Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
UIDOBezbednost hraneSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

25.
maj
2022.
Spoljna trgovina

Privremeno ograničenje izvoza prehrambenih proizvoda


U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 049 od 21. aprila 2022. godine, 052 od 30. aprila 2022 godine, 057 od 12. maja 2022 godine i 059 od 20. maja 2022 godine,, objavljena je Odluka o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo.

Ovom odlukom uvodi se kvantitativno ograničenje izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda na mesečnom nivou, za sledeće proizvode, u sledećim količinama
 
1001 19 00 00 220.000 t
1001 99 00 00
1005 90 00 00 150.000 t
1103 13 10 00 ex prekrupa
1103 13 90 00 ex prekrupa
1512 11 91 00   0
1512 19 90 00   
 ex od semena suncokreta, u pakovanjima za prodaju na malo 0 l
ex ostalo od semena suncokreta 0 I

Količine proizvoda određuju se po proporcionalnom sistemu na osnovu zahteva koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede elektronskim putem na imejl adresu: zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs u periodu od 20. do 25. tekućeg meseca za naredni mesec. (za mesec maj podnosi se u periodu od 22. do 28. aprila)

Uz zahtev podnosi se ugovor o prodaji proizvoda

Uprava carina vodi evidenciju o izvozu proizvoda i o tome obaveštava ministarstva nadležna za poslove spoljne trgovine i poljoprivrede prvog radnog dana u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvoOdluku o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini .
Odlukom o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini je važeća Odluka dopunjena tarifnom oznakom 2709 00 90 00 za sirovu naftu. 

Odluka se donosi na osnovu člana 43. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona. Propisuje uslove za smanjenje ili ukidanje carina na određenu robu i u primeni je od 1. januara 2022. godine.

Stopa carine za sirovu naftu u visini od 1% propisana je Zakonom o Carinskoj tarifi i Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu.

Prema odredbama svih važećih sporazuma o slobodnoj trgovini (SSP, CEFTA, EFTA, Turska, EAEU i Velika Britanija sa Severnom Irskom) preferencijalna stopa carine je 0%.

Novom dopunom odluke propisano je izuzimanje od plaćanja carine za sirovu naftu, odnosno stopa carine 0%.

Oba propisa stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
  1. (Akt UC broj: 148-II-489-15-23/4/2022 od 10.3.2022)
  2. Uputstvo u vezi sa primenom Odluke o privremenoj zabrani izvoza robe (Akt UC-a, broj 148-II-483-15-33/2/2022 od 28.03.2022.godine)
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft