem nivou.
 
Od 1. janurara 2016. godine počinju da se primenjuje odredbe Zakona i Pravilnika koje nisu do sada bile u primeni, kao i one koje su stupile na snagu poslednjim izmena i dopunama i Zakona i Pravilnika, a koje se odnose na supstance koje izazivaju zabrinutost, kao i smeše koje sadrže te supstance; spisak tih supstanci objavljen na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost.
 
Dosadašnje obaveze upisa hemikalija u Registar odnosile se samo na proizvođače, uvoznike i dalje korisnike koji proizvode ili uvoze hemikalije, a sada obavezu imaju i dalji korisnici  koji koriste supstance koje izazivaju zabrinutost i/ili smeše koje sadrže ove supstance. Takođe, po prvi put, posebna pažnja pridaje se i proizvodima koji sadrže  ove supstance.
 
S obzirom da suptance izazivaju zabrinutost nose veliki rizik i da je cilj da se one zamene bezbednijim alterantivama za njih je propisano da se dostavlja više podataka nego za ostale hemikalije. Shodno tome, dok se za sve ostale hemikalije podaci dostavljaju na uobičajenom obrascu (u primeni je punih pet godina) “Dosije o hemikaliji” iz Priloga 4. Pravilnika  – koji sadrži šest celina (ili eventualno pod posebnim uslovima  “Dosije o hemikaliji koja je već upisana u Registar” iz Priloga 5. Pravilnika)  za njih se dostavlja obrazac “Dosije o hemikaliji za supstancu koja izaziva zabrinutost, odnosno smešu koja sadži tu supstancu” iz Priloga 6.  Pravilnika i on sadrži osam celina.
 
Sve navedeno ima za cilj: podizanja svesti i znanja o hemikalijama, naročito o supstancama koje izazivaju zabrinutost jer su one tzv. „najopasnije od najopasnijih“, njihovu zamenu sa bezbednijim alternativama, uspostavljanja mera za smanjenje rizika, postizanja bezbednog upravljanja hemikalijama, a sve to radi celokupne bezbednosti, ali i adekvatnog planiranja poslovanja (naročito izvoza za EU). 
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft