Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Carinska tarifa

Carinska tarifa

CARINSKA TARIFA


Carinska tarifa u Republici Srbiji propisana je Zakonom o Carinskoj tarifi i Uredbom o usklađivanje nomenklature Carinske tarife za tekuću godinu.
 

Uredba se donosi na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi, kojim je propisano da Vlada najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

 

Nomenklatura i stope carine

 

Nomenklatura Carinske tarife je bazirana je:

  • na Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe Svetske carinske organizacije - na nivou šest cifara
  • na Kombinovanoj nomenklaturi EU za tekuću godinu - na nivou sedme i osme cifre.

Nacionalna tarifna oznaka (nacionalni tarifni podbroj) je desetocifrena tarifna oznaka koja pored napred navedenih šestocifrenih oznaka po HS konvenciji i sedme i osme cifre po Kombinovanoj nomenklaturi uključuje dve dodatne cifre.

 

Stope carine propisane Zakonom o Carinskoj tarifi se kreću u opsegu od 0% do 57.6%.

 

Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka robe SCO

 

Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka robe („Harmonized Commodity Description and Coding System“, skraćeno HS) predstavlja nomenklaturu razvijenu od strane Svetske carinske organizacije (WCO).

 

Harmonizovani sistem je sadržan u Aneksu I koji čini sastavni deo Međunarodne konvencija o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe. Pod pojmom Harmonizovani sistem podrazumeva se nomenklatura koja se sastoji od:

  • naimenovanja tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva,
  • numeričkih oznaka tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva,
  • napomena uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve i
  • Osnovnih pravila za primenjivanje Harmonizovanog sistema (koja su takođe data u Aneksu I HS konvencije).

HS obuhvata grupe proizvoda definisane na nivou 6 cifara. Pri tom tarifni brojevi (tariff heading) su četvorocifrene oznake u kojima prve dve cifre predstavljaju broj glave, a druge dve broj koji ukazuje položaj tarifnog broja u okviru te glave, a tarifni podbrojevi (tariff sub-heading) su šestocifrene oznake u kojima dodatne dve cifre koje ukazuju položaj tarifnog podbroja u okviru tog tarifnog broja. 

 

Tarifni međupodbrojevi su takođe sastavni deo nomeklature a karakteristični su po tome da ih ne prati brojčana oznaka. Oni se nalaze u okviru nekih tarifnih brojeva ili podbrojeva i njihova uloga je da preciznije definišu podele u okviru određenih grupa ili podgupa proizvoda.

 

Od početka primene (1987) do danas bilo je pet izmena Harmonizovanog sistema (1992, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 i 2022). Najnoviji amandmani HS 2022 stupili su na snagu 1. januara 2022. 

 

Elektronska verzija HS2022 na engleskom i francuskom jeziku (pdf fajl) dostupna je na zvaničnom sajtu SCO.

 

Kombinovana nomenklatura EU

 

Kombinovana nomenklatura EU (Combined Nomenclature – CN) obuhvata proizvode grupisane na nivou 8 cifara, pri čemu je prvih 6 cifara preuzeto i potpuno u skladu sa HS (važeća verzija HS2022). 

 

CN tarifni podbroj (CN subheading) je osmocifrena oznaka koja u odnosu na tarifni podbroj uključuju dve dodatne cifre, koje ukazuju na redni broj  CN podbrojeva u okviru tarifnog podbroja. Takođe, CN pored napomena uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve sadrži i dodatne napomene (Additional notes), koje dalje pojašnjavaju CN tarifne podbrojeve.

 

Kombinovana nomenklatura Evropske unije za 2023. godinu (CN2022) je sadržana u Uredbi Evropske komisije za 2023. godinu koja je u primeni od 1. januara 2023. godine.

 

Elektronska verzija CN2023 dostupna je na Eur-lex

 

Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife

 

Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife su sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi i Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za tekuću godinu.

 

Preuzeta su iz Međunarodne konvencija o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe SCO.

 

Postoji šest osnovnih pravila i obavezna su za primenu.

 

Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem SCO

 

Članom 3a Zakona o Carinskoj tarifi propisana je obaveza primene i objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ (u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik) odluka o svrstavanju koje je doneo HS Komitet (Harmonized System Commitie) Svetske carinske organizacije (SCO)

Primena Odluka o svrstavanju koje donosi HS Komitet, a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe (HS Konvencija) potvrdila SCO, obavezna je za sve članice - potpisnice HS Konvencije. 

 

Sednice HS Komiteta se održavaju po ustaljenom rasporedu dva puta godišnje (mart i septembar). Odluke se objavljuju posle svake sednice, najkasnije u roku od dva meseca od meseca kada je sednica HS Komiteta završena (član 8. stav 2. Konvencije). 

 

Odluke HS Komiteta dostupne su na sajtu SCO u delu koji se odnosi na oblast nomenklature

 

Uredbe EK u vezi sa svrstavanjem određene robe u Kombinovanu nomenklaturu EU

 

Odluke o svrstavanju određene robe Evropske komisije objavljuju se u pravnoj formi Uredbi EK (Commission Regulations (EC) concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature). One su deo pravne regulative EU, objavljuju se u „Službenom listu Evropske Unije“ („Official Journal of the European Union“) i obavezne su za primenu u svim zemljama članicama. Primena ovih odluka i njihovo objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, u skladu je sa članom 3a Zakona o Carinskoj tarifi. 

 

Ove odluke su dostupne na sajtu Evropske komisije u delu gde se objavljuje „Službeni list Evropske unije"

 

Obavezujuća  obaveštenja o  svrstavanju  robe  po  Carinskoj  tarifi (OOS)

 

Pravni osnov za izdavanje Obavezujućih obaveštenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi (OOS) sadržan je u članu 23. Carinskog zakonačlanovima 19. do 24. i Prilozima 1. i 2. Uredbe o carinskim o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

 

Obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi izdaje Uprava carina na pismeni zahtev zainteresovanog lica. Zahtev se može odnositi samo na jednu vrstu robe, a ukoliko se ne odnosi na nameravanu upotrebu Uprava carina će takav zahtev odbiti. Zahtev sadrži sve relevantne podatke od značaja za pravilno svrstavanje robe (Prilog 1. Uredbe).

 

OOS obavezuje carinski organ samo u vezi sa tarifnim svrstavanjem robe. 

 

 

OOS obavezuje carinski organ u odnosu na lice kojem je izdato samo u vezi sa robom nad kojom su carinske formalnosti obavljene nakon što je OOS izdato.

OOS obavezuje lice kome je izdato u odnosu na carinski organ samo od dana kada su mu dostavljena ili se smatra da su mu dostavljena. 

 

 

Rok za izdavanje OOS je 90 dana.

Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft