Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

15.
novembar
2023.
Pravila o poreklu robe

Kumulacija porekla robe - sa tekstilnim proizvodima


Proizvodi (tarifni broj 9405) dobijen u Republici Srbiji, a namenjeni su izvozu u Evropsku uniju:

Pravila o poreklu uz sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija primenjuje sa Evropskom unijom, državama EFTA, stranama CEFTA i Republikom Turskom su sadržana u Regionalnoj Konvenciji o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu robe - u daljem tekstu „PEM Konvencija“.

Prema članu 5. Priloga I PEM Konvencije (Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi), predmetni proizvod se smatra dovoljno obrađenim ili prerađenim kada su ispunjeni uslovi navedeni u listi iz Aneksa II,  kako je dole navedeno:

HS tarifni broj Naimenovanje  Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, koja im daje status proizvoda sa poreklom  
1 2 3 4
9405 Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika  
 
Napominjemo da član 14. Priloga I PEM Konvencije (Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine) propisuje obavezu plaćanja carine na materijale bez porekla koji se koriste u proizvodnji proizvoda saporeklom koji se izvozi, u postupcima kojima se predviđa povraćaj, oslobađenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom, kao što je npr. aktivno oplemenjivanje.

U skladu sa gore navedenim zakonskim osnovom, obaveza plaćanja carine na materijale bez porekla koji su ugrađeni u proizvod sa poreklom se primenjuje i u konkretnom slučaju, prilikom izvoza robe iz Republike Srbije u Evropsku uniju, ukoliko se od carinskog organa zahteva izdavanje sertifikata o kretanju robe EUR.1 u skladu sa članom 16. Priloga I PEM Konvencije, odnosno kada se zahteva primena sporazuma o slobodnoj trgovini.

Pored pravila o poreklu koja su propisana PEM Konvencijom, u preferencijalnoj trgovini između Republike Srbije sa Evropskom unijom, državama EFTA i stranama CEFTA alternativno se primenjuju i tzv. „Prelazna pravila o poreklu robe“ propisana:
Međutim, Prelazna pravila se ne primenjuju u trgovini sa Republikom Turskom, pa se materijali turskog preferencijalnog porekla smatraju materijalima bez porekla kod primene ovih pravila kada se dobijeni proizvod u Republici Srbiji izvozi u Evropsku uniju.

Prema članu 4. Priloga A Prelaznih pravila (Dovoljna obrada ili prerada), predmetni proizvod može da stekne preferencijalni status ukoliko je dobijen dovoljnom obradom ili preradom, odnosno kada je zadovoljen uslov naveden u Listi obrade ili prerade (Aneks II Priloga A Prelaznih pravila o poreklu robe), kako je dole navedeno:

HS tarifni broj Naimenovanje  Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, koja im daje status proizvoda sa poreklom 
1 2 3
Glava 94 Nameštaj; posteljina, dušeci, nosači dušeka, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ili

proizvodnja u kojoj vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
 
U skladu sa primenom člana 16. Priloga A Prelaznih pravila (Povraćaj ili oslobođenje od carinskih dažbina), na materijale bez porekla koji se upotrebljavaju za izradu finalnih proizvoda koji se svrstavaju u glave 50 do 63. Carinske tarife (Tekstil i proizvodi od tekstila), mora biti plaćena carina, izuzev u slučaju kada su proizvodi stekli status sa poreklom primenom kumulacije porekla predviđene članom 7. st. 4. ili 5. (Puna kumulacija porekla).

To praktično znači da kada je finalni proizvod svrstan u glave 50-63. Carinske tarife, materijali bez porekla koji ulaze u sastav tog finalnog proizvoda podležu obavezi plaćanja carine, osim u slučaju primene pune kumulacije porekla ukoliko je ona dogovorena između strana u pitanju.

Sa druge strane, ukoliko je finalni proizvod svrstan van opsega glava 50-63. Carinske tarife, materijali koji se koriste u proizvodnji ne potpadaju pod primenu člana 16. Priloga A Prelaznih pravila.

Dobijeni proizvodi u postupku obrade ili prerade u Republici Srbiji se svrstavaju u tarifni broj 9405 Carinske tarife, pa iz tog razloga ne podležu naplati carinskih dažbina na materijale bez porekla koji su ugrađeni u ove proizvode.

Napominjemo da se kod oba seta pravila o poreklu u postupku proizvodnje moraju sprovesti postupci koji prevazilaze postupke iz člana 6. Priloga I PEM Konvencije odnosno člana 6. Priloga A Prelaznih pravila (Nedovoljni postupci obrade ili prerade).
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft