Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Akcize

Akcize

Primena Zakona o akcizama od 1. januara 2018. godine 

 

Akcizom se oporezuju

 1. derivati nafte

 2. biogoriva i biotečnosti 

 3. duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju

 4. alkoholna pića

 5. kafa

 6. tečnosti za punjenje elektronskih cigareta

 7. električna energija za krajnju potrošnju
OBVEZNIK AKCIZE

Obveznik akcize je:

 • proizvođač akciznih proizvoda - lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza, uključujući i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe (od 1. januara 2018. godine);

 • uvoznik akciznih proizvoda - lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza.

Obveznik akcize je i:

 • pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih  proizvoda;

 • kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ.

Od 1. januara 2017. godine, proširen krug lica koja se u posebnim slučajevima smatraju obveznicima akcize.

 

Obveznik akcize prema Zakona je i:

 • svako lice koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica;

 • svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se proizvodnja, uvoz, skladištenje, transport, prodaja i druge radnje u vezi sa prometom akciznih proizvoda, koji podležu oporezivanju akcizom, a koji ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa zakonom. 

Akcizni proizvodi koji ne ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa zakonom, oduzeće se u skladu sa propisom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Šta konkretno znače ove zakonske izmene u vezi sa novim obveznikom akcize?


Ovo znači da u slučaju kada neko lice stekne akcizne proizvode legalnim pravnim poslom (npr. statusna promena, ručna zaloga ili drugi slučajevi sticanja akciznih proizvoda u skladu sa zakonom), tada postaje obveznik akcize, a obaveza po osnovu akcize nastaje prodajom tih proizvoda u Republici Srbiji od strane tog lica. 

Obaveza po osnovu akcize nastaje samo u slučaju kada se radi o stečenim akciznim proizvodima na koje nije plaćena akciza. Obveznik akcize dužan da obračunatu akcizu plati u opštem roku za plaćanje akcize (član 23. Zakona o akcizama).

Obaveza po osnovu akcize nastaje i ako se u postupku kontrole utvrdi da je neko lice stavilo u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

Propisuje se da se plaćanje akcize u ovom slučaju vrši u propisanom roku koji je naložen rešenjem nadležnog organa.
 
NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU AKCIZE

Obaveza po osnovu akcize nastaje:
 • kada su akcizni proizvodi proizvedeni u Republici Srbiji;

 • kada su akcizni proizvodi uvezeni u Republiku Srbiju.
Uvezenim akciznim proizvodima smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima. 
 
OBRAČUNAVANjE AKCIZE NA AKCIZNE PROIZVODE PROIZVEDENE U REPUBLICI SRBIJI

Obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda obračunava akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se: 
 1. svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu, osim otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

 2. svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

 3. manjak proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

 4. rashod (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu, iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada.
Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se i svako otpremanje akciznih proizvoda iz carinskog skladišta za koje je, u skladu sa članom 19. stav 1. tač. 1) i 4) ovog zakona propisano oslobođenje od plaćanja akcize, ako se ne otpreme van teritorije Republike Srbije, osim otpremanja akciznih proizvoda od strane proizvođača akciznih proizvoda u sopstveni proizvodni pogon radi oplemenjivanja, obrade, dorade ili prerade u skladu sa carinskim propisima.

Proizvođač akciznih proizvoda sam vrši obračun akcize.

Obračunavanje akcize odlaže se ako se:
 • akcizni proizvodi otpremaju u akcizno skladište proizvođača za koje je nadležni organ dao akciznu dozvolu;

 • akcizni proizvodi otpremaju iz akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište. 

AKCIZNO SKLADIŠTE I AKCIZNA DOZVOLA


Akcizno skladište je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta proizvodi, skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora.

Akciznu dozvolu izdaje ministar nadležan za poslove finansija na zahtev proizvođača akciznih proizvoda, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Akcizna dozvola izdaje se na period dve godine, i  može se obnoviti.

Dokument koji prati kretanje akciznih proizvoda

 • Kretanje akciznih proizvoda pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize, vrši se uz odgovarajući prateći dokument kojim se dokazuje da su akcizni proizvodi napustili akcizno skladište i dopremljeni u drugo akcizno skladište.

 • Dokument koji prati kretanje akciznih proizvoda je u  formi papirnog dokumenta.

 • Dokumet se sačinjava u pet istovetnih primerka (dva primerka za pošiljaoca robe, jedan primerak za primaoca robe i dva primerka za nadležni poreski organ).

PLAĆANjE AKCIZE

Proizvođač akciznih proizvoda obračunatu akcizu plaća:

 • najkasnije poslednjeg dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;

 • najkasnije 15. dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Izuzetno, u slučaju ako je poslednji dan u mesecu neradni dan, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u tom mesecu.


U slučaju obveznika akcize iz člana 6. stav 2. tačka 5b) Zakona (posebni slučajevi), isti je dužan da obračunatu akcizu plati u propisanom roku koji je naložen rešenjem nadležnog organa.

Akciza se plaća prema sedištu obveznika akcize.

 

PODNOŠENjE PORESKE PRIJAVE OD  1. JANUARA 2018. GODINE
 
Od 1. januara 2018. godine proizvođač akciznih proizvoda:
 • poresku prijavu za  akcizu  na obrascu PP OA podnosi u roku od 15 dana po isteku svakog meseca;

 • kalendarski mesec predstavlja konačni period za utvrđivanje obaveze po osnovu akcize.

 • Poreska prijava za akcizu na elektičnu energiju za krajnju potrošnju na obrascu  PP OAEL podnosi kao i do sada,  u roku od 15 dana po isteku svakog meseca.
Podnošenje poreske prijave za akcizu  vrši se isključivo u elektronskom obliku popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Mesečni obračun akcize obveznik akcize sastavlja na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija, tako što sabira iznose akciza iz faktura, otpremnica, dokumenata na osnovu kojih je utvrđen manjak i drugih dokumenata na osnovu kojih je akciza obračunata.

Mesečni obračun akcize sastavlja se za period od 1. u mesecu do zadnjeg dana u mesecu za koji se obračun sastavlja.

Obračunati iznos akcize raspoređen po uplatnim računima, obveznik akcize unosi u Obrazac PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize

Poreska prijava PP OA, kao i izmenjena poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije. 

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda podnosi poresku prijavu PP OA i za obračunski period u kome ne postoji obaveza plaćanja akcize. 

Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tač. 4), 5), 5a) i 5b) Zakona, podnosi poresku prijavu PP OA za kalendarski mesec u kome je promet ostvaren.

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima. 

Ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima, ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave

Obveznik akcize dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Podzakonskim aktom bliže je uređeno podnošenje poreske prijave za akcize.
 
OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE AKCIZE PRI UVOZU AKCIZNIH PROIZVODA

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik akcize – uvoznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.

Uvoznici akciznih proizvoda ne podnosi poresku prijavu, s obzirom na to da obaveza po osnovu akcize nastaje uvozom akciznih proizvoda, a akcizu pri uvozu obračunava nadležni carinski organ. (izuzetak - obvezici akcize na cigarete, primena člana 31a Zakona, kada plaćaju razliku akcize, na količinu cigareta iznad dozvoljene).
 
OSNOVICA ZA OBRAČUN AKCIZE

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere, i to za:
 • alkoholna pića - litar;

 • cigare i cigarilose - komad;

 • energente - litar ili kilogram;

 • kafu – kilogram;

 • tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – mililitar.
Osnovica za obračun akcize na cigarete je paklica cigareta od 20 komada cigareta i maloprodajna cena cigareta.

Osnovica za obračun akcize na rezani duvan i ostale duvanske proizvode čini maloprodajna cena po kilogramu.

Na nesagorevajući duvan plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, a u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta.
 
UMANjENjE OBRAČUNATE AKCIZE
 • Obveznik akcize  ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza, uključujući i na akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal

 • Reprodukcionim materijalom smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

 • Pri obračunu iznosa akcize na kafu obveznik ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate, odnosno iskazane akcize od strane prethodnog učesnika od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade.
POVRAĆAJ AKCIZE

Od 1. januara 2017. godine izmenjen je član 37. Zakona o akcizama kojim je bilo uređeno pravo na povraćaj akcize. 

Pravo na povraćaj poreza uređen je procesnim zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, te se u slučaju više ili pogrešno plaćene akcize, pravo na povraćaj akcize ostvaruje u skladu sa ZPPPA. (s tim u vezi izbrisane odredbe člana 37. Zakona o akcizama koje su regulisale navedenu oblast).

Zakonom o izmenama Zakona o akcizama definisani su specifični slučajevi povraćaja akcize, te je propisano da obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda ima pravo na povraćaj iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a za koje je saglasno članu 20. ovog zakona izvršeno umanjenje akcize, a upotrebljeni su u proizvodnji akciznih proizvoda na koje se ne plaća akciza saglasno članu 19. ovog zakona.
 
OSLOBOĐENjA OD PLAĆANjA AKCIZE

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:
 • koje izvozi proizvođač;

 • koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:
  • službene i lične potrebe DKP

  • službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima i 
    
  • lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

  • ze nergente čiji se promet vrši na osnovu međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

  • akcizne proizvode koji se otpremaju radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima;

  • gorivo za mlazne motore – kerozin (petrolej) za avio svrhe;

 • cigarete, alkoholna pića i kafu koje je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio.
Poslednjim izmenama Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja akcize, i to na:
 1. tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (MetilTercijalniButilEtar);

 2. tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije
OLAKŠICE U PUTNIČKIM PROMETU

Shodno Konvenciji o carinskim olakšicama u turizmu i carinskim propisima putnici koji dolaze iz inostranstva oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag). 

Domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koje unose iz inostranstva, ako nisu namenjeni preprodaji, do ukupne vrednosti od 100 evra.

Vozači motornih vozila, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na gorivo i mazivo u rezervoarima koji su fabrički ugrađeni u vozilo.

Lični prtljag putnika čine svi predmeti (nekomercijalnog karaktera) koje putnik nosi sa sobom, a služe mu dok je na putovanju.

Kao predmeti ličnog prtljaga smatraju se i: 
 • Duvan i duvanski proizvodi:
  • 200 cigareta ili 

  • 50 cigara ili 

  • 100 cigarilosa (cigare težine do 3g po komadu) ili

  • 250 gr duvana za pušenje ili 

  • ukupno 250 grama od svih ovih proizvoda. 

 • Alkohol i alkoholna pića:
  • 1 litar žestokog alkoholnog pića, sa udelom alkohola preko 22% ili 

  • 1 litar alkoholnog pića sa udelom alkohola 22% i manje, 

  • penušava i likerska vina 1 litar, 

  • ostala vina do 2 litre ili 

  • odgovarajuća količina u kombinaciji navedenih pića.

 • Parfemi, i to: 1 parfem ili 1 toaletna voda.
Putnici  mlađi od 18 godina ne mogu unostiti/iznositi alkoholna pića i duvanske proizvode.

PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA

Prema Uredbi o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244. propisano je da:
 • na akcizne proizvode koje obveznici akcize (proizvođači) otpremaju na AP Kosovo i Metohija ne obračunava se i ne plaća akciza, pod uslovima propisanim Uredbom;

 • pravo na refakciju plaćene akcize na akcizne proizvode koji se otpremaju na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244. ostvaruje lice koje nije proizvođač ukoliko otpremi na AP Kosovo i Metohija akcizne proizvode koje je nabavilo direktno od proizvođača.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft