Login || Izbor jezika: SRP | ENG
 
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

19.
oktobar
2023.
Carina

ATA karnet


Tumačenje odredbi Carinskog zakona koje se odnose na ATA karnet i to čl. 195. i 196, odgovarajućih odredbi Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, kao i Konvencije o privremenom uvozu 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000169019 2023 10520 017 000 011 004 od 13.7.2023. god .) 

ATA karnet je međunarodni carinski dokument na osnovu kog se mogu sprovoditi carinski postupci privremenog uvoza, privremenog izvoza i tranzita.

članu 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, ATA karnet je definisan kao međunarodni carinski dokument za privremeni uvoz izdat u skladu sa Konvencijom ATA i Istanbulskom konvencijom.

Nosioc postupka (član 4. stav 1. tačka 35) Carinskog zakona),  je lice koje podnosi deklaraciju ili za čiji račun se ta deklaracija podnosi ili lice na koje su preneta prava i obaveze u vezi sa carinskim postupkom.
Obrazac karneta ATA propisan je Dodatkom I Prilog A Konvencije o privremenom uvozu ˗ Istanbul, 26. juna 1990. godine. U rubriku A „Nosilac i adresa“ upisuje se naziv (prezime i ime, kada je nosilac karneta ATA fizičko lice) i adresa nosioca karneta ATA, a u rubriku V „Zastupnik“ upisuje se prezime i ime i adresa zastupnika nosioca karneta ATA. Pri tome, ako nosilac karneta ATA nema zastupnika, tj. ako nosilac karneta ATA putuje s karnetom, ova rubrika se ne popunjava. Popunjava se kod podnošenja carinskim organima, zavisno od lica koje predoči robu i karnet ATA. Ako je u ovoj rubrici upisano: „LETTER OF AUTHORITY“ (PUNOMOĆJE), lice koje prijavljuje robu po karnetu ATA postupajućoj carinskoj ispostavi pokazuje punomoćje.

Ko je nosilac postupka privremenog uvoza u Republiku Srbiju po ATA karnetu, odgovor na isto zavisiće od načina na koji je popunjen ATA karnet u konkretnom slučaju, tj. koje lice je upisano kao nosilac, odnosno kao zastupnik i koja dokumentacija je podneta carinskom organu uz konkretni ATA karnet. Kada se utvrdi ko je nosilac postupka, istovremeno se dobija i odgovor na pitanje ko ima obavezu da blagovremeno razduži robu odnosno ponovo je izveze sa carinskog područja Republike Srbije.

U pogledu određivanja rokova za privremeni uvoz isti su jasno navedeni u Konvenciji o privremenom uvozu

propisa, septembar 2023.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft